Leidraad Arbeidsparticipatie
Besluitvorming (fase 3)

Stap 5 Opstellen van het arbeidsparticipatieadvies

Uiteindelijk leiden de voorgaande stappen de arbeidsdeskundige tot een arbeidsparticipatieadvies. Er zijn verschillende adviezen mogelijk.

Advies 1= Arbeidsparticipatieplan: directe mogelijkheden op de arbeidsmarkt

De arbeidsdeskundige geeft een scherpe duiding van concreet werk, de condities, een actieplan en het pad om dit te realiseren.

Advies 2=Arbeidsparticipatieopstapplan: tussenstap op weg naar een arbeidsparticipatieplan

De arbeidsdeskundige geeft geen scherpe duiding van concreet werk. Hij adviseert een tussenstap die moet leiden tot een situatie waarin hij wel een arbeidsparticipatieplan kan opstellen.

Advies 3 = Geen arbeidsparticipatiemogelijkheden

Er zijn te veel belemmerende factoren rondom de cliënt. De arbeidsdeskundige concludeert dat deze factoren niet zijn op te heffen met een redelijke interventie.

Transparante en logische onderbouwing

Voor de vormgeving van deze adviezen is binnen deze leidraad geen vast stramien ontwikkeld. Vaak beschikken opdrachtgevers – zoals gemeenten, UWV en re-integratiebedrijven – al over eigen formats. Door gebruik te maken van de in deze leidraad aangeboden hulpformulieren kan wel op een transparante manier een logische onderbouwing worden gegeven van het uiteindelijke beknopt beschreven participatieplan. De hulpformulieren kunnen, mits goed gehanteerd en ingevuld, als bijlagen toegevoegd worden aan het arbeidsparticipatieplan, het arbeidsparticipatieopstapplan of aan het advies dat er geen arbeidsparticipatiemogelijkheden zijn.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document