Organisatie en Bestuur

Het hoogste orgaan binnen de NVvA is de Algemene Ledenvergadering, die minimaal eenmaal per jaar bijeenkomt. Een afgeleide daarvan is het Convent waarin alle actieve leden van de vereniging zijn vertegenwoordigd. Aan het Convent worden beleidsplannen en nieuwe ideeën voorgelegd en getoetst. De vereniging heeft een bestuur, dat bij de uitvoering van haar werkzaamheden en het nemen van beslissingen wordt geadviseerd door een Raad van Advies.

De NVvA kent drie regio’s: Noord-Oost, West en Zuid. Binnen deze regio’s vindt kennisdeling plaats op een breed gebied. Daarnaast zijn er groepen arbeidsdeskundigen met een specifiek aandachtsgebied. Om deze leden te facilteren heeft de vereniging platforms in het leven geroepen die landelijk opereren. Ten slotte kent de vereniging diverse projectgroepen. Deze projectgroepen krijgen een vast omschreven opdracht mee van het bestuur. ​

Het bestuur vormt een afspiegeling van de werkterreinen waarop arbeidsdeskundigen werkzaam zijn. Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Bert van Swam (voorzitter),
  De voorzitter geeft sturing aan het bestuur en de NVvA en creëert draagvlak voor ontwikkeling en het ontwikkelen van strategie en beleid, alsmede de interne en externe vertegenwoordiging van de NVvA.
 • Eli Van Den Heuvel (secretaris),
  Portefeuille: Professionalisering in relatie tot beheer beroepsnorm
  De secretaris geeft sturing aan de interne huishouding, contracten, verslaglegging en correspondentie. De portefeuille is ook gericht op de professionalisering van arbeidsdeskundigen met betrekking tot de beroepsnorm, de AD opleiding en certificering.
 • Esther van de Pavert,
  Portefeuille: Kwaliteit, professionalisering in relatie tot kennisontwikkeling- en implementatie
  De portefeuille is primair gericht op het verhogen van de kwaliteit en professionalisering van arbeidsdeskundigen door middel van kennisontwikkeling en – implementatie waaronder (wetenschappelijk) onderzoek naar de (toegevoegde waarde van) arbeidsdeskundigheid in de breedste zin van het woord. De rol is zowel intern als extern gericht. Intern naar de arbeidsdeskundigen en extern naar de AD Academie, AKC programmaraad, lector en hoogleraar en kennisprogramma’s van andere stakeholders.
 • Willemiek de Hoop (penningmeester),
  Portefeuille: Marketing en Positionering
  De portefeuillehouder geeft sturing aan Marketing en Positionering. De portefeuille is gericht op de positionering en de meerwaarde van de arbeidsdeskundigen, de NVvA, de beroepsnorm (waaronder de gedragscode en de certificering) en andere NVvA producten (zoals de kennis producten en de AD Academie) bij onze leden en de afnemers van arbeidsdeskundige diensten.
  De portefeuille is daarnaast gericht op veranderingen op de arbeidsmarkt, wet – en regelgeving, keten brede werkwijzers en andere producten in het stelsel van verzuim (Wet Verbetering Poortwachter), letselschade, sociale zekerheid, sociaal domein, en private verzekeringen, in relatie tot de meerwaarde van arbeidsdeskundigen.
  Samenwerken met stakeholders en het aanjagen van projectgroepen met leden van de NVvA die met eerdergenoemde onderwerpen aan de slag zijn.
 • Vacature
  Portefeuille: Ledenparticipatie
  De portefeuillehouder ledenparticipatie geeft sturing aan alle vormen van ledenparticipatie. In de portefeuille ontwikkelen van een overkoepelende visie op participatie van arbeidsdeskundigen binnen de NVvA met bijpassend activiteiten. Beleid maken op interne communicatie en toezien op de uitvoering er van. Deze portefeuillehouder is de linking pin naar de Platforms en Regio’s en naar de redactie AD Visie: voedt deze en laat zich voeden.
 • Jeroen Leenstra (verenigingsmanager),

Het NVvA-bestuur wordt bij de bestuurstaken ondersteund door het NVvA-secretariaat.
Via het secretariaat kunt u in contact te komen met één van de bestuursleden.
Telefoon: 033-2473456
E-mail: nvva@arbeidsdeskundigen.nl