Mensen met Mogelijkheden | Arbeidsdeskundigen

Mensen met Mogelijkheden

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project "Mensen met Mogelijkheden‟. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Het project "Mensen Met Mogelijkheden" biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode om samen met anderen - waaronder werkgevers en ervaringsdeskundigen - meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking te realiseren. Kijk ook op www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.

Conclusies en aanbevelingen

Mensen met mogelijkheden zijn wij allemaal. Als we in die tendens elkaar bejegenen kunnen we de arbeidsparticipatie beter bevorderen. Wij komen vanuit het project met de volgende conclusies en aanbevelingen en geven ze de individuele professionals en de professionals in de regio mee.

Voor de individuele professional

Neem dit boek ter hand en mee in de dagelijkse praktijk. Gewoon om het te gaan doen! Dit inspiratieboek is een kans voor elke professional om tot een verandering van mindset te komen. Zodat je niet meer alleen kijkt naar de beperkingen van een persoon, maar ook naar de mogelijkheden. Luister vooral naar de mens met psychische kwetsbaarheid en bejegen hem of haar als gelijkwaardig mens. Toon je lef als professional en ga naast de ervaringsdeskundige en de werkgever staan. Zoek samen met de ervaringsdeskundige de lokale ondernemers op en raak ze in het hart. Zoek vanuit de gezamenlijke kracht de weg naar arbeidsparticipatie. Wees je bewust van de energie die het genereert op de werkvloer als je op deze manier de mogelijkheden van mensen en werk benut. En wees daar trots op.

Voor professionals in regio

Verbind lokaal. Daar waar de professionals werken, wonen en leven, zijn de ervaringsdeskundigen en zijn ook de werkgevers met de banen. Wij roepen dus alle professionals op om van nu af aan de ervaringsdeskundigen bij acties te betrekken. Wij raden professionals in de regio aan om met elkaar aan de slag te gaan door middel van multidisciplinaire trainingen en met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Dit inspiratieboek biedt daar twee werkmethoden voor. Zoek elkaar op, wissel uit, ontmoet elkaar en droom over een wereld die wij met elkaar beter inrichten. Houd aftrapsessies in de arbeidsmarktregio. Als resultaat van het project MMM in West ontstond zo’n initiatief in Leiden. Daar kwamen een aantal lokale organisaties en professionals bijeen om een start te maken met een veranderagenda. Binnen MMM was de vonk ontstaan en reikten enkele professionals en ervaringsdeskundigen elkaar de hand. Zonder de bevlogen ervaringsdeskundige en de bevlogen professional die de kar gingen trekken was dit nooit ontstaan. De kracht zit hem in de verbinding van de professional met de ervaringsdeskundige.

Mensen met mogelijkheden is inmiddels een heuse beweging. Professionals willen niet alleen naar beperkingen van mensen, maar juist naar mogelijkheden kijken in hun aanpak en behandeling.

Het project is in 2010-2012 begonnen met acht beroepsgroepen rond wajongeren (zie ook hieronder). Inmiddels is het aantal beroepsgroepen uitgebreid naar 21 en staan mensen met een psychische kwetsbaarheid en werkgevers centraal (2013-heden). NVvA en NVVG zijn initiatiefnemers voor deze beweging.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid (project 2013-heden)

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project "Mensen met Mogelijkheden‟. Werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Het project "Mensen Met Mogelijkheden" biedt professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode om samen met anderen - waaronder werkgevers en ervaringsdeskundigen - meer arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking te realiseren.

Aan de basis staan twee uitgangspunten. Ten eerste: het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever. In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie. Het tweede uitgangspunt is: denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar (ook) durven dromen over wat zou kunnen zijn

"Alles wat je aandacht geeft, groeit‟, houdt Aristoteles ons voor. De 21 beroepsgroepen die deelnemen aan het project "Mensen met Mogelijkheden‟ willen bereiken dat vele mensen met een psychische kwetsbaarheid de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontplooien, dankzij de aandacht die professionals en werkgevers geven aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij dagen iedereen uit aan de slag gaan om dit mogelijk te maken.

Zij hebben daarvoor een MMM Inspiratieboek gemaakt. Deze vindt u hieronder. Daarnaast is er meer informatie over het project (het plan, de kick-off en de regio's) op de site van MMM (klik hier).

Het Inspiratieboek voor professionals over dromen, durven en doen is klaar!

U kunt het interactieve boek (pdf) downloaden via deze link.

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’ biedt krachtige methode in ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid naar arbeidsparticipatie U kunt hier het persbericht downloaden

Er zijn ook drie samenvattingen beschikbaar

  1. Samenvatting voor professionals
  2. Samenvatting voor werkgevers
  3. Samenvatting voor ervaringsdeskundigen

Naast het boek is er ook een online training MMM te vinden via deze link.
Daarnaast is er ook een 1-daagse Masterclass “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, verSTERKt!” en een 4-daagse Kerntraining “Arbeidsparticipatie: Mensen Met Mogelijkheden, versterkt!” ontwikkeld. Deze trainingen worden gegeven door NSPOH, meer informatie is te vinden via deze link.

Jongeren met een arbeidshandicap (project 2010-2012)

Jongeren met mogelijkheden staan centraal in project
Op de arbeidsmarkt zijn jongeren met een beperking een bijzondere groep, omdat ze aan het begin van hun loopbaan staan en omdat ze meer dan hun leeftijdsgenoten in aanraking komen met "zorg". Om begrijpelijke redenen is er volop aandacht voor bescherming van deze jongeren. Gaandeweg is de focus op beperkingen verschoven naar mogelijkheden van de jongeren.

Versterking van de samenwerking tussen professionals die jongeren ondersteunen op weg naar de arbeidsmarkt. Daar gaat het om in het project "Werken naar vermogen. Samenwerkende beroepsgroepen in de Regio" dat later de titel "MMM...Mensen met mogelijkheden" kreeg. De centrale vraag is "Hoe kunnen wij werken naar vermogen door jongeren vanuit onze professionele kennis en kwaliteiten het beste ondersteunen?" Dat vraagt een houding en een blik van de professional die de jongere en potentiële mogelijkheden centraal stelt.

Verslag: Professionals leren van MMMensen met mogelijkheden
''Wat goed dat deze jongeren bereid waren om ons hun verhaal te vertellen.'' Elke professional is nu aan zet. Leer van MMMensen met mogelijkheden! Acht beroepsgroepen, waaronder de NVvA en NVVG als initiatiefnemers, hebben in een uniek project samengewerkt om de dienstverlening aan MMMensen met mogelijkheden te verbeteren. Het project is nog niet afgelopen. Eigenlijk begint het nu pas echt. We trekken het land door met workshops. ''Luisteren, luisteren, luisteren'' hoe eenvoudig kan het zijn?'
Zie hier het verslag van het project als ook een samenvatting daarvan.

Magische momenten
De regio bijeenkomsten waarin we luisterden naar de verhalen (en reacties) van de jongeren waren top. Ze kregen een bepaalde magie. Ook al was het soms best spannend, de jongeren hebben openhartig en met verve hun verhaal verteld. Selle van der Woude was daarin een belangrijke actor als tovenaar: Hij interviewde op een zeer open en toegankelijke manier. En de professionals hebben heel aandachtig geluisterd. Bij de eerste bijeenkomst in Utrecht kwam het idee uit de groep naar voren om het geleerde in briefvorm terug te geven aan de jongere in de derde bijeenkomst. Dat was zeker een stimulans om het dichtbij te houden. Een deel van die magie hebben we ook gevoeld op de conferentie op 30 maart 2012. De films uit de regio's Alkmaar en Venlo droegen daar aan bij als ook de deelname van jongeren aan de workshops en de organisatie van de conferentie door De Meerklank. Zowel de jongeren als de professionals hebben dit als bijzonder ervaren. De kunst is nu natuurlijk die magie vast te houden en mee te nemen in de spreekkamer, of liever... luisterkamer.

Belangrijkste opbrengsten
De belangrijkste opbrengsten hebben uiteindelijk toch met cultuur te maken, hoe moeilijk tastbaar dat soms ook lijkt. Allereerst hebben de jongeren ervaren dat er intensief naar hen geluisterd is. Zij voelden zich serieus genomen. De professionals hebben ervaren dat de jongeren prima in staat zijn om hun verhaal te doen. En hoe ze daarvan kunnen genieten en groeien, ook in een half uur. Waar bij voorbaat de discussie was of jongeren met bepaalde beperkingen wel geschikt zouden zijn om hun verhaal te doen, komt het nu terug naar de professionals zelf: ligt het niet meer aan de manier waarop ik de jongere benader? Meer nog dan om de beperking draait het om de hinder die de jongeren ervaren van hun beperking. We hebben laten zien hoe je zonder voorkennis van de specifieke beperking die hinder helder boven tafel kunt krijgen. Het heeft tot bewustwording bij de professionals geleid wat ze er zelf aan kunnen doen om de jongeren beter te ondersteunen. En ze weten beter van elkaar wat ze doen en kunnen betekenen voor deze jongeren. Het hele project heeft tot kansen voor de deelnemende beroepsvereniging geleid: kansen om elkaar te versterken, elkaar aan te vullen en acties te ondernemen voor een vervolg. Zodat het vuur levendig blijft. Of de steen in het water een vloedgolf tot gevolg heeft.

Eerste fase project: Regiobijeenkomsten met acht professionals en de jongeren centraal
In de periode juni – november 2011 hebben in vijf regio’s verzekeringsartsen, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, orthopedagogen en psychologen geluisterd naar de verhalen van drie jongeren met beperkte mogelijkheden. Zij hebben met elkaar gereflecteerd op hun professionele samenwerking in dienstverlening aan deze jongeren. Daarbij stonden twee vragen centraal: “Hoe kunnen wij de ambitie van jongeren om te werken naar vermogen met onze professionele kennis en kwaliteiten het beste ondersteunen?” “Hoe ontstaat er bij alle professionals een houding en een aanpak gericht op oplossingen die de jongeren zijn/haar potentiële mogelijkheden centraal stelt.”

Hieruit zijn de volgende aanbevelingsbrieven voortgekomen:
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Utrecht
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Venlo
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de collega's Regio Alkmaar
Samenvattende aanbevelingsbrief voor de college's Regio Hengelo

Alle deelnemers aan de regio's zijn het er over eens dat de gekozen werkwijze, het luisteren naar en centraal stellen van het (levens)verhaal van de jongere, tot inzichten heeft geleid die bijdragen aan een betere dienstverlening aan de jongere.

Wij leren van de regio's en gaan als acht beroepsgroepen er voor zorgen dat het aangewakkerde vuurtje, om arbeidsmarktperspectief aan de jongeren te bieden, blijft branden. Iedere professional kan daar het eigen steentje aan bijdragen.

Tweede fase project: MMMooi symposium: MMM...Mensen met mogelijkheden
Op 30 maart 2012 vond het symposium MMM...Mensen met mogelijkheden plaats in Zeist. Acht beroepsgroepen kwamen hier bijeen om de samenwerking rondom de Wajongere te bevorderen.

Deze beroepsgroepen waren:
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland
Nederlands Instituut van Psychologen
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Nederlandse Verniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen

"Ze weten niet wat ze met me aan moeten" en "Je staat alleen met je beperking". Maar ook: "Werkgevers zijn soms net baby's, je moet altijd voor ze klaarstaan." Het zijn veelzeggende citaten van jongeren en professionals uit films die documentairemaker Maaike Broos maakte naar aanleiding van het project MMM... Mensen met mogelijkheden. De films waren het startpunt voor de conferentie "Professionals leren van MMM... Mensen met mogelijkheden".

Film met een korte weergave van de regio sessiesNa een mooie dag met diverse workshops waarin de Wajongere centraal stond, hebben de voorzitters van deze verenigingen hun handtekening onder een convenant gezet dat moet leiden tot een betere samenwerking in de keten rondom de Wajongere. De beroepsgroepen hebben afgesproken met elkaar een groot aantal acties in gang te zetten zodat alle betrokken professionals een dienstverlenende en samenwerkende houding hebben ten aanzien van het werken naar vermogen van de jongere. Deze acties zijn o.a.:

- Bekendmaken van dit project in eigen geledingen op algemene ledenvergaderingen etc.
- Nascholingstrainingen organiseren.
- Een multidisciplinaire werkwijzer maken, waarin met name houding en gedrag centraal staan.
- Een speciale linked-in groep starten: ‘’mensen met mogelijkheden’’.

De belangrijkste ketenpartners UWV, Divosa en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben toegezegd het vervolg te steunen.

Eindconclusie van het symposium:
Stel de Wajongere centraal en luister vooral goed naar zijn of haar verhaal en leg de regie in handen van de Wajongere en/of ondersteun hem of haar daarbij. Werk samen als professionals en maak gebruik van elkaars kwaliteiten in de dienstverlening aan de mens met mogelijkheden.

Mmmeer dan een intentieovereenkomst: voor de getekende intentieovereenkomst klik hier.
Voor het persbericht uitgegeven door de acht beroepsgroepen klik hier.
Voor de dagpresentatie van het symposium klik hier.
Voor de presentatie van Peter van Baaren en André Fenneman over Mensen met Mogelijkheden bij het UWV klik hier.

Derde fase project: We gaan verder!
Elke vereniging gaat verder met dit project en zet acties in om MMM...Mensen met mogelijkheden een vervolg te geven. Ook de individuele professionals zijn er elke dag mee bezig en laten zich herinneren door "sweet reminders".

TERUG NAAR kenniscentrum

Inhoud van het dossier