Lopende onderzoeken

Het AKC laat diverse actuele onderzoeken uitvoeren die bijdragen aan de professionalisering van het arbeidsdeskundig handelen.

Doorontwikkeling van de MiLES tool voor arbeidsdeskundigen
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een online tool die arbeidsdeskundigen professionaliseert met betrekking tot de begeleiding van cliënten met een diagnose van kanker.

Start                             juni 2023
Status                          fase 1 van het onderzoek eind 2023 afgerond, fase 2 januari 2024 opgestart.
Looptijd                       tot eind november 2024
Projectleider(s)           Sietske Tamminga en Michiel Greidanus
Subsidieverstrekker   AKC

Klik hier voor meer informatie

Vervroegde inzet van arbeidsdeskundige bij letselschade.

Klik hier voor mee informatie

Technologisering en de gevolgen voor het arbeidsdeskundig handelen

Allerlei vormen van robotisering en digitalisering doen hun intrede. Artificial Intelligence wordt ook in toenemende toegepast. Wat betekent dit voor het vak en handelen van de arbeidsdeskundige? Dit onderzoek biedt de arbeidsdeskundige de handvatten om technologie op toepasbaarheid in het eigen vakgebied te kunnen beoordelen.                                                                                                                                                                                

Start                            1 november 2023
Status                          Startfase
Looptijd                       8 maanden
Projectleider(s)           Michiel de Looze en Maaike Huysmans
Subsidieverstrekker   AKC

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

Werken met de late gevolgen van kanker(behandeling)

Met dit project gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden, alert zijn en kennis hebben van late gevolgen van een kanker(behandeling), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke informatie hen kan helpen.

Start                             01 september 2023
Status                          Actief
Looptijd                       1 jaar
Projectleider               Tamara Raaijmakers, Centrum Werk Gezondheid
Subsidieverstrekker  AKC

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

Actief blijven ontwikkelen en professionaliseren

Kennispartner ZINZIZ onderzoekt in welke mate en op welke manier arbeidsdeskundigen ontwikkelings- en professionaliseringsbereid ervaren en welke factoren dit kan faciliteren en versterken. Dit doen wij door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren en de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk. In het voorjaar van 2024 verwachten wij resultaten op te leveren, zowel in kennis als praktische handvatten.

Start                             01-08-2023
Status                          Actief
Looptijd                       8 maanden
Projectleider               Hilde van Ravenswaaij
Subsidieverstrekker  AKC

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie

In dit project ontwikkelen we samen met arbeidsdeskundigen en cliënten aan de hand van bestaande instrumenten en inzichten een gesprekshandleiding gericht op re-integratie. Hiermee kunnen arbeidsdeskundigen methodisch een op waarden gerichte re-integratie van werkzoekenden of werknemers 1ste of 2de spoorvormgeven en beoordelen op kwaliteit. Ook de rol van de werkgever wordt hierin betrokken.
 
Start                            1 september 2023
Status                          opstart-fase; werving AD’en en cliënten voor onderzoek
Looptijd                       1 jaar
Projectleider(s)           Jac van der Klink en Roland Blonk
Subsidieverstrekker   AKC
 

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

Leidraad arbeidsdeskundige rapportage

Projectleiders: Jose van Assem (UWV), Vincent Braun (AKC) i.s.m. Kernwerkgroep met arbeidsdeskundigen uit verschillende domeinen, Meeleesgroep met arbeidsdeskundigen en verschillende stakeholders, Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid, is nauw betrokken bij dit project

De arbeidsdeskundige rapportage is een van de onderwerpen binnen het onderzoeksprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 - 2024. Doel van dit project is om mede vanuit de beroepsnorm te komen tot een Leidraad Arbeidsdeskundige rapportage en een antwoord te geven op de vraag waar een goed arbeidsdeskundig rapport aan voldoet ten aanzien van vorm, inhoud, opbouw en communicatiestijl. De breed gedragen Leidraad moet heldere indicatoren bevatten voor de kwaliteit van de beeldvorming, de oordeelvorming en de besluitvorming/advisering en het gebruik van (wetenschappelijke en juridische) kennisbronnen en instrumenten daarbij. Het doel is deze leidraad ook te vertalen in een preferent format voor alle arbeids- deskundigen. Tot slot levert het project een onderbouwd advies op hoe de Leidraad en bijbehorende format(s) te implementeren.

De kernwerkgroep is begin oktober 2020 gestart. Een eerste concept van de Leidraad is in het medio van 2023 opgeleverd aan de NVvA. Het implementatie- advies wordt verwacht in het najaar van 2023 of voorjaart van 2024. Klik hier voor de posterpresentatie van de leidraad.