Leidraad Werkvoorzieningen
Besluitvorming

Stap
Fase 7:  Advies unieke oplossing en aanvraag vergoeding werkvoorziening

Fase 7: Uiteindelijk advies met de unieke oplossing
Als de arbeidsdeskundige alle fases heeft doorlopen, kan hij een advies geven en kan ook de toetsing plaatsvinden. Na het doorlopen van de verschillende fases zijn alle gegevens verzameld, is er een gedetailleerde knelpuntenanalyse gemaakt en zijn alle oplossingsrichtingen onderzocht. Vanuit de oplossingsrichtingen heeft de arbeidsdeskundige de afweging gemaakt – en onderbouwd! – of en welke werkvoorziening tot het oplossen van de disbalans kan zorgen.
Deze unieke oplossing krijgt vervolgens vorm in een advies en in een eventuele aanvraag voor een vergoeding.

Definitief advies
Wanneer alle fases zijn doorlopen, kan de arbeidsdeskundige een definitief advies geven voor de aanpassing van de werkplek van de werknemer. Dit advies bestaat uit een feitelijke oplossing om de disbalans op te heffen en geeft antwoord op de vraag of een eventuele vergoeding van de kosten mogelijk is. Ook geeft het advies inzicht in waar de vergoeding kan worden aangevraagd. Het kan uiteraard ook mogelijk zijn dat een oplossing niet te realiseren is. In dat geval zal de arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk voortduren en geeft de toetser bij een eventuele WIA-aanvraag zicht op de geleverde re-integratie-inspanningen.
De arbeidskundige legt het advies voor aan zijn opdrachtgever. Het is uiteindelijk aan de opdrachtgever om een keuze te maken voor de geboden oplossing.

Tot slot
De werkplek wordt uiteindelijk aangepast op basis van het uiteindelijke eisenpakket. Het eventuele prototype zal een definitieve vorm krijgen, waarna de voorziening geïmplementeerd wordt op de werkplek. Bij de implementatie van de voorziening krijgen niet alleen de werknemer, maar ook zijn collega’s en leidinggevende voorlichting en instructies.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document