NVvA Lidmaatschap | Arbeidsdeskundigen

NVvA Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVvA biedt de arbeidsdeskundige veel voordelen. Met het lidmaatschap krijgt een arbeidsdeskundige toegang tot alle bijeenkomsten binnen de vereniging (platforms, regio’s, landelijke congressen, projectgroepen en daardoor een breed netwerk van verschillende soorten expertises. Zo kan een arbeidsdeskundige die werkt binnen de publieke sector ook kennis krijgen van het werkveld bij ondernemingen of particuliere verzekeringen. Wij zien dat als een belangrijke voorwaarde voor de voortdurende ontwikkeling van de professional. De vereniging biedt de arbeidsdeskundige veel kennis en know how. Met deelname aan projecten waarin wij onderzoeken doen, richtlijnen beschrijven of position papers maken kan een arbeidsdeskundige zijn specifieke kennis verrijken. Verder ontvangen alle leden AD Visie en hebben zij toegang tot een specifiek deel van deze site waar zij informatie krijgen over hun vakgebied en in contact zijn met elkaar. Het gaat om leren van en met elkaar.

De NVvA kent verschillende soorten leden

 • Gewone leden: allen die het beroep van arbeidsdeskundige uitoefenen alsook zij die vanuit hun eigen arbeidsdeskundige achtergrond leiding en/of sturing geven aan arbeidsdeskundigen
 • Gastleden: personen die zich verbonden voelen met de doelstellingen van de NVvA, maar geen arbeidsdeskundige werkzaamheden verrichten.
 • Gepensioneerden lidmaatschap: dit is een lidmaatschap voor leden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en niet meer werkzaam zijn, maar toch aangesloten willen blijven bij de beroepsgroep
 • Starters leden: allen die hun diploma hebben behaald als arbeidsdeskundige krijgen één jaar gratis lidmaatschap, ingaande op de datum die op het diploma staat genoteerd. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een starterslidmaatschap indien u de opleiding tot arbeidsdeskundige volgt. Dit lidmaatschap is één jaar geldig.
 • Gastleden hebben geen stemrecht op de ALV.
 • Ook is het mogelijk, voor wie dan ook, alleen een abonnement op het vakblad AD Visie te nemen.

Aanmelden als nieuw lid, gastlid of starterslid
Voor het lidmaatschap van de NVvA kunt u het aanmeldformulier invullen en aan het secretariaat sturen. U ontvangt na inschrijving een bevestiging van uw inschrijving. Indien u een machtiging afgeeft voor de jaarlijkse incasso van het lidmaatschapsgeld voor de vereniging, ontvangt u een korting op de contributie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon (013) 594 4594 of e-mail nvva@arbeidsdeskundigen.nl.

Aanmelden als AD Visie abonnee
AD Visie is het tijdschrift van de beroepsvereniging NVvA. Leden en donateurs van de NVvA ontvangen AD Visie gratis. Ook andere geïnteresseerden kunnen zich abonneren zoals andere arboprofessionals, bedrijfs- en verzekeringsartsen, Human Resource functionarissen, fysiotherapeuten, case- en klantmanagers als ook ketenpartners zoals werkgevers, werknemers- en cliëntenorganisaties, arbodiensten, gemeenten en re-integratiebedrijven. De kosten voor een abonnement bedragen € 90,- per jaar.

Niet-leden kunnen zich abonneren bij:
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
T.a.v. Secretariaat
Reitseplein 1
5037 AA TILBURG
T. 013-594 4594
E. nvva@arbeidsdeskundigen.nl

NVvA Contributie en incassobeleid
De contributie voor 2024 is vastgesteld in de ledenvergadering van 9 november 2023, de tarieven zijn te vinden in onderstaande tabel:

Soort lidmaatschap NVvA

2024

Gewoon lidmaatschap (incl. AD Visie)

met machtiging

294,50 Excl. 21% BTW

zonder machtiging

303,50 Excl. 21% BTW

Gastlidmaatschap (incl. AD Visie)

met machtiging

203,50 Excl. 21% BTW

zonder machtiging

212,50 Excl. 21% BTW

Gepensioneerde lidmaatschap (incl. AD Visie)

107,25 Excl. 21% BTW
Certificeringsaccount 107,25 Excl. 21% BTW

PZO bijdrage

29,99 Excl. 21% BTW


Betalingsverplichting
Omdat gebleken is dat diverse leden hun contributie niet tijdig betalen betekent dit een extra kostenpost voor de vereniging. Besloten is dan ook deze kosten door te belasten aan die leden die niet voor tijdige betaling zorgdragen. De kosten zijn vastgesteld op een bedrag van € 25,-.

 • 6 weken na factuurdatum: wij sturen de leden een betalingsherinnering, met de vermelding dat wanneer niet binnen 4 weken wordt betaald, kosten in rekening worden gebracht.
  Degenen die een incassomachtiging hebben afgegeven en bij wie niet succesvol kon worden geïncasseerd, ontvangen het verzoek zelf het opstaande bedrag aan de vereniging te betalen.
 • 10 weken na factuurdatum: wanneer betaling achterwege is gebleven, wordt een aanmaning verstuurd, waarbij kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn vastgesteld op € 25,- en dienen tegelijkertijd met het opstaande factuurbedrag te worden voldaan. Deze kosten worden eveneens in rekening gebracht wanneer een incassomachtiging is afgegeven, niet succesvol kon worden geïncasseerd en de openstaande factuur niet door het lid zelf is overgemaakt.
 • 14 weken na factuurdatum: blijft een lid nog steeds in gebreke, dan zal een ingebrekestelling worden gestuurd waarin bij niet betalen binnen 2 weken, de persoon in kwestie zal worden geroyeerd als lid van de vereniging. Dit ontslaat hem/haar niet van de verplichting de vordering van de contributie + kosten over het lopende jaar te voldoen.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, bij het secretariaat (én de penningmeester in geval deze per e-mail geschiedt) van de vereniging, voor 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar.

Opzegging van het abonnement voor AD Visie (voor niet-leden) dient te geschieden bij:
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
T.a.v. Secretariaat
Reitseplein 1
5037 AA TILBURG
nvva@arbeidsdeskundigen.nl

U kunt zich aanmelden via deze link

Zoek een arbeidsdeskundige