Dossier - Certificeren actualiteitendossier

De norm is vastgelegd in een certificeringsregeling die op 13 januari 2015 aangenomen is tijdens de ALV te Amersfoort (de Certificatieregeling AD onderhoud vakbekwaamheid en de bijsluiter) en is op 1 juli 2015 in werking getreden. De aanpassingen op de originele norm inzake de overmacht situatie en de communicatie rond de hercertificatie zijn vastgesteld door de ALV op 5 november 2019. Versie 2.2 is nu de geldende versie van de certificatieregeling en zodoende op de website gepubliceerd. Tevens is de bijsluiter bijgewerkt.

Op 10 maart 2015 heeft het bestuur haar handtekening gezet onder een overeenkomst met de NEN om als beheerder van de norm op te treden. Hier vindt u het interpretatiedocument op de certificeringsregeling. Daar waar eerst sprake was van 1 Certificerende Instelling (CI) kunnen er nu meerdere gecontracteerd worden. De NEN heeft als beheerder twee CI's gecontracteerd (scheiding van 'macht' en 'uitvoering').

Voor de certificering van arbeidsdeskundigen kan je terecht bij de volgende CI's:
DNV GL
Website
E-mail
Telefoon: 010-292 28 10

Hobeon
Website
E-mail
Telefoon: 070-306 68 50

Update juli 2015
Per 1 juli 2015 is de nieuwe certificeringsregeling voor arbeidsdeskundigen in gegaan. Een belangrijke mijlpaal voor de beroepsgroep, die tot stand kwam na zorgvuldige voorbereiding en uitvoerige raadpleging van de leden. Met de nieuwe regeling is er optimaal grip op certificering en krijgt de professionalisering van de beroepsgroep weer een boost.

Toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen

Certificering is waardevol en belangrijk. Als arbeidsdeskundige toon je er mee aan dat je vakman of vakvrouw bent en dat vakmanschap ook onderhoudt. Die professionaliteit is eerst en vooral belangrijk om klanten goed te kunnen helpen. Daarnaast zorgt het voor onderscheidend vermogen. De titel arbeidsdeskundige is immers niet beschermd, certificering biedt opdrachtgevers en werkgevers houvast bij het kiezen van een goede arbeidsdeskundige. Zij halen een vertrouwde professional in huis, geborgd door certificering en de gedragscode. De NVvA staat voor professionaliteit en zal daarom het belang van certificering blijvend onder de aandacht brengen van werkgevers en opdrachtgevers. Als beroepsvereniging mogen we trots zijn op het resultaat.

Een certifcatieregeling die verdere professionaliteit mogelijk maakt, goed geborgd is en bovendien gebruiksvriendelijk dankzij een persoonlijk online certificeringsdossier op www.arbeidsdeskundigen.nl. Een regeling kortom, met toegevoegde waarde voor iedere arbeidsdeskundige en potentiële werkgevers en opdrachtgevers. Op naar 2.700 gecertificeerde leden!

Grip op certificering
Maar wat maakt nu dat er daadwerkelijk grip is op het certificatieproces? Allereerst omdat de regeling door en voor de leden tot stand is gekomen. Na uitvoerige raadpleging, discussie- en vragenrondes is er breed draagvlak voor zowel de juridische structuur, het certificeringsschema, de ingangseisen en de eindtermen van de basisopleiding.
Een tweede reden ligt in de hernieuwde keuze voor ISO 17024, de wereldwijde standaard via welk de vakbekwaamheid van een persoon wordt vastgesteld en hoe je die moet toetsen. De vernieuwde certificatieregeling is in de geest van de ISO/IEC 17024. In deze internationale norm voor persoonscertificering staan onpartijdigheid, onafhankelijkheid en reproduceerbaarheid centraal. Daardoor wint het certificatieproces aan transparantie en controleerbaarheid.
De derde garantie voor grip is de manier waarop de certificerings ingericht is, namelijk volgens de trias politica (scheiding van machten). Concreet is er sprake van:

  • een partij die de norm op stelt (nu de NVvA met de leden en stakeholders en bijgehouden door het college van belanghebbenden)
  • de certificerende instelling voor de uitvoering
  • en de rechtsprekende macht is in deze de NEN, en de SRA voor wat betreft de gedragscode

Hoewel ISO 17024 toestaat dat deze drie machten door één organisatie worden uitgevoerd is de keuze om dit te scheiden in verschillende organisaties beter. Het was dan ook één van de redenen om de certificering opnieuw in te richten.

Grip op je eigen dossier
Elk lid van de NVvA kan online een persoonlijk certificeringsdossier bijhouden. Leden kunnen hun dossier openen door in te loggen met hun lidnummer en wachtwoord. In het dossier kan je je puntenopbouw inzien. Als je naar een ledenbijeenkomst bent geweest worden je punten automatisch in het dossier opgenomen. Een ander voordeel van het digitale dossier is, dat het online ingediend kan worden bij één van de certificerende instellingen als het volledig is. Een volledig dossier bevat voldoende punten en de vereiste documenten zoals een CV, diploma's en werkervaringsdocumenten.

Grip op kwaliteit
NVva leden kunnen hun dossier digitaal ter certificatie aanbieden bij DNV GL en Hobéon SKO. Daarmee kunnen we meer kwaliteit van dienstverlening aan de leden garanderen. Leden hebben de keuze om eens in de vier jaar te wisselen van certificerende instelling.

Grip op gedrag
Verder is ook een belangrijke toevoeging dat certificatie onlosmakelijk verbonden is met de gedragscode. Dit betekent dat gecertificeerden zich conformeren aan de gedragscode en het tuchtrecht voor arbeidsdeskundigen.

Opleiders doen mee
Belangrijk is dat alle geaccrediteerde opleidingsinstituten enthousiast bijdragen aan de professionalisering van het vak. Bestuurslid Loes Bernaert daarover: "De opleiders hebben meegewerkt aan de totstandkoming en zich gecommitteerd aan CADO+, het nieuwe curriculum, en geven de opleiding tot arbeidsdeskundige vanaf 1 januari 2015 inhoud volgens de eintermen afgeleid van CADO+. Bovendien staan zij ook achter het centraal assessment, de uniforme afsluiting van de opleiding tot arbeidsdeskundige. Alle instituten vinden dit zinvol. Het assessment wordt ook weer vormgegeven in samenwerking met de opleidingsinstituten die voor de praktische uitwerking arbeidsdeskundigen afvaardigen. Alleen kandidaten die geslaagd zijn voor de toetsen van het opleidingsinstituut mogen deelnemen aan het eindassessment. Slagen ze voor het assessment, dan reikt het instituut waar de arbeidsdeskundige de opleiding volgde het diploma uit."

Aanvraag voor PE toekenning voor externe bij- en nascholing
Het is voor iedereen mogelijk om PE aan te vragen voor bij- en nascholing die hij of zij organiseert. Dit kan gaan om cursussen en opleiding, maar ook om interessante bijeenkomsten of congressen. Voor het aanvragen van deze punten dient het formulier ingevuld te worden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar het secretariaat van de NVvA. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier door het secretariaat van de NVvA dit formulier, krijg je terugkoppeling op je aanvraag.

Let op: Deze activiteiten worden nooit in de evenementenkalender op de website vermeld, maar komen wel in een overzicht met geaccrediteerde activiteiten. Het aantal punten dat wordt toegekend gaat ook hier op basis van werkelijk besteedde uren. Dit wordt ingevuld op het aanvraagformulier. Het aantal punten is ook hier 1 punt voor 2 uur.

Hoe kunnen leden zelf PE toekennen aan gevolgde bij- en nascholing, die (nog) niet geaccrediteerd is?
Wanneer je als lid vindt dat aan een activiteit die gevolgd hebt PE-punten verbonden zouden moeten worden, dan kan je deze activiteit zelf aan je certificeringsdossier toevoegen: onderaan bij ‘mijn PE dossier’.
Hier dien je een aantal gegevens in te vullen inclusief het aantal bestede uren. Ook hier wordt weer 1 punt voor 2 uur besteding toegekend.

Geschiedenis van de totstandkoming certificatieregeling

Update januari 2015
Dinsdag 13 januari 2015 vond de Nieuwjaarsbijeenkomst met bijzondere ALV plaats. Met op de achtergrond de apen werden ruim 150 bezoekers getrakteerd op een bevlogen Dierenpark directeur die ons meenam in de wijze waarop het Dierenpark het HRM beleid inzet om het beste uit mensen te halen. Waarbij ze ook veel gebruik maken van ouderen en mensen met mogelijkheden. En werd de Nieuwjaarswens, dit keer zeer toepasselijk met een fabel, uitgesproken door Monique Klompé.

Tijdens de bijzondere ALV over de nieuwe certificeringsregeling werd kennis genomen van de uitslag van de enquête onder de leden. 508 leden hebben in de afgelopen weken gereageerd op de enquête. De uitslag hiervan gaf een duidelijk beeld. 68% was voor de invoering van de regeling en 15% was tegen (de rest onthield zich van stemmen). De op- en aanmerkingen van de enquête en tijdens de ALV gaan we BINNENKORT op de website publiceren. Alle punten die daarin zijn genoemd en voor zover ze niet strijdig zijn met andere opmerkingen, worden meegenomen op de onderhoudsagenda voor de verdere doorontwikkeling van de regeling.

Tijdens de formele stemming op de ALV werden 197 stemmen uitgebracht (inclusief de bijna 40 machtigingen). Er stemden 143 leden (70%) voor de invoering van de nieuwe regeling, 42 leden tegen en er waren 12 onthoudingen. Het bestuur dankt de leden voor het vertrouwen en maakt nu een start met het invoeren van deze regeling (GEPLANDE ingangsdatum 1/7/2015) en het maken van de online dossiers. We blijven jullie informeren over de ontwikkelingen in de komende periode.

Update december 2013
Eindtermen AD-opleiding startpunt voor verdere professionalisering
Nu de ALV akkoord is met de eindtermen voor de basisopleiding AD, kan het bestuur de volgende stappen zetten met als doel verdere professionalisering van het vak en nadere invulling van de certificering. De komende maanden zal zoveel mogelijk input bij de leden worden gehaald.
Tijdens de afgelopen ALV is daar al een start mee gemaakt. Tijdens de ALV hebben leden elkaar in workshops geïnterviewd over de waarde van het certificaat en hoe je als AD getoetst wil worden. De antwoorden bewogen zich zoals verwacht tussen de uitersten. Bestuurslid Loes Bernaert snapt de sentimenten, maar benadrukt: “Je moet als arbeidsdeskundige niet alleen kijken wat je zelf wilt, maar ook naar wat klanten van je vragen en verwachten. Sterker nog: eigenlijk moet je kijken wat de markt vraagt, en daar als vereniging op aansluiten.” Ze verwacht dat klanten en opdrachtgevers in toenemende mate zekerheid zullen vragen omtrent de kwaliteit van arbeidsdeskundige. Kwaliteit die je dus ook moet kunnen aantonen. “En dan is certificering, op welke manier die ook vorm krijgt, de aangewezen weg.” Het bestuur vraagt de leden met dit alles rekening te houden en de komende tijd positief mee te denken over verbetering van het huidige certificeringsysteem. “We weten dat het anders moet, minder gecompliceerd en met minder rompslomp dan nu. Daar zetten we als bestuur op in. Maar uiteindelijk moeten we het samen met de leden doen!”

Update november 2013
Certificering is geen doel op zich. Het bestuur wil kritisch kijken naar de legitimatie van certificering en tot goede besluiten komen voor de toekomst. Het bestuur doet dat niet alleen, maar tezamen met alle leden (althans dat is onze ambitie). Het blijft de wens van het bestuur om zoveel mogelijk leden te betrekken bij de weg die nog bewandeld moet worden. De vereniging is er immers voor de leden. Het bestuur streeft naar een zo groot mogelijke consensus onder de leden.

Wilt u meewerken of op een andere wijze betrokken worden bij de (her)inrichting van het certificeringschema, laat het ons weten door een mail te sturen naar het secretariaat.

Toekomstige certificering
De NVvA bouwt vanaf 2011 aan een nieuw systeem voor certificering. De oplevering daarvan staat gepland eind 2014. Om tot de nieuwe norm Professionele Arbeidsdeskundige te komen is eerst gestart met de opleiding tot Basis AD.


Huis van professionalisering 2011

De ALV van 7 november 2013 is akkoord gegaan met de eindtermen voor de basisopleiding, na consultatie van de leden op verschillende manieren: via de AD Parade van 7 juni 2013, via de OT-groepen en rechtstreeks naar de leden met een mail. Daarvoor zijn de volgende documenten van belang:
- Het eindrapport CADO+ van AKC (2012-2013) "De toets- en eindtermen" van 16 oktober 2013
- De feedback van de leden op CADO+
- De eindtermen voor de Basisopleiding als vastgesteld door de ALV van 7 november 2013

In het proces gaan we nu verder met de eisen voor certificering. Daarvoor heeft direct na de ALV een workshop plaatsgevonden om input op te halen van de leden. De gemeenschappelijke resultaten op de flipovers vindt u hier.
- Resultaten workshop certificering "wat is een certificaat waard en wat en op welke manier zou er
getoetst moeten worden?"

Het bestuur zal de periode tot de ALV van juni 2014 gebruiken om meer input bij de leden op te halen voor de certificering van de toekomst.


Huidige certificering
Omdat een aantal arbeidsdeskundigen ons benaderd heeft met een vraag over de entree-eisen voor certificering en registratie willen wij graag duidelijkheid geven over verleden, heden en toekomst. Klik hier voor de brief die daarvoor is opgesteld.

Tijdens de ALV van 22 november 2012 is door de leden besloten om het stempel van de Raad van Accreditatie niet langer te behouden en inmiddels is deze per 1 januari 2013 vervallen. Van Hobéon hebben de gecertificeerden bericht hierover en een nieuw certificaat zonder stempel ontvangen.

Tijdens de ALV van 22 november 2012 is door de leden besloten het PCD niet meer als onderdeel van de certificering te wensen. Het College van Deskundigen (van Hobéon) heeft later besloten om het PCD als vrijwillig onderdeel te behouden in het certificeringschema. De verplichting is er af en de leden die bezig waren met hun PCD of deze hadden afgerond kunnen zo toch nog punten krijgen voor hun inspanning.

Klik hier voor de brief die Hobéon SKO in januari 2013 aan alle gecertificeerden heeft toegezonden over de wijzigingen in het certificeringschema na de ALV van 22 november 2012.

Voorafgaand aan de ALV van 22 november 2012 hebben drie extra geplande regiobijeenkomsten plaatsgevonden. Op 22 oktober in Zwolle, op 5 november in Den Bosch en op 8 november in Maarssen gingen we met de leden in gesprek, veel luisteren, ideeën ophalen en (extra) informatie verstrekken voor de ALV van 22 november 2012. Tijdens de regio- en platformbijeenkomsten zijn K(C)ADO's uitgedeeld aan de aanwezigen. Dit K(C)ADO betrof een NVvA stick met daarop o.a. de volgende stukken:
- Het eindrapport CADO (Curriculum ArbeidsDeskundige Opleiding)
- Het eindrapport Professionaliseren van de beroepsgroep (KSG1)
- Achtergrond informatie over het PCD

De uitkomsten van alle overleggen, mails, enquête en gesprekken met stakeholders hebben we vervolgens gebundeld en aan de leden teruggegeven op de ALV van 22 november 2012 bij Orpheus te Apeldoorn.

Interessante stukken
- Voor- en nadelen van certificering met de Raad van Accreditatie
- De norm - ISO 17024
- Handleiding bij de norm

Certificeringsdossier
Elk lid van de NVvA kan online een persoonlijk certificeringsdossier bijhouden. Hier kunnen documenten zoals je CV, diploma’s, werkervaringsdocumenten, verklaring omtrent gedrag etc. worden geüpload. Naast dit overzicht zijn er tabs om het PE-dossier en OT-dossier bij te houden. Ook is er tab met een overzicht van alle geaccrediteerde activiteiten. Vanuit hier kunnen arbeidsdeskundigen zich meteen voor een activiteit aanmelden. PE-punten worden automatisch toegevoegd nadat de activiteit is bezocht. Wanneer alle benodigde informatie in het certificeringsdossier compleet is, kan de gebruiker met één druk op de knop het dossier indienen bij een certificerende instantie naar keuze.

De route van certificeren
Om u te certificeren dien je je eerst aan te melden bij één van de CI’s (Hobéon SKO of DNV.GL). Met de CI naar keuze sluit je een contract af. Vervolgens zal de CI ons informeren over uw certificaatnummer en de ingangsdatum van het certificaat. Wij zullen er dan voor zorgen dat je dossier vanaf de ingangsdatum van het certificaat op 0 wordt gezet. Je kunt zelf je PE bijhouden en OT-verslagen en overige documenten uploaden. Als het dossier volledig is en alle vereisten documenten bevat, kan je het indienen bij de CI. Na akkoord van de CI ontvangt je een nieuw certificaat voor de volgende vier jaar.

Ingangseis EQF6
Volgens het toetsingskader Arbeidsdeskundigen moet je aantonen dat je onder meer beschikt over een relevante hbo-opleiding. Een post hbo-opleiding is niet voldoende. Een toegelaten alternatief voor deze persoonscertificering is het aantonen van kennis en kunde op EQF-niveau 6. NVvA en SRA hebben hiervoor met een aantal partijen een EVC-traject ingericht. Klik hier voor meer informatie.

Inhoud van het dossier