NVvA nieuws

08
jul
2015
Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

Nieuwsbericht Ministerie SZW| 03-07-2015 Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moeten zijn bijgekomen ten opzichte van ...

NVvA
07
jul
2015
Uitkomsten en ervaringen experimenten: Netto effectiviteit van re-intergratie

Dit rapport bevat de resultaten van experimenten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd bij gemeenten op het gebied van re-integratie. Met deze experimenten is nagegaan of re-integratie door gemeenten leidt tot preventie van instroom in een bijstandsuitkering en, voor degenen die in een uitkering komen of al een uitkering hebben, tot vergroting van de uitstroomkans uit de uitkering.

NVvA
07
jul
2015
Jobcoaches in de SW-sector

Regioplan heeft onderzoek gedaan naar jobcoaches in de SW om meer zicht krijgen op hoe de begeleiding is vormgegeven, wie zijn begeleid en wat de behoeften en ervaringen van werkgevers zijn ten aanzien van jobcoaching.

NVvA
07
jul
2015
Presentatie: Breinwerkers Bijeenkomst Regio West 2 juli 2015

De verschuiving op de arbeidsmarkt van fysiek zwaar werk naar mentaal werk uit zich ook in de oorzaken van ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

NVvA
07
jul
2015
Jeugdige werkloze heeft baat bij Europese steun

Met financiële steun vanuit Europa hebben sinds 2009 ruim 145 duizend werkloze jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt verbeterd. Tot en met 2013 vond ruim de helft direct na afloop van de ondersteuning een baan. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

NVvA
07
jul
2015
Verzuim kost leidinggevende 4 weken per jaar

Gemiddeld besteden leidinggevenden ruim drie uur per week aan het opvangen van afwezigheid door het regelen van vervanging, het aanpassen van de werkzaamheden of het geven van instructies aan de vervangers. Dit komt neer op bijna vier werkweken per jaar per leidinggevende. Dit blijkt uit Europees onderzoek van Kronos in samenwerking met de Society for Human Resource Management (SHRM).

NVvA
07
jul
2015
Gemeenten: weinig oog voor verdringing reguliere arbeid

Gemeenten besteden in hun beleid weinig aandacht aan het voorkomen van verdringing van reguliere arbeid als bijstandsgerechtigden gaan werken met behoud van uitkering. Dit leidt tot een grotere kans op ongelijke behandeling binnen een gemeente en op het overschrijden van de grens van wat nog als niet-reguliere arbeid kan worden gezien. Dit blijkt uit het rapport ‘Gemeentelijke aandacht voor verdri ...

NVvA
07
jul
2015
Aantal werkloze 50-plussers daalt

Het aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers is in de eerste vier maanden van het jaar flink gedaald. Bijna 26.000 vonden in deze periode een baan. Het totaal aantal 50-plussers met een WW-uitkering bedroeg eind april ruim 200.000. UWV verwacht dat de positieve trend dit jaar en in 2016 doorzet.

NVvA
06
jul
2015
Symposium Whiplash en Arbeid

Hierbij treft u o.a. de vooraankondiging van het symposium Whiplash & Arbeid 1 oktober 2015. Leden die zich inschrijven voor de bijeenkomst ontvangen een korting van 50%.

NVvA
17
jun
2015
NVvA: P-talks over de Participatiewet

Ruim driehonderd NVvA leden ‘trotseerden’ op 11 juni jongstleden het prachtige zomerweer en bezochten het voorjaarscongres dat dit keer werd gehouden in Jaarbeurs Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij werden de congresgangers getrakteerd op een interessante rij sprekers rondom het thema Participatiewet.

NVvA