Technologisering en de gevolgen voor het arbeidsdeskundig handelen | Arbeidsdeskundigen

Technologisering en de gevolgen voor het arbeidsdeskundig handelen

Allerlei vormen van robotisering en digitalisering doen hun intrede. Artificial Intelligence wordt ook in toenemende toegepast. Wat betekent dit voor het vak en handelen van de arbeidsdeskundige? Dit onderzoek biedt de arbeidsdeskundige de handvatten om technologie op toepasbaarheid in het eigen vakgebied te kunnen beoordelen.                                                                                                                                                                                

Start                            1 november 2023
Status                          Startfase
Looptijd                       8 maanden
Projectleider(s)           Michiel de Looze en Maaike Huysmans
Subsidieverstrekker   AKC

Aanleiding
In toenemende mate doen allerlei vormen van nieuwe technologie (robots, ict-systemen) hun intrede in werksituaties. Delen van ons werk worden gerobotiseerd of gedigitaliseerd. Dit brengt  bedreigingen met zich mee, maar ook kansen voor werkenden. Wat betekent deze ontwikkeling voor de arbeidsdeskundige?
In 2015 gaf AKC opdracht tot een onderzoek om de effecten van robotisering voor mensen met en zonder beperkingen te inventariseren en de mogelijke implicaties voor het vak van de arbeidsdeskundige te benoemen. De resultaten van deze brede inventarisatie  hebben hun beslag gekregen in het AKC Onderzoekscahier 21: “Robotisering en de gevolgen voor arbeidsbelasting en het arbeidsdeskundig vak”.
Sindsdien heeft de tijd niet stilgestaan. Robotisering en digitalisering schrijdt voort in tal van sectoren terwijl de toepassing van uiteenlopende vormen van  Artificial Intelligence (AI) nu ook in versnelling lijkt te komen. Voor het AKC reden om het onderwerp Technologisering  opnieuw op de agenda te plaatsen.
 
Achtergrond
Naast bovengenoemde, meer algemene trend van technologisering van arbeid, is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor technologie die er specifiek op gericht is om mensen met een (tijdelijke) arbeidsbeperking aan het werk te helpen of aan het werk te houden. In Nederland  zijn uiteenlopende technologieen beproefd in tal van pilots, voornamelijk geïnitieerd door kennisallianties als KIT en CTI. Zie https://inclusievetechnologie.nl/  en
https://www.technologievoorinclusie.nl/
 
Doel
Op 1 november 2023 gaat dit onderzoek van start. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en Amsterdam UMC. Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende vraag:
Welke vormen van robotisering en digitalisering, inclusief Artificial Intelligence (AI), kunnen we inzetten om mensen met een (tijdelijke) arbeidsbeperking of ondersteuningsbehoefte aan het werk te helpen en te houden en wat betekent dat voor de arbeidsdeskundige?
 
Verwachte resultaten
Met dit onderzoek willen we arbeidsdeskundigen de handvatten bieden om de mogelijkheden van de verschillende technologieen te kunnen bepalen en om de toepasbaarheid ervan binnen zijn eigen vakgebied op waarde te schatten. Vertrekpunt voor het gehele onderzoek vormt de praktijk van arbeidsdeskundige en zijn behoeften ten aanzien van technologie.
Concreet richten het onderzoek zich achtereenvolgens op:

  • Beschrijving van de beschikbare casuïstiek voor wat betreft toepassingen van robotisering en digitalisering in het werk ter ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking;
  • Beschrijving van de toepassingsmogelijkheden van AI voor zover relevant voor de arbeidsdeskundige;
  • Opstellen van een werkwijze voor de arbeidsdeskundige voor wat betreft robotisering en digitalisering en AI, inclusief een hulpmiddel dat deze werkwijze ondersteunt;
  • Vertaalslag van bevindingen naar opleidingscomponenten.  

In contact komen met dit project
Michiel de Looze, TNO, michiel.delooze@tno.nl
Maaike Huijsmans, Amsterdam UMC, m.huijsmans@amsterdamumc.nl