Leidraad Arbeidsparticipatie
1. Participatieplan opstellen

De arbeidsdeskundige doorloopt een aantal stappen om zijn opdrachtgever een zo volledig mogelijk participatieadvies te geven. De methodiek in deze leidraad beschrijft vijf processtappen, onderverdeeld in drie fases: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De arbeidsdeskundige wordt geadviseerd om als voorbereiding op een (eerste) gesprek aan de cliënt te vragen hoe hij aankijkt tegen zijn mogelijkheden voor het krijgen van werk. Daarvoor kan hij de Scan Werkvermogen Werkzoekendenen de Participatieladder gebruiken. Dit leidt tot een gespreksagenda die beter aansluit bij de beleving van de cliënt en zijn concrete (sociale) situatie. Hierdoor leert de cliënt zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Gesprek

Tijdens het gesprek kan dan gerichter worden ingegaan op de beleving van de cliënt en zal sneller consensus worden bereikt over de situatie en de omstandigheden van de cliënt. Onderzoek laat zien dat aansluiting zoeken bij de beleving en de eigen kracht van de cliënt, mensen in beweging zet om zelf de maximaal mogelijke regie te nemen op de activiteiten om werk te zoeken.1

Vertaling

Vervolgens wordt – op basis van dit met consensus in kaart gebrachte beeld – samen met de cliënt een vertaling (oordeelsvorming) gemaakt naar de factoren die in het participatieplan kunnen worden ingezet om toe te werken naar arbeidsparticipatie. Hierbij kan het – in de termen van de ICF – gaan om persoonlijke en externe factoren, al dan niet werkgerelateerd. Deze factoren kunnen belemmerend, neutraal of bevorderend werken op arbeidsparticipatie. Door deze factoren samen vast te stellen, is er meer houvast om tot een gedetailleerd en goed geaccepteerd actie- en interventieplan te komen.

Uitvoering

Hoe de arbeidsdeskundige deze stappen methodisch met behulp van instrumenten en hulpformulieren kan uitvoeren, wordt hierna stap voor stap beschreven. Deze aanpak is gemakkelijker te volgen als vooraf kennis is genomen van de visie achter en onderbouwing van deze werkwijze. In deze paragrafen zijn alle instrumenten, begrippen en stappen namelijk al toegelicht.

- Kemper, R., Visser, S. en Engelen, M. Het verhaal van de klant. Mogelijkheden voor zelfsturing bij re-integratie. Research voor Beleid/Raad voor werk en Inkomen, oktober 2009.

- Vermunt, J. D. Leerstijlen en sturen van leerprocessen in het hoger onderwijs: naar procesgerichte instructie in zelfstandig denken. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger, 1992.

Vermunt. J. ‘Leeractiviteiten van studenten’. In: Dam, G. ten, Hout, H. van, Terlouw, C. & Willems, J. (red.), Onderwijskunde Hoger Onderwijs (p. 3-45). Assen: Van Gorcum, 1997.

1 

- Bennenbroek, F. ‘Spelen met de sturing van je cliënt’. SW-journaal, 6 september 2014.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document