Competenties en ontwikkeling

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen waar kansen in het maatschappelijk speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkelingen van het vakgebied. Zij maakt duidelijk aan het maatschappelijke speelveld wat arbeidsdeskundigen te bieden hebben.

Beroepsnorm

Dit document is de beroepsnorm van en voor de arbeidsdeskundigen. De beroepsnorm omvat de door de beroepsgroep gewenste kennis, kunde, houding en gedrag waaraan een professionele arbeidsdeskundige voldoet om het beroep van arbeidsdeskundige te kunnen en blijven uitvoeren.

De arbeidsdeskundige:

  • is specialist in mens, werk en inkomen
  • weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
  • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
  • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens

De beroepsgroep vertegenwoordigd in de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), staat sinds haar oprichting in 1971 voor de profilering en professionalisering van arbeidsdeskundigen. Het beroep staat midden in de maatschappij en kent verschillende soorten afnemers en aanbieders. De beroepsnorm geeft inhoud aan de gewenste professionaliteit om hen goed te bedienen. De Algemene Leden Vergadering van de NVvA stelt de beroepsnorm vast. De NVvA raadpleegt voor de vaststelling van de beroepsnorm de belangrijke stakeholders in een Raad van Advies.

In het kader van de professionalisering van het beroep van arbeidsdeskundigen heeft de NVvA in het verleden een aantal stappen gezet. De NVvA heeft de Stichting Register Arbeidsdeskundigen opgericht die een gedragscode heeft waarop arbeidsdeskundigen zich kunnen laten toetsen. De NVvA heeft certificering ingericht voor de basisopleiding tot arbeidsdeskundige en onderhoud van vakbekwaamheid. En de NVvA is medeoprichter van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum dat stelselmatig kennis ontwikkelt en verspreid, onder andere door implementatie van NVvA leidraden. Met AKC en SRA werkt de NVvA samen om de beroepsnorm invulling te geven.

De beroepsnorm voor professionele arbeidsdeskundigen omvat onder andere certificering, competenties, leidraden, gedrag en code, kennisontwikkeling, werkervaring, kennis ontsluiten en onafhankelijk Rechtspraak en Tucht.

Onderlinge Toetsing

Een professionele houding brengt met zich mee dat de professional zich bewust is van deze houding en over voldoende zelfkennis en vakkennis beschikt. De beroepsbeoefenaar moet zelf de kwaliteit bewaken en zich daar tevens op laten toetsen door collega-professionals. Kwaliteitsborging kan dus niet zonder onderlinge toetsing.

Certificering

De NVvA streeft ernaar het vakgebied van de arbeidsdeskundige verder te professionaliseren en het kwaliteitsniveau hoog te houden. De certificering van arbeidsdeskundigen wordt door twee instituten uitgevoerd het certificeringinstituut Hobéon SKO en het certificeringinstituut DNV.

Registratie

De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) heeft als doel de openbare toegankelijkheid omtrent de kwalitatieve vereisten voor de beroepsuitoefening te bevorderen. De SRA houdt toezicht op de beroepsuitoefening, behandelt klachten en neemt, indien nodig, corrigerende maatregelen.

Verschil tussen certificeren en registreren

Wat is het verschil tussen certificeren en registreren, wordt vaak gevraagd. Via certificering maak je als arbeidsdeskundige duidelijk (ISO normering) dat je er werk van maakt je vakinhoudelijke kennis en vaardigheden op peil te houden. Opdrachtgevers en cliënten beschouwen certificeren als een vorm van kwaliteitswaarborg. Het maakt je zichtbaar als een kwalitatief specialist en deskundige. Registratie bij de SRA maakt duidelijk dat je binnen je beroepsuitoefening openstaat voor het laten toetsen van je handelen in houding en gedrag, volgens de door de SRA opgestelde gedragscode. Zie verder voor informatie de samenvattende vergelijking.

Zoek een arbeidsdeskundige