Loonwaarde

Er zijn in Nederland meerdere methoden om de loonwaarde vast te stellen van medewerkers die als gevolg van beperkingen een lagere arbeidsproductiviteit hebben. Tot eind 2014 was het onduidelijk in hoeverre deze methoden hetzelfde meten en of ze in gelijke mate valide zijn. De verschillen in de uitkomsten bij een zelfde cases waren groot. AKC legde in 2014 - in het belang van de werknemers en de werkgevers - de basis voor een valide (je meet wat je wil meten) loonwaardebepaling. De Loonwaardebepaling is een belangrijk instrument voor gemeenten voor het kunnen plaatsen van mensen met een arbeisbeperking in reguliere banen. Op deze manier kunnen werkgever en werknemers op basis van de werkelijk geleverde arbeidsprestatie in kosten en inkomen gecompenseerd worden.

Het loonwaarde valideringsproject dat het AKC in 2013 en 2014 uitvoerde had als doel standaardisering van begrippen en berekeningswijzen, uniformering van uitvoering en validering van de loonwaarde vaststelling.

Dit dossier belicht de achtergronden, de werkwijze en de opbrengsten van het valideringsonderzoek. Loonwaarde vaststelling behoort tot de kernelementen van het arbeidsdeskundig vak en de meeste loonwaarde methoden baseren zich ook op de arbeidsdeskundige analyse.

Medio 2014 publiceerde het AKC de resultaten van de loonwaarde validering en het gebruik van een gezamenlijke, vooraf afgesproken, basissystematiek leidde bij de drie in het onderzoek betrokken methoden tot een eenduidiger en meer valide loonwaardebepaling in de zelfde casus. Dat was grote winst ten opzichte van de uitgangspositie. De onderzoekresultaten laten zien dat de gezamenlijk afgesproken AKC-basissystematiek leidt tot loonwaarden die dichter bij de gouden standaard (juiste loonwaarde) liggen.

De stappen in het onderzoek

De inhoud en de begrippen van een basissystematiek loonwaardebepaling zijn beschreven met een grote groep experts van verschillende methoden. Vervolgens hebben in totaal 33 loonwaardeprofessionals bij 10 vooraf opgesteld praktijk cases in twee achtereenvolgende metingen de loonwaarde vastgesteld. Bij de eerste meting stelden professionals van drie aanbieders van loonwaardebepalingen (Dariuz, UWV en VTA/DWI) de loonwaarde vast volgens hun eigen loonwaardemethode. De tweede meting vond plaats na een gedegen training met de ontwikkelde AKC basissystematiek. Voorafgaand aan de metingen hadden teams van loonwaarde experts onder auspiciën van het AKC per casus ‘De Juiste Loonwaarde’ vastgesteld. Deze loonwaarde gold als ijkpunt, als gouden standaard. De opzet van het onderzoek stond onder supervisie van de wetenschap.

Op basis van deze positieve resultaten uit het AKC onderzoek heeft Blik op Werk, in het kader van de Participatiewet, in opdracht van De Werkkamer, een valideringtraject uitgevoerd voor alle loonwaarde-methodieken in Nederland. Negen loonwaarde methoden zijn opgegaan voor de valideringstest. Alleen gevalideerde loonwaarde methoden mogen gebruikt worden voor het vaststellen van loonwaarden in het kader van de Participatiewet. Alle negen systemen zijn geslaagd voor de valideringstest. Uit de resultaten van deze validatie, op basis van de AKC methodiek en de AKC cases, blijkt dat negen methodieken een voldoende valide methode hanteren voor het bepalen van loonwaarde. Het doel van de validatie is om op termijn tot meer eenduidige en valide loonwaardebepalingen te komen.

Blik op Werk heeft op 18 december 2014 de Loonwaardegids gepubliceerd met daarin de negen methodieken die gevalideerd zijn. Met de informatie uit de Loonwaardegids kunnen gemeenten, UWV en sociale partners in de arbeidsmarktregio's een goed onderbouwde keuze maken voor de methodiek die regionaal gehanteerd wordt bij het bepalen van de loonwaarde op de werkplek.

Dat betekent overigens dat ook UWV zich committeert aan het inzetten van de gezamenlijk gekozen loonwaardemethodiek.

Arbeidsmarktregio’s moeten hun keuze schriftelijk aan het ministerie van SZW doorgeven. De melding moet worden gedaan door het bestuur namens de aangesloten colleges. De staatssecretaris moet vaststellen of die methode aan de eisen van artikel 2 van het besluit loonwaarde bepaling voldoet.

Voor regio’s/gemeenten die hun keuze nog niet hebben doorgegeven is de ministeriële regeling Loonkostensubsidie Participatiewet per 1 januari 2015 van kracht.

Blik op Werk toetst in opdracht van de Werkkamer periodiek of loonwaardemethodieken voldoen aan de kwaliteitsstandaard. Dat is dus een continue proces. Aanbieders kunnen zich bij Blik op Werk melden voor validatie. Bij een positief resultaat wordt de methodiek opgenomen in de Loonwaardegids. Iedere loonwaardemethodiek wordt periodiek getoetst om te kijken of deze nog voldoet aan de kwaliteitseisen.

De methodieken die nu voor 1 of 2 jaar gevalideerd zijn betreffen:

  1. !Talent6
  2. Activa
  3. CompetenSYS
  4. Dariuz
  5. Loonwaarde Advies Tool
  6. Matchcare
  7. PTC Werkstap
  8. UWV
  9. VTA/DWI

Begin 2015 zullen in ieder geval nog enkele methodieken het validatie traject ingaan.

TERUG NAAR kenniscentrum