14
okt
2021

Open Subsidiecall AKC

Het AKC is op zoek naar voorstellen voor relevant onderzoek voor de arbeidsdeskundige praktijk.

Het is met de veranderende context door alle maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt van belang dat het beroep van arbeidsdeskundige en de arbeidsdeskundige kennis zich blijft ontwikkelen.
De kennisagenda van het AKC
sluit aan bij de belangrijke ontwikkelingen op het terrein mens-, werk en inkomen en de inclusieve arbeidsmarkt. Wij benaderen de kennisvragen van de toekomst vanuit deze ontwikkelingen en koppelen daar de praktijkvragen van de professional aan.

 

Het Programma methodisch & evidence-based werken geeft richting aan het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en faciliteert arbeidsdeskundigen bij de uitvoering van hun werkzaamheden in de verschillende werkvelden.
(
voor informatie over het werk en de werkvelden waar arbeidsdeskundigen werkzaam zijn: https://www.arbeidsdeskundigen.nl/documenten/download/525)


Het gaat daarbij om onderzoeksvragen die aansluiten bij de behoefte van de arbeidsdeskundige, daar waar er sprake is van een kennishiaat, vertalen van kennis naar de beroepspraktijk, het ontwikkelen en in de arbeidsdeskundige praktijk toetsen van instrumenten, ondersteunen van methodisch werken en beantwoorden van vragen die van belang zijn voor de veranderende rol van de arbeidsdeskundige anticiperend op en aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen.
 

Het onderzoeksprogramma van het AKC krijgt via verschillende wegen inhoud. Eén daarvan is subsidie beschikbaar te stellen aan partijen die zich willen inzetten voor de doorontwikkeling van arbeidsdeskundige kennis en het beroep. Hiertoe nodigen we u bij deze uit.

Voorstellen indienen

Wij verwelkomen wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen gericht op:

 • Een positieve bijdrage aan of nadere onderbouwing van het arbeidsdeskundig handelen en methodisch werken,
 • Nieuwe wetenschappelijke inzichten die kansrijk zijn om te vertalen naar de arbeidsdeskundige praktijk,
 • Vernieuwing/verbetering en gericht op het versterken van de huidige praktijk.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen waar andere/nieuwe invalshoeken ingebracht worden.

Inschrijvende partijen zijn onderzoeksinstellingen, hogescholen of universiteiten.
Het AKC stelt €150.000,- beschikbaar met een maximum van €50.000 per onderzoek. Aansluiting van deze call op lopend onderzoek is zeer wenselijk en vergroot uw kansen op honorering.

In het onderzoeksvoorstel wil het AKC in ieder geval terugzien:

 • Gegevens onderzoeksinstelling
 • Onderzoeksvraag met onderbouwing
 • Onderzoeksaanpak
 • Beschrijving van de relevantie voor arbeidsdeskundigen in welk werkgebied
 • Opbrengst van het onderzoek (bv. methode, instrument, nieuw inzicht, techniek)
 • Aandacht voor voorwaarden voor implementatie c.q. concrete disseminatie-activiteiten na oplevering. (Toevoegen van een implementatieplan is niet noodzakelijk.)
 • Hoe arbeidsdeskundigen en andere stakeholders worden ingezet bij het onderzoek
 • Doorlooptijd
 • Gevraagde subsidiebedrag inclusief onderbouwing

Beoordelingscriteria

Wij beoordelen de onderzoeksvoorstellen die aan de voorwaarden voldoen op relevantie voor de arbeidsdeskundige praktijk en op kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoek. Bij de prioritering weegt relevantie voor de arbeidsdeskundige praktijk zwaar mee.

 • Relevantie van het onderzoek
  • Mate van aansluiting op arbeidsdeskundig handelen
  • Mate waarin het cliëntperspectief wordt meegenomen in het onderzoek
  • Mate waarin onderzoek aansluit bij een lopend project (pré)
 • Kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoek
  • Mate waarin de onderzoeksmethode passend is bij de onderzoeksvraag
  • Mate waarin onderzoek vernieuwend / innovatief is
  • Haalbaarheid onderzoek in tijd en middelen
  • Passende ervaring en expertise van de onderzoekers

Voorwaarden:

 • Samenwerking met arbeidsdeskundigen in het project en bij disseminatie
 • Goed leesbaar projectplan
 • Maximaal 5 pagina’s tekst (exclusief voorblad en begroting)
 • Startdatum uiterlijk 1 juni 2022 en einddatum voor 1 juni 2023

Meer informatie:

 • Bij vragen naar aanleiding van de oproep: v.braun@arbeidsdeskundigen.nl
 • Indien van voorstellen uiterlijk 22 november 2021 om 12.00 uur via  akc@arbeidsdeskundigen.nl
 • Toets van de voorstellen op kwaliteit en relevantie vindt plaats door de Programma Advies Commissie van het AKC
 • Berichtgeving over besluit toekenning subsidie vóór 31 december 2021.
AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Het effect van vroegtijdig arbeidsdeskundig handelen op terugkeer naar werk

Tussentijdse update van het pilotonderzoek naar vroegtijdige inzet van arbe ...

AKC
Nieuw: AKC Cahier 27 – Voorspellende factoren voor arbeidsuitval

Wetenschappers van het UMCG en het Erasmus MC hebben in opdracht van het AK ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Geslaagd jubileumcongres 50 jaar NVvA en AD van de toekomst

Op 11 november vierden we in het Utrechtse Beatrix Theater samen het 50-jar ...

AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws