Leidraad Werkvoorzieningen
Toetsing of werk geschikt te maken is

Optimale werkhervatting
Iedere werknemer wordt uitgedaagd om deel te nemen aan het arbeidsproces. Een werkgever wordt geacht daaraan zoveel mogelijk bij te dragen. Soms is dat vanwege een specifieke disbalans niet mogelijk. In zo’n situatie kan langdurig verzuim ontstaan en komt uiteindelijk de WIA in beeld. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) bevat afspraken over hoe de werkgever samen met de werknemer moet komen tot een optimale werkhervatting.

Voorziening
Soms kan een werkhervatting met de inzet van een voorziening worden gerealiseerd in het eigen werk. Op grond van de WVP toetst het UWV dan ook of werk geschikt te maken is en dus of de inzet van voorzieningen is overwogen. Niet alleen deze afweging, maar ook waarom eventueel is afgezien van de inzet van een voorziening wordt getoetst. De overweging of het inzetten van een voorziening niet in redelijkheid en billijkheid verwacht had mogen worden moet zorgvuldig gebeuren. Deze leidraad geeft – bij het beoordelen van een re-integratieverslag – inzicht of herplaatsing met de inzet van een voorziening in de onderzochte situatie inderdaad niet mogelijk was. In feite verplaatst de toetsende arbeidsdeskundige zich hierbij in de adviserende rol. Hij gaat na over de vraag of de inzet van een voorziening toegevoegde waarde had. Hierbij kan hij ook de zeven fases van deDynamisch arbeidsdeskundige fasestrategie bij advisering werkvoorzieningendoorlopen. Dit model biedt de arbeidsdeskundige ook de mogelijkheid om op verschillende niveaus ‘in te stappen’ en gebruik te maken van de bijbehorende hulpmiddelen.

Constatering
Blijkt uit dit arbeidsdeskundige onderzoek dat er re-integratiemogelijkheden over het hoofd zijn gezien, dan kan dit een reden zijn om de werkgever en werknemer hierop te wijzen. In bepaalde situaties zou dit zelfs een verlenging van de WIA-wachttijd tot gevolg kunnen hebben. In zulke gevallen moet de arbeidsdeskundige zich echter beperken tot de feitelijke constatering. Hij gaat daarbij niet over tot het geven van een advies over de aanschaf en inzet van een voorziening. De leidraad helpt de arbeidsdeskundige wel bij het vormen van een onderbouwd beeld. Hij kan indien nodig wel concrete opties (voor een type voorziening) rapporteren.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document