Organisatie en Bestuur | Arbeidsdeskundigen

Organisatie en Bestuur

Het hoogste orgaan binnen de NVvA is de Algemene Ledenvergadering, die minimaal eenmaal per jaar bijeenkomt. Een afgeleide daarvan is het Convent waarin alle actieve leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd. Aan het Convent worden beleidsplannen en nieuwe ideeën voorgelegd en getoetst. De vereniging heeft een bestuur, dat bij de uitvoering van haar werkzaamheden en het nemen van beslissingen wordt geadviseerd door een Raad van Advies.

De NVvA kent drie regio’s: Noord-Oost, West, Midden en Zuid. Binnen deze regio’s vindt kennisdeling plaats op een breed gebied. Daarnaast zijn er groepen arbeidsdeskundigen met een specifiek aandachtsgebied. Om deze leden te facilteren heeft de vereniging platforms in het leven geroepen die landelijk opereren. Ten slotte kent de vereniging diverse projectgroepen. Deze projectgroepen krijgen een vast omschreven opdracht mee van het bestuur. ​

Het bestuur vormt een afspiegeling van de werkterreinen waarop arbeidsdeskundigen werkzaam zijn. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Bert van Swam, voorzitter
Als voorzitter is Bert van Swam het boegbeeld van de vereniging. Hij geeft sturing aan het bestuur, de NVvA en creëert draagvlak voor het uit te voeren beleid en de strategie. Een belangrijke taak is het op de kaart zetten van de NVvA. Bijvoorbeeld door contact te onderhouden met stakeholders zoals UWV, de bedrijfs- en verzekeringsartsen, Divosa, het ministerie van SWZ, Oval, werkgevers- en werknemers verenigingen en verzekeraars.

Amber Denekamp, secretaris en bestuurslid professionalisering
Amber Denekamp geeft sinds 8 juni 2022 als secretaris van de NVvA sturing aan de interne organisatie. Daarnaast heeft zij ook het beheer en de ontwikkeling van de beroepsnorm en de gouvernance in haar portefeuille. Komend jaar zal zij de portefeuille verder invullen, samen met de opleiders werken aan de doorontwikkeling van het curriculum van de AD opleiding en met de SRA en AKC werken aan de professionalisering van het vak en de professional. 

Willemiek de Hoop, penningmeester en bestuurslid marketing en profilering
Willemiek is penningmeester van de vereniging en onderhoudt daarnaast vanuit haar portefeuille marketing en profilering op operationeel niveau de externe contacten van de NVvA. Daaronder het Ministerie van Sociale zaken, OVAL, de NVAB en de NVVG, maar ook ZonMw en verenigingen van case- en klantmanagers. In deze contacten breng Willemiek de toegevoegde waarde van de arbeidsdeskundige onder de aandacht en praat ze mee over verschillende onderwerpen die het vak raken.

Esther van de Pavert, bestuurslid kennisontwikkeling
Vanuit haar portefeuille kennisontwikkeling en professionalisering staat Esther van de Pavert in nauw contact met het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de implementatie van  kennis en haakt zij aan bij de wetenschappelijke programmaraad van het AKC. Momenteel is Esther namens de NVvA ook betrokken bij de BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie. het nieuwe uniforme begrippenkader voor de vaststelling van belastbaarheid voor arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Mieke Rabou, bestuurslid ledenparticipatie
De NVvA is een groeiende vereniging en daardoor is de portefeuille ledenparticipatie een uitdagende. Dat realiseert Mieke Rabou zich. Ze heeft weloverwogen de beslissing genomen om tot het bestuur toe te treden en invulling te geven aan ledenparticipatie. Belangrijk vindt ze in dat kader een sterke verbinding met de drie regio’s en de vier platforms binnen de vereniging. Kruisbestuiving en verbanden leggen tussen de verschillende arbeidsdeskundige specialismen is een ander speerpunt. Daarnaast is Mieke als portefeuillehouder ook nauw betrokken bij de ledencommunicatie en de organisatie van congressen en bijeenkomsten.

Jeroen Leenstra, verenigingsmanager
Als verenigingsmanager is Jeroen Leenstra de spin in het web van de NVvA. Verantwoordelijk voor alle dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Van het beantwoorden van vragen van leden (en derden) tot en met de organisatie van de NVvA-congressen. Ook onderhoudt hij de contacten met leveranciers en is hij verantwoordelijk voor de realisatie van website, e-zine en AD Academie. Los van dit alles is hij dit jaar actief met de organisatie van alle activiteiten rondom het 50-jarig bestaan van de NVvA.

Het NVvA-bestuur wordt bij de bestuurstaken ondersteund door het NVvA-secretariaat.
Via het secretariaat kunt u in contact te komen met één van de bestuursleden.
Telefoon: 033-2473456
E-mail: nvva@arbeidsdeskundigen.nl