20
feb
2020

Breed Offensief

Breed Offensief is een initiatief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark. Dit is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Een agenda die:

- maatregelen neemt waardoor mensen met een beperking meer waarborgen krijgen voor
ondersteuning op maat met uitzicht op duurzaam werk;

- werk voor mensen aantrekkelijker maakt doordat het meer loont en drempels wegneemt;

- het simpeler maakt voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen;

- voorstellen doet waardoor werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker weten te
vinden.

Een groot aantal acties naar aanleiding van deze agenda leiden nu tot het wetsvoorstel Breed Offensief. Het wetsvoorstel beoogt verdere stappen naar een inclusieve arbeidsmarkt te zetten voor mensen uit de Participatiewet met een arbeidsbeperking, in het bijzonder voor hen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Beoogde invoeringsdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2021.

Het AKC heeft bijgedragen aan het speerpunt om het eenvoudiger voor werkgevers te maken om mensen met een beperking in dienst te nemen.
Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon. Werkgevers ervaren complexiteit bij de inzet van loonkostensubsidie. Vooral grote werkgevers hebben last van de verschillende manieren waarop de loonwaarde wordt bepaald omdat zij met meerdere gemeenten te maken hebben. Eén van de speerpunten van het Breed Offensief is dan ook het uniformeren van de loonwaardebepaling en de stroomlijning van de administratieve processen.

Op verzoek van de staatssecretaris heeft het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum samen met Blik op Werk en experts de uniformering van de loonwaardebepaling ter hand genomen. Het is gelukt om tot een gedragen voorstel voor een landelijk uniforme loonwaardemethodiek te komen.

Er is ook een cursusgids ontwikkeld voor professionals die de loonwaardebepaling uitvoeren. Daarbij gaat het om het berekenen van de loonwaarde en de definities van de basisbegrippen die daarbij worden gehanteerd, de normfunctie, het werkproces, de vormgeving van de loonwaarderapportage en de houdbaarheid ervan. Verder hebben we geadviseerd over uniforme kwaliteitseisen voor degene die de loonwaardebepaling doet.

In het wetsvoorstel Breed offensief is de mogelijkheid gecreëerd om in lagere regelgeving voorwaarden op te nemen waaraan de loonwaardebepaling moet voldoen, zodat de uniforme loonwaardebepaling wordt geborgd. Het streven is dat deze lagere regelgeving op 1 januari 2021 van kracht wordt.

Het wetsvoorstel Breed Offensief is op 13 februari 2020 ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer lezen? https://www.nieuwsszw.nl//services/downloadfile.php?f=factsheetmeermensenmeteenarbeidsbeperkingaanhetwerk.pdf&uid=828743&hash=382fa52c6c9694e78099564b0b6b57f493b35d24

AKC
Terug naar overzicht
Meer AKC nieuws
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met ...

AKC
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangr ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Meer Kenniscentrum AKC nieuws