12
sep
2023

SER benadrukt dringende noodzaak voor besluitvorming in Tweede Kamer

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij aandringt op de onmiddellijke behandeling en besluitvorming van belangrijke onderwerpen. De SER benadrukt dat deze onderwerpen van cruciaal belang zijn voor de toekomst van Nederland en geen vertraging kunnen dulden.

Een wenkend en werkend perspectief

De brief begint met de constatering dat Nederland voor grote uitdagingen staat, variërend van ingrijpende transities zoals energie en digitalisering tot veranderingen in economie en werk. Tegelijkertijd groeit de onzekerheid en ongelijkheid in de samenleving, wat resulteert in een groeiend maatschappelijk ongenoegen. De SER benadrukt dat er dringend behoefte is aan een wenkend en werkend perspectief om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Arbeidsmarkt en energie & klimaat

Op het gebied van de arbeidsmarkt heeft de SER samengewerkt met sociale partners en het kabinet om beleid en wetgeving te ontwikkelen die bijdragen aan noodzakelijke veranderingen en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Op het terrein van Energie & Klimaat heeft het kabinet gewerkt aan maatregelen voor de energietransitie. Beide terreinen hebben dringend behoefte aan zorgvuldige voorbereiding en snelle uitvoering.

Toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt

De SER verwijst naar de ambities van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen en flexibele arbeidsrelaties terug te dringen. De voorstellen van de SER genieten een groot maatschappelijk draagvlak, en de Tweede Kamer wordt gevraagd om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van de wetsvoorstellen en andere onderdelen die uit het pakket voortvloeien.

Wetsvoorstellen en concept-besluiten

Concreet vraagt de SER de Tweede Kamer om te kijken naar verschillende wetsvoorstellen en concept-besluiten met betrekking tot onder andere de Crisisregeling Personeelsbehoud, verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, en aanpassingen in de loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen en het begeleiden van mensen naar nieuw werk.

Energie & klimaat

Voor het domein Energie & Klimaat benadrukt de SER het belang van de uitvoering van het beleid, ambitieuze transitieplannen, en investeringsbeslissingen. Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor het Klimaatfonds en de implementatie van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Andere voorstellen

Naast bovenstaande onderwerpen vraagt de SER de Tweede Kamer om te kijken naar andere voorstellen die van vitaal belang zijn voor de klimaat- en energietransitie. Deze omvatten onder andere het Nationaal plan energiesysteem 2050, de Energiewet, de Wet collectieve warmtevoorziening, en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie.

Tot slot

De SER doet een beroep op de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de genoemde beleids- en wetgevingsinitiatieven geen onnodige vertraging oplopen. De SER benadrukt dat deze initiatieven gebaseerd zijn op een breed maatschappelijk draagvlak en dringend behoefte hebben aan snelle realisatie en uitvoering om stagnatie en economische en maatschappelijke schade te voorkomen.

De Tweede Kamer zal nu moeten besluiten welke onderwerpen als controversieel worden verklaard en welke onmiddellijke behandeling en besluitvorming vereisen. De uitkomst zal bepalend zijn voor de toekomst van Nederland op zowel de arbeidsmarkt als het gebied van energie en klimaat.

Lees de volledige brief hier.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Zoeken en vinden op de website

Uit de ledenenquête van 2022 bleek dat informatie op de website soms lastig ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Verschil verrijkt! Lunchwebinar diversiteit en inclusie

Verschil verrijkt! Daarom doen het AKC en OVAL samen mee mee met de vijfde ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Subsidiemogelijkheden voor ‘Verbetering re-integratie 2e Spoor’

Onlangs werd de tweede ronde van het ZonMw-programma voor ‘Verbetering re-i ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws