Loonwaarde

Tot 1 juli 2021 zijn in Nederland meerdere methoden om de loonwaarde vast te stellen van medewerkers die als gevolg van beperkingen een lagere arbeidsproductiviteit hebben. Tot eind 2014 was het onduidelijk in hoeverre deze methoden hetzelfde meten en of ze in gelijke mate valide zijn. De verschillen in de uitkomsten bij eenzelfde cases waren groot. AKC legde in 2014 - in het belang van de werknemers en de werkgevers - de basis voor een valide (je meet wat je wil meten) loonwaardebepaling. De Loonwaardebepaling is een belangrijk instrument voor gemeenten en UWV voor het kunnen plaatsen van mensen met een arbeisbeperking in reguliere banen. Op deze manier kunnen werkgever en werknemers op basis van de werkelijk geleverde arbeidsprestatie in kosten en inkomen gecompenseerd worden.
Het loonwaarde valideringsproject dat het AKC in 2013 en 2014 uitvoerde had als doel standaardisering van begrippen en berekeningswijzen, uniformering van uitvoering en validering van de loonwaarde vaststelling. In 2019 is de verlgstap gezet en heeft AKC samen met de huidige gevalideerde aanbieders de methode voor loonwaardebepaling geüniformeerd.
Dit dossier belicht de achtergronden, de werkwijze en de opbrengsten van de uniforme methode oor loonwaardebepaling. De bepaling van loonwaarde behoort tot de kernelementen van het arbeidsdeskundig vak en de unforme methode van loonwaardebepaling en rapportgage kennen veel elementen die ook in de arbeidsdeskundige analyse voorkomen

In 2019 heeft AKC de opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekregen om met de huidige 6 aanbieders te komen tot één uniforme landelijke methode voor loonwaardebepaling. Daarnaast was de opdracht om te komen tot kwaliteitsborging voor de loonwaardebepaling door examinering, certificering en een centraal register.

In 2019 is AKC een werkgroep gestart met als doel meer uniformiteit binnen de diverse loonwaardemethodieken. De werkgroep, bestaat uit 6 gevalideerde methoden (CompetenSYS, Dariuz, Matchcare, Talent6, VTA en UWV), ministerie van SZW, AKC, en Blik op Werk.

Het oorspronkelijke idee was om uit de 6 gevalideerde methoden er eentje te kiezen. Uiteindelijk is toegewerkt naar één landelijke uniforme methodiek met meer kwaliteitseisen. Het resultaat is een uniforme loonwaarde opleidingsgids die door de diverse aanbieders én het AKC is ontwikkeld. Hierin staat de uniforme loonwaardemethode uitgebreid beschreven, inclusief voorbeelden, casuïstiek en diverse documenten ter ondersteuning voor het bepalen van loonwaarde.

In 2020 heeft AKC dit in samenwerking met de huidige gevalideerde methoden verder uitgewerkt om tot een voorstel voor een nieuw stelsel te komen.

Per 1 juli 2021 wordt de vaststelling van loonwaarde binnen het sociaal domein geüniformeerd. Vanaf dat moment is er één landelijke uniforme methode voor loonwaardebepaling. Aanleiding is de roep vanuit werkgevers om één landelijke methode. Omdat er toch behoorlijke verschillen waren tussen verschillende methoden en loonwaardedeskundigen. De ene methode meet op competenties en de andere op output. Daarnaast was er vanuit methoden ook roep om meer sturing op kwaliteit.

AKC heeft samen met de 6 aanbieders een Uniforme Loonwaarde Opleidingsgids opgesteld. Deze gids is op 10 november 2020 gepubliceerd en opgenomen in dit dossier onder AKC cahiers.

TERUG NAAR kenniscentrum

Inhoud van het dossier