Leidraad Arbeidsparticipatie
Samenwerkingspartners

Arbeidsparticipatie is een groot werkterrein, waarbinnen verschillende personen en deskundigen werkzaam zijn. De arbeidsdeskundige heeft dus altijd samenwerkingspartners.

Interventie

Arbeidsparticipatie is een toestand waarop je kunt interveniëren. De arbeidsdeskundige kan op verschillende momenten van het arbeidsparticipatieproces worden ingeschakeld. Er zijn verschillende interventiemogelijkheden. Hierbij zijn – afhankelijk van het moment en de stand van zaken – verschillende procespartijen betrokken. Een aantal daarvan is ook als procespartners te herkennen.

Financiers van trajecten (stakeholders)

De arbeidsdeskundige kan en (soms) moet samenwerken met procespartners. Hierbij heeft de financier van trajecten een bijzondere positie. Deze partij verbindt op grond van effectiviteit, doelmatigheid en rechtmatigheid diverse eisen aan de besteding van beschikbaar gestelde financiële middelen. Deze voorwaarden kunnen mogelijk een spanningsveld opleveren met het re-integratiedoel van cliënt. De arbeidsdeskundige heeft als onafhankelijk deskundige een integer doel voor ogen, namelijk optimale arbeidsparticipatie. Met dat doel beïnvloedt de arbeidsdeskundige de betrokken partijen om te komen tot het meest optimale resultaat, binnen de grenzen van de opdracht en voorwaarden en binnen de grenzen van de SRA-gedragscode.

Uitvoerders/ondersteuners/begeleiders/coaches

Andere samenwerkingspartners van de arbeidsdeskundige zijn:

  • klantmanagers van de sociale dienst, Wmo, WSW-bedrijven, arbeidstrainingscentra, onderzoeksinstituten en opleidingsinstituten;

  • bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, collega-arbeidsdeskundigen (werkzaam bij verschillende werkgevers, zoals UWV en arbodiensten);

  • re-integratieadviseurs, jobcoaches, HRM-functionarissen, casemanagers, loopbaanbegeleiders, transfer-/poortwachtercentra;

  • werkgevers/werkgeversorganisaties ( fondsen), vakbonden ( ondernemingsraden, sociale paragraaf in cao);

  • verzekeringsmaatschappijen (ziektekosten/ inkomens/verzuim);

  • huisartsen, fysiotherapeuten (diverse disciplines), psychologen, GGZ, maatschappelijk werk, MEE, revalidatiecentra.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document