Lopende onderzoeken

Het AKC laat diverse actuele onderzoeken uitvoeren die bijdragen aan de professionalisering van het arbeidsdeskundig handelen.

Vervroegde inzet van arbeidsdeskundige bij letselschade.

Klik hier voor mee informatie

Technologisering en de gevolgen voor het arbeidsdeskundig handelen

Allerlei vormen van robotisering en digitalisering doen hun intrede. Artificial Intelligence wordt ook in toenemende toegepast. Wat betekent dit voor het vak en handelen van de arbeidsdeskundige? Dit onderzoek biedt de arbeidsdeskundige de handvatten om technologie op toepasbaarheid in het eigen vakgebied te kunnen beoordelen.                                                                                                                                                                                

Start                            1 november 2023
Status                          Startfase
Looptijd                       8 maanden
Projectleider(s)           Michiel de Looze en Maaike Huysmans
Subsidieverstrekker   AKC
 
Aanleiding
In toenemende mate doen allerlei vormen van nieuwe technologie (robots, ict-systemen) hun intrede in werksituaties. Delen van ons werk worden gerobotiseerd of gedigitaliseerd. Dit brengt  bedreigingen met zich mee, maar ook kansen voor werkenden. Wat betekent deze ontwikkeling voor de arbeidsdeskundige?
In 2015 gaf AKC opdracht tot een onderzoek om de effecten van robotisering voor mensen met en zonder beperkingen te inventariseren en de mogelijke implicaties voor het vak van de arbeidsdeskundige te benoemen. De resultaten van deze brede inventarisatie  hebben hun beslag gekregen in het AKC Onderzoekscahier 21: “Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak”.
Sindsdien heeft de tijd niet stilgestaan. Robotisering en digitalisering schrijdt voort in tal van sectoren terwijl de toepassing van uiteenlopende vormen van  Artificial Intelligence (AI) nu ook in versnelling lijkt te komen. Voor het AKC reden om het onderwerp Technologisering  opnieuw op de agenda te plaatsen.
 
Achtergrond
Naast bovengenoemde, meer algemene trend van technologisering van arbeid, is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor technologie die er specifiek op gericht is om mensen met een (tijdelijke) arbeidsbeperking aan het werk te helpen of aan het werk te houden. In Nederland  zijn uiteenlopende technologieen beproefd in tal van pilots, voornamelijk geïnitieerd door kennisallianties als KIT en CTI. Zie https://inclusievetechnologie.nl/  en
https://www.technologievoorinclusie.nl/
 
Doel
Op 1 november 2023 gaat dit onderzoek van start. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en Amsterdam UMC. Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende vraag:
Welke vormen van robotisering en digitalisering, inclusief Artificial Intelligence (AI), kunnen we inzetten om mensen met een (tijdelijke) arbeidsbeperking of ondersteuningsbehoefte aan het werk te helpen en te houden en wat betekent dat voor de arbeidsdeskundige?
 
Verwachte resultaten
Met dit onderzoek willen we arbeidsdeskundigen de handvatten bieden om de mogelijkheden van de verschillende technologieen te kunnen bepalen en om de toepasbaarheid ervan binnen zijn eigen vakgebied op waarde te schatten. Vertrekpunt voor het gehele onderzoek vormt de praktijk van arbeidsdeskundige en zijn behoeften ten aanzien van technologie.
Concreet richten het onderzoek zich achtereenvolgens op:

  • Beschrijving van de beschikbare casuïstiek voor wat betreft toepassingen van robotisering en digitalisering in het werk ter ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking;
  • Beschrijving van de toepassingsmogelijkheden van AI voor zover relevant voor de arbeidsdeskundige;
  • Opstellen van een werkwijze voor de arbeidsdeskundige voor wat betreft robotisering en digitalisering en AI, inclusief een hulpmiddel dat deze werkwijze ondersteunt;
  • Vertaalslag van bevindingen naar opleidingscomponenten.  

In contact komen met dit project
Michiel de Looze, TNO, michiel.delooze@tno.nl
Maaike Huijsmans, Amsterdam UMC, m.huijsmans@amsterdamumc.nl

Werken met de late gevolgen van kanker(behandeling)

Met dit project gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden, alert zijn en kennis hebben van late gevolgen van een kanker(behandeling), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke informatie hen kan helpen.

Start                             01-098-2023
Status                          Actief
Looptijd                       1 jaar
Projectleider               Tamara Raaijmakers, Centrum Werk Gezondheid
Subsidieverstrekker  AKC

Aanleiding
Veel mensen die kanker hebben doorgemaakt, hebben op langere termijn last van lichamelijke, psychische of cognitieve gevolgen van kanker(behandelingen). Lang niet altijd leggen mensen én hun (werk)omgeving de relatie tussen eerder doorgemaakte kanker, bijbehorende behandelingen en de problemen die ze nu in hun werk ervaren. Zeker als de diagnose en behandeling langer geleden zijn kan dit een rol spelen. Dit maakt dat veel werknemers die kampen met de gevolgen van kanker(behandelingen) niet de juiste begeleiding en/of werkaanpassingen krijgen.
 
Achtergrond
In de NFK Doneer-Je-Ervaring peiling over late gevolgen van kanker gaf 61% van de respondenten aan door late gevolgen beperkingen te ervaren in werk of school. Het gaat dan om lichamelijke, psychische of cognitieve gevolgen van kanker(behandelingen). Uit onderzoek van Ingrid Boelhouwer over welke klachten werkenden na kankerbehandelingen in hun functioneren in werk kunnen ervaren, kwam naar voren dat maatwerk in de ondersteuning, zowel op de werkvloer als door professionals, een belangrijk punt is.
Het onderzoek bouwt voort op deze inzichten om te komen tot kennis en handelingsperspectieven voor arbeidsdeskundigen.
 
Doel
De arbeidsdeskundige als gesprekspartner en steun voor werknemer en werkgever kan een belangrijke rol kan spelen in signalering en bewustwording van late gevolgen van kanker. En de consequenties hiervan op het werk vertalen in mogelijkheden hoe hier mee om te gaan. Met dit onderzoeksproject gaan we na in hoeverre arbeidsdeskundigen die werknemers begeleiden en adviseren, alert zijn en kennis hebben van late gevolgen van een kanker(behandeling), hoe ze deze kennis toepassen in hun werk en welke informatie hen kan helpen.

Verwachte resultaten
Met het onderzoek willen we niet alleen verkennend inzichten bieden in hoeverre arbeidsdeskundigen bekend zijn met late gevolgen van kanker en werk en welke ervaringen ze daarmee hebben, we willen arbeidsdeskundigen ook kennis en handelingsperspectieven bieden. Het eindresultaat is een onlinekennisproduct met informatie en tips voor arbeidsdeskundigen om zo werknemers die leven met late gevolgen van kanker(behandeling) beter te kunnen begeleiden. De precieze vorm van het onlinekennisproduct vindt plaats in afstemming met de adviescommissie van dit project bestaande uit ervaringsdeskundige werknemers en arbeidsdeskundigen met ervaring rond begeleiden van werknemers met late gevolgen van kanker (behandeling).
 
In contact komen met dit project
Tamara Raaijmakers Programmamanager Centrum Werk Gezondheid t.raaijmakers@centrumwerkgezondheid.nl 06-300 29 795
 
Ingrid Boelhouwer Docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam, opleiding Toegepaste Psychologie i.g.boelhouwer@hva.nl
 
Noor van Willegen Belangenbehartiger Goed leven met kanker NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie) n.vanwillegen@nfk.nl

Actief blijven ontwikkelen en professionaliseren

Kennispartner ZINZIZ onderzoekt in welke mate en op welke manier arbeidsdeskundigen ontwikkelings- en professionaliseringsbereid ervaren en welke factoren dit kan faciliteren en versterken. Dit doen wij door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren en de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk. In het voorjaar van 2024 verwachten wij resultaten op te leveren, zowel in kennis als praktische handvatten.

Start                             01-08-2023
Status                          Actief
Looptijd                       8 maanden
Projectleider               Hilde van Ravenswaaij
Subsidieverstrekker  AKC

Aanleiding
In de beroepsnorm van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) wordt benoemd dat arbeidsdeskundigen zorgen dat zij zich blijven ontwikkelen en kennis verzamelen. Dit kan bijdragen aan hun betrouwbaarheid en onafhankelijkheid als partner. Van signalen uit de praktijk en het signaleren van een kennishiaat is dit onderzoek voortgekomen. Wij onderzoeken in welke mate en op welke manier arbeidsdeskundigen ontwikkelings- en professionaliseringsbereid ervaren en welke factoren dit kan faciliteren en versterken.

Achtergrond
Wij maken gebruik van het model van Kirkpatrick als onderbouwing voor de vragenlijsten, om zo de resultaten van professionaliseringsactiviteiten te beoordelen, zowel in kennis als houding en gedrag. Ook gebruiken we het integratief gedragsmodel (IGM), waarin willen en kunnen centraal staan, om inzicht te krijgen in gedragselementen en als handvat voor methodisch activeren en motiveren in het kader van ontwikkelings- en professionaliseringsbereidheid

Doel
Het doel van dit onderzoek is om kennis te vergaren en daarmee bijdragen aan de wens en aantrekkelijkheid om actief bezig te blijven met ontwikkelen en professionaliseren. Dit doen wij door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren en de vertaalslag te maken van wetenschap naar praktijk.

Verwachte resultaten
Wij verwachten een korte, goed leesbare rapportage op te leveren met opgedane inzichten en adviezen. Arbeidsdeskundigen vergaren inzicht in de (professionele) ontwikkeling van henzelf en collega’s. Bovendien leveren wij adviezen op over (onder andere) het versterken van ontwikkelingsbereidheid als arbeidsdeskundige. Daarnaast verwachten wij producten gericht op kennisdeling op te leveren, zoals een infographic en factsheet(s).

In contact komen met dit project
Hilde van Ravenswaaij    hilde@zinziz.nl    0640496436

Waarde en duurzaamheid toevoegen aan de re-integratie

In dit project ontwikkelen we samen met arbeidsdeskundigen en cliënten aan de hand van bestaande instrumenten en inzichten een gesprekshandleiding gericht op re-integratie. Hiermee kunnen arbeidsdeskundigen methodisch een op waarden gerichte re-integratie van werkzoekenden of werknemers 1ste of 2de spoorvormgeven en beoordelen op kwaliteit. Ook de rol van de werkgever wordt hierin betrokken.
 
Start                            1 september 2023
Status                          opstart-fase; werving AD’en en cliënten voor onderzoek
Looptijd                       1 jaar
Projectleider(s)           Jac van der Klink en Roland Blonk
Subsidieverstrekker   AKC
 
Aanleiding
Met de ervaringen van de toeslagenaffaire, de evaluatie van de participatiewet en vergelijkbare voorbeelden is men in het re-integratie domein op zoek naar effectieve alternatieven die uitgaan van een waarderende, stimulerende en op vertrouwen gebaseerde begeleiding. De ontwikkeling daarvan stagneert mede vanwege de angst dat het loslaten van de huidige op controle gebaseerde methoden zal leiden tot een geringere effectiviteit/uitstroom uit de uitkering. In dit traject willen we een methodiek uitwerken die uitgaat van vertrouwen en de eigen kracht van zowel de professional (AD) als de cliënt, Deze methodiek versterkt het vertrouwen van de cliënt, verhoogt het werkplezier van de AD en is minstens even effectief in re-integratie-uitkomsten.
 
Achtergrond
De methodiek die we gaan ontwikkelen is een combinatie van het Capability voor Werk Model (CvWM) met het concept Gewogen Maatwerk (GM). Het CvWM is ontwikkeld bij werkenden; GM betreft de re-integratie van niet-werkenden naar werk. Een uitwerking van deze combinatie biedt zowel praktisch als wetenschappelijk grote mogelijkheden, vooral op het element overtuigingen en waarden. Zo’n gecombineerde methode is uitermate geschikt voor de op re-integratie gerichte arbeidsdeskundige praktijk. In dit project ontwikkelen we, samen met professionals en cliënten, een dergelijk, voor arbeidsdeskundigen hanteerbaar instrument.
 
Doel
Het ontwikkelen van een instrument in de vorm van een gesprekshandleiding waarmee arbeidsdeskundigen hun methodisch handelen in re-integratie kunnen versterken. Het instrument wordt samen met AD’en en cliënten ontwikkeld om te garanderen dat het praktisch bruikbaar is. Arbeidsdeskundigen zitten in de ‘haarvaten’ van het veld van Arbeid en Gezondheid en Inkomen en vervullen daarmee een belangrijke rol in dat veld. Het veld van arbeid en gezondheid is bij uitstek een normatief veld, in de zin dat het de kwaliteit van arbeid wil verbeteren, arbeid gezonder wil maken en een betere ‘fit’ wil bewerkstelligen tussen de persoon en haar of zijn arbeid. Arbeidsdeskundigen willen mensen duurzaam in gezondheid bevorderend werk re-integreren. Het te ontwikkelen instrument beoogt daaraan een bijdrage te leveren.
 
Verwachte resultaten
Uit eerdere experimenten blijkt dat het vertrouwen tussen  cliënt en professional sterk toenam  en in meer algemene zin nam het vertrouwen tussen burger en overheid toe. Ook het werkplezier van de professionals nam aanzienlijk toe. In de meeste experimenten nam de effectiviteit van de re-integratie (in de zin van meer duurzame werkhervatting) toe
 
In contact komen met dit project
Jac van der Klink    j.j.l.vdrklink@tilburguniversity.edu    06 51185826
Roland Blonk          r.w.b.blonk@tilburguniversity.edu     06 31792892

Leidraad arbeidsdeskundige rapportage

Projectleiders: Jose van Assem (UWV), Vincent Braun (AKC) i.s.m. Kernwerkgroep met arbeidsdeskundigen uit verschillende domeinen, Meeleesgroep met arbeidsdeskundigen en verschillende stakeholders, Shirley Oomens, lector arbeidsdeskundigheid, is nauw betrokken bij dit project

De arbeidsdeskundige rapportage is een van de onderwerpen binnen het onderzoeksprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 - 2024. Doel van dit project is om mede vanuit de beroepsnorm te komen tot een Leidraad Arbeidsdeskundige rapportage en een antwoord te geven op de vraag waar een goed arbeidsdeskundig rapport aan voldoet ten aanzien van vorm, inhoud, opbouw en communicatiestijl. De breed gedragen Leidraad moet heldere indicatoren bevatten voor de kwaliteit van de beeldvorming, de oordeelvorming en de besluitvorming/advisering en het gebruik van (wetenschappelijke en juridische) kennisbronnen en instrumenten daarbij. Het doel is deze leidraad ook te vertalen in een preferent format voor alle arbeids- deskundigen. Tot slot levert het project een onderbouwd advies op hoe de Leidraad en bijbehorende format(s) te implementeren.

De kernwerkgroep is begin oktober 2020 gestart. Een eerste concept van de Leidraad is in het medio van 2023 opgeleverd aan de NVvA. Het implementatie- advies wordt verwacht in het najaar van 2023 of voorjaart van 2024. Klik hier voor de posterpresentatie van de leidraad.