Arbeidsdeskundigen nieuws

20
mei
2015
Twijfel over eigen inzetbaarheid

Werknemers van eind twintig hebben geen goed beeld hoe hun positie op de werkvloer er over twee jaar uitziet. Ze zijn onzeker over hun toekomst. Een structureel probleem, zo blijkt uit recent onderzoek van Arbo Unie naar werkvermogen onder ruim 85.000 werknemers in industrie, overheid en andere branches. Werkgevers spelen een cruciale rol in het werkvermogen van deze generatie, preventie op dit pu ...

NVvA
20
mei
2015
Arbeidsbeperkten sneller in beeld voor participatiebanen

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich voortaan rechtstreeks bij UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financieri ...

NVvA
06
mei
2015
Met migraine aan het werk

De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) heeft onlangs de richtlijn ‘Mensen met migraine…aan het werk!’ ontwikkeld. De richtlijn is vervat in een duidelijke brochure voor migraine patiënten en werkgevers en werd afgeleid van de professionele richtlijn voor artsen en andere behandelaars. In de ‘publieksversie’ staan aanbevelingen en tips die vooral gericht zijn op niet-medici, in he ...

NVvA
06
mei
2015
75 duizend jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Vier op de tien jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk. Het gaat volgens schattingen van het CBS om circa 75 duizend jongeren. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. Jonge mannen ...

NVvA
06
mei
2015
30 miljoen voor innovatie SW-bedrijven

De overheid stelt 30 miljoen euro aan Sociale werkbedrijven beschikbaar. Het geld is bedoeld om SW-bedrijven te ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen ...

NVvA
23
apr
2015
Boetes voor leidinggevenden

Niet alleen bedrijven, maar ook leidinggevenden maken kans op een flinke boete als de arbeidswetten worden overtreden. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de afgelopen twee jaar 25 keer boetes uitgedeeld aan leidinggevenden. Het hoogste bedrag was liefst € 68.000,-. Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakan ...

NVvA
23
apr
2015
Langer doorwerken

We moeten in Nederland tot steeds hogere leeftijd doorwerken. Daarom is de vraag hoe we gezond oud worden extra interessant. Dat vond ook de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) die onlangs het advies “Doorwerken en gezondheid” aan het ministerie van SZW aanbood. Volgens de Raad dient duurzame inzetbaarheid expliciet op de agenda te staan van overleg tussen werkgever, werknemer en ondersteunend ...

NVvA
10
apr
2015
Flexibel belonen neemt toe

Hoewel de lonen in Nederland licht zijn gedaald, neemt de tevredenheid over het salaris toe. Naast het reguliere loon keren meer werkgevers bonussen uit. Daarmee zet de trend om flexibel te belonen verder door. Dit alles blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index. Deze rapportage komt tot stand in samenwerking met de FNV en de Universiteit van Amsterdam en geeft inzicht in de loonontwikkelin ...

NVvA
10
apr
2015
Eerste Kamer achter Quotumwet

De Eerste Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA). Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Tot 2026 moeten bedrijfsleven en overheid 125.000 banen beschikbaar stellen voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig ...

NVvA
10
apr
2015
Harmonisatie jobcoaching

De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de zogeheten G4) en het UWV gaan het instrument jobcoaching bij de invulling van de banenafspraak harmoniseren. De afspraken leiden tot vrijwel volledige harmonisering van alle onderdelen van het instrument: definitie, doel, kerntaken, verantwoordelijkheden, kwaliteitseisen etc. Er blijft wel een verschil in intensiteit, met name in het aanta ...

NVvA