Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Berencamperweg 10, 3861 MC Nijkerk
, 033-2473456, nvva@arbeidsdeskundigen.nl

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • ID-bewijs (mits beveiligd conform de bepalingen van de Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Interessegebieden
 • Opleidingsinformatie
 • Werkervaring
 • Werkgever
 • Bankgegevens

Doeleinden

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het invulling geven aan het fungeren als vereniging volgens de bepalingen in de statuten van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen in het algemeen; en verder,
 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (lidmaatschaps)overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen - en ter verbetering - van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen persoonsgegevens aan Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de vereniging

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen kan op verzoek individuele Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen-leden relevante persoonsgegevens van Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen-leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de statutaire doelen van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen persoonsgegevens uitwisselen met derden. Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. 

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen zich moet  ouden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Berencamperweg 10, 3861 MC Nijkerk, 033-2473456, nvva@arbeidsdeskundigen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen kan deze privacy verklaring aanpassen.
Nieuwe versies worden altijd op de website en in de nieuwsbrief gepubliceerd.

Zoek een arbeidsdeskundige