Berichten over de gevolgen van het coronavirus | Arbeidsdeskundigen

Berichten over de gevolgen van het coronavirus

17-5 Werk & COVID19 vragenlijst
Het Centrum Werk & Gezondheid heeft met steun van het instituut GAK een onderzoek gestart naar de initiatieven die in de wereld worden genomen om aan het werk te blijven tijdens Covid. Hiervoor is een vragenlijst verspreid. Ook vanuit Nederland is het natuurlijk van belang om input op te halen. Voor wie de vragenlijst wil invullen: https://workcovid19.eu

17-5 Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)
Er is nog veel onbekend over het beloop en herstel bij COVID-19. Om bedrijfsartsen toch inzicht en onderbouwing te bieden, verzamelt de NVAB de actuele wetenschappelijke kennis over COVID-19 na de acute fase. Deze dynamische leidraad houdt steeds rekening met toekomstige WHO richtlijnen, een casedefinitie, de complexiteit van PASC, de terminologie, de expertise van ervaringsdeskundigen betrekt én samenwerkt met C-support.

Met het toenemen van onze kennis over PASC zal ook de bedrijfsarts steeds beter in staat zijn de best mogelijke zorg te leveren aan de groeiende populatie van werkenden die leven – en soms ook alweer gedeeltelijk werken - met PASC symptomen.

Download de actuele versie van de leidraad Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)*

*Let op: Deze leidraad wordt regelmatig bijgewerkt met actuele wetenschappelijke kennis en is daardoor steeds ‘in bewerking’.

17-5 Webinar COVID-19 & werk
Het aantal long covid patiënten in Europa zal even groot worden als het inwoneraantal van Ierland, zo citeert medisch adviseur Alfons Olde Loohuis WHO Europa. Veel professionals zullen te maken krijgen met deze groep patiënten. Niet alleen in de zorg. De mensen uit de eerste golf zijn nu al langer dan een jaar ziek en
bezoeken dus ook bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en uitkeringsinstanties. Aanleiding voor C-support en Centrum Werk Gezondheid om op 26 april jl. een webinar te organiseren onder de titel COVID-19 & werk. Met meer dan 150 deelnemende professionals met uiteenlopende achtergronden, waarvan een belangrijk deel zich meteen aansluit bij het netwerk COVID-19 & werk, is er een belangrijke eerste stap gezet. 

Mocht je de sessie willen terugkijken, alles is te vinden via deze link: https://werkcovid19.nl/kick-off/

Omdat er veel vraag naar is, hebben we ook de concept Handreikingen COVID-19 en werk online gezet. Deze concept-handreikingen zijn met een groep ervaringsdeskundigen en professionals vanuit verschillende disciplines tot stand gekomen. Op dit moment testen enkele bedrijven de concept-handreikingen in de praktijk. Centrum Werk Gezondheid coördineert deze handreikingen met steun van het ministerie van SZW.

De sessie vormt de start van een meerjarig programma ‘COVID-19 en werk’ van Centrum Werk Gezondheid en C-support. Voor dit programma gebruiken we de website www.werkcovid19.nl. Gaandeweg vullen en gebruiken we de website. Ook starten we met het inrichten van het netwerk ‘COVID-19 en werk’ waarover je binnenkort in een aparte mail meer informatie ontvangt. Aanmelden voor het netwerk is al mogelijk via deze link.

Klik hier voor de samenvatting van het webinar
Klik hier voor een samenvatting van de breakoutrooms en online vragen

10-5 Na corona
Je leven weer oppakken na corona? Voor veel mensen is dat nog niet zo makkelijk. Dit zijn de meest hardnekkige klachten die zij ervaren. Hoe groter de cirkel, hoe vaker de klacht voorkomt. Klik hier voor meer informatie. 

23-3 Rapport C-support: Eerste indrukken Covid-19 patiënten met langdurige klachten
C-support heeft een vraaggestuurde werkwijze. Bij aanvang kon geput worden uit de ervaring met
Q-koortspatiënten, maar Covid-19 is een nieuwe postinfectieuze aandoening met nog onbekende gevolgen.
Dus is het van belang om weer opnieuw te leren van deze infectieziekte. Welke langdurige klachten
hebben de patiënten? En welke hulpvragen? Klik hier voor het rapport

4-2 Presteren in de storm
Over PITS
Wennen aan een nieuwe realiteit
Door de ingrijpende maatregelen die wereldwijd zijn genomen om de Corona-pandemie af te remmen, is ons leven veranderd op een manier die zijn weerga niet kent.

Inmiddels werken de meesten van ons, uitgezonderd mensen in vitale beroepen, bijna allemaal vanuit huis - fulltime. Kinderen gaan niet naar school, sportscholen, restaurants, zwembaden en bibliotheken zijn gesloten en het sociale leven is praktisch tot stilstand gekomen. We moeten ons houden aan ‘social distancing’ om verdere verspreiding van het virus onder controle te houden.

Daar bovenop worden we geconfronteerd met allerlei onzekerheden: hoe zal het coronavirus zich ontwikkelen en welke aanvullende maatregelen zullen er nog worden genomen? Wat zijn de gevaren voor familie en vrienden? Kunnen we over een tijdje ons normale leven weer hervatten? En dan zijn er nog de aanzienlijke onzekerheden over de economie en onze banen. Kunnen we onze welvaart en ons welzijn behouden?

Hoe kunnen we, ondanks alles, toch presteren in deze storm?

Klik hier voor de website

25-5 Video- en beeldbellen i.v.m. coronavirus

Geachte relatie,

Inmiddels ontvangt zowel de SRA als de NVvA veelvuldig vragen met betrekking tot de eerdere mededeling dat
de arbeidsdeskundige onderzoeken gedurende de door het kabinet aangekondigde periode mogen plaatsvinden
via video- of beeldbellen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is telefonisch contact ook geoorloofd.

De vragen betreffen met name de onduidelijkheid over de periode tot wanneer dit goedgekeurd wordt.
Er is besloten bovenstaande met goedkeuring te laten plaatsvinden zolang het kabinet de voorkeur geeft
aan thuiswerken.

25 mei 2020

SRA en NVvA18-5 NVAB advies spreekuurcontacten vanaf 20 mei
Het RIVM heeft aangegeven dat het uitoefenen van contactberoepen, waaronder de bedrijfsartsen vallen, weer mogelijk is. Daarnaast is het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken nog steeds van kracht. In de praktijk zal er daarom altijd sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Lees hier het volledige nieuwsbericht van NVAB.

12-5 Heeft u vragen of het coronavirus?

 • Voor medische vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid bel uw huisarts.
 • Voor vragen over uw eigen mentale gezondheid of die van een ander? Kijk op www.thuisarts.nl voor informatie en tips om klachten te verminderen.
 • Als u (anoniem) online wilt chatten, mailen of bellen kunt u naar www.mindkorrelatie.nl
 • Voor vragen en richtlijnen over het coronavirus, Rijksoverheid: 08001351.
 • Voor (praktische) hulpvragen Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888.
 • Voor ouderen met vragen ‘hart onder de riem’ Anbo: 0348-466666.
 • Voor jongeren met vragen GGD www.jouwggd.nl (chatfunctie voor jongeren).
 • Voor een luisterend oor, De Luisterlijn: 0900-0767 (24/7).
 • Ook kunt u contact opnemen met uw regionale GGD, voor contactgegevens zie; www.ggd.nl.
 • Ouders die vragen hebben over de zorg en opvoeding van hun kinderen kunnen chatten met de JGZ (jeugdartsen/-verpleegkundigen) via: chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl of kijken op www.nji.nl/coronavirus.
 • Als u vaak negatieve gedachtes hebt, is het aan te raden er met iemand over te praten. Vindt u het lastig om met bekenden te praten over uw gedachten aan de dood of suïcide? Via 113 kunt u meer informatie vinden, gratis (anoniem) online chatten en bellen met de hulplijn: 0900-0113.

23-4 Update overzichtspagina corona maatregelen voor het sociaal domein
Eerder werd al vermeld dat op samenvoordeklant.nl een overzichtspagina staat met nieuws, toolkits, maatregelen en praktijkvoorbeelden m.b.t. corona in het sociaal domein. Dit overzicht is de afgelopen weken uitgebreid met o.a. NOW-regeling: Meldingsplicht vervalt voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen, Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG biedt een Toolkit Tozo, SBCM biedt een overzicht van oplossingen en tips uit de SW praktijk gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers thuis en medewerkers aan het werk en Praktijkvoorbeelden voor inclusieve werkgevers van Op naar de 100.000 banen

23-4 Verlenging maatregelen kabinet tot 20 mei 2020

Verlenging maatregelen kabinet i.v.m. Coronavirus

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het Coronavirus te beperken.
Deze maatregelen zijn op 21 april 2020 verlengd tot 20 mei 2020.

Dit betekent dat ook de mededeling, welke door de SRA en NVvA gedaan is op 1 april jl. van kracht is tot 20 mei a.s. en eventueel langer als het kabinet de maatregelen op een later tijdstip weer verlengd.
Deze mededeling houdt in dat de arbeidsdeskundige onderzoeken gedurende de door het kabinet aangekondigde periode mogen plaatsvinden via video- of beeldbellen, dan wel indien dat niet mogelijk is, telefonisch. De arbeidsdeskundige maakt daar melding van in zijn rapport.

23 april 2020,

SRA en NVvA
 15-4 Addendum versie 2: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 010420
Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op (art 25 lid 9 WIA). Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt. Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) over die grens dreigen te gaan. Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Hetzelfde geldt ook voor het RIV-EDV en het RIV ERD-ZW.
Het zal niet zo zijn dat deze notitie op alle situaties, waar de uitvoering mee geconfronteerd gaat worden, een antwoord zal geven. Veelal zal van de arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en ondersteunende disciplines gevraagd worden om in deze situaties maatwerk te leveren. Klik hier om het volledige bericht te lezen.

14-4 Corona in begrijpelijke taal
Iedereen heeft vragen over het coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke en praktische informatie voor medewerkers in onze sector is belangrijk. Daarom een overzicht van websites van organisaties die relevante informatie in duidelijke taal aanbieden. Klik hier om het volledige bericht te lezen.

9-4 Overzichtspagina corona m.b.t. het sociaal domein
Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen om ons te beschermen. Op deze pagina is een overzicht van de verschillende maatregelen die het kabinet in het kader van het noodpakket banen en economie heeft genomen en relevante links en toolkits voor de ondersteuning van werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Klik voor voor het volledige bericht.

9-4 Handreiking: Corona en medewerkers uit de Banenafspraak
Voor medewerkers uit de Banenafspraak kan het extra moeilijk zijn om met de veranderde situatie als gevolg van de Coronacrisis om te gaan. Om deze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen is deze handreiking voor leidinggevenden opgesteld. Belangrijke bron voor dit document was het advies dat SZW opstelde voor haar managers en de handreiking die BZK/Binnenwerk (https://www.ubrijk.nl/service/binnenwerk) voor hun teamleiders maakte. Klik hier om het document te downloaden.

8-4 Eenzaam, angstig? Psychologen bieden gratis hulp via online ‘coronaloket’
Na de vechtrespons (hamsteren), de vluchtrespons (kop in het zand) en de machteloosheid bereiken we nu de fase van lusteloosheid, zeggen psychologen, die gratis online sessies bieden. ‘We helpen dagelijks meer dan 1000 mensen.’ Klik hier voor het volledige bericht.

2-4 NOW-regeling klaar, loketten bijna open
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Klik hier voor het volledige bericht.

1-4 Oproep KSG "Wat kan de AD betekenen tijdens en na de coronatijd?"
De ziekenhuizen staan op dit moment landelijk onder grote druk. Ook bij andere zorginstellingen gebeurt het nodige. Je hoeft geen expert in verzuim te zijn om te voorspellen dat er straks mensen uit gaan vallen. Klik hier voor het volledige bericht.

30-3 Persbericht SRA en NVvA: arbeidsdeskundigonderzoek tijdens Corona maatregelen
Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen zijn op 30 maart 2020 verlengd tot en met 28 april 2020. Klik hier voor het volledige bericht.

30-3 Update naar aanleiding van coronamaatregelen
Vorige week heeft het UWV een update gestuurd naar aanleiding van de coronamaatregelen. Download de brief hier.

30-3 Addendum wet verbeterde poortwachter coronavirus
Klik hier voor addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19

25-3 Voor werkgevers: Toolbox corona en banenafspraak
Werkgevers zoeken manieren om hun mensen gezond en aan het werk en hun bedrijf draaiende te houden. Om hun werkgevers te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft ‘Op naar de 100.000 banen’ deze toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ opgezet.
https://www.opnaarde100000.nl/toolbox-corona-en-banenafspraak/

24-3 NVvA bijeenkomsten
Alle geplande NVvA bijeenkomsten tot 1 juni zijn geannuleerd. Daarmee volgen we als NVvA de geldende maatregelen en adviezen. Per bijeenkomst bekijken we wat een geschikt alternatief kan zijn. Inmiddels worden diverse mogelijkheden onderzocht. Indien je je hebt aangemeld voor één of meer van deze bijeenkomsten, houd dan je mailbox in de gaten, zodat we je hierover op de hoogte kunnen stellen.
Een van de alternatieven is dat we de komende tijd extra inzetten op de AD Academie. We voegen nieuwe inhoud toe en organiseren met regelmaat webinars. Houd daarom de website en de E-zine goed in de gaten.

Informatie over de gevolgen van het Coronavirus
Via de website blijven we jullie informeren over de gevolgen van de maatregelen. Daarnaast is er ook specifiek informatie voor de arbeidsdeskundigen te vinden: SRA en NVvA: Corona – gevolgen voor het arbeidsdeskundigonderzoek (https://www.arbeidsdeskundigen.nl/actueel/nieuws/persbericht-sra-en-nvva-corona-arbeidsdeskundig-onderzoek).

RIVM
De overheid en organisaties werken er hard aan om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Ze hebben hiertoe richtlijnen opgesteld die gecommuniceerd worden via het RIVM. Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie over het Coronavirus: www.rivm.nl/coronavirus.

Coronaregelingen voor ondernemers
Voor een overzicht van alle regelingen voor ondernemers, zie www.coronaregelingen.nl voor de belangrijkste regelingen en nuttige websites en https://www.kvk.nl/corona/ voor informatie voor ondernemers.

Zoek een arbeidsdeskundige