Leidraad Werkvoorzieningen
Oordeelsvorming

Stappen
Fase 4:  Vaststellen van de zoekstrategie, zoekvraag en zoektermen
Fase 5:  Eerste globale raadpleging van de database via definitieve zoeksleutels om eventuele
              alternatieve hulpmiddelen/voorzieningen te verkennen
Fase 6:  Haalbaarheid van de mogelijke oplossingsrichting en optioneel advies over 
              financieringsmogelijkheden

Fase 4: Vaststellen van de zoekstrategie
De Leidraad Werkvoorzieningen wil arbeidsdeskundigen helpen met het vinden van een concreet hulpmiddel of voorziening. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om te voorzien in een document, waarin alle bestaande hulpmiddelen worden bijgehouden. De leidraad beperkt zich dan ook tot het gericht doorverwijzen naar bestaande zoekmachines en websites van specialisten.

Internet
Het vaststellen van de juiste zoeksleutels is hierbij cruciaal. Belangrijk is dan ook dat arbeidsdeskundigen in grote lijnen begrijpen hoe het internet is opgebouwd. Het internet kent verschillende lagen:

 1. Vrije of zichtbare internet: alle webpagina’s die door een zoekmachine worden geïndexeerd. Gebruikers zoeken in de index van de zoekmachine. Die rangschikt vervolgens de zoekresultaten. Dit gebeurt op basis van hoe vaak er naar de pagina’s wordt verwezen, hoe vaak zoektermen op de pagina’s voorkomen en of de zoektermen voorkomen in het webadres (de URL).

 2. Diepe of onzichtbare internet: hierbij gaat het met name om databanken met een eigen zoekvenster. Gebruikers die zo’n databank hebben gevonden, kunnen er rechtstreeks in zoeken.

 3. Besloten netwerken: informatie waar gebruikers door middel van een inlog toegang toe moeten krijgen.

De beste zoektermen en zoekstrategie
Om goed te zoeken op internet, kunnen arbeidsdeskundigen gebruikmaken van de volgende vuistregels voor complexe zoekvragen:

 1. Splits een ingewikkelde zoekvraag op in behapbare deelvragen.

 2. Formuleer relevante zoektermen aan de hand van de deelvragen.

 3. Gebruik synoniemen. Kijk bijvoorbeeld aan de onderkant van de resultatenlijst van de zoekopdracht op Google naar verwante zoekopdrachten. Ook bij samenvattingen van artikelen staan meestal trefwoorden die kunnen helpen.

 4. Houdt zoekopdrachten rechttoe rechtaan. Een gemiddelde zoekopdracht telt drie woorden.

 5. Zoek in het document naar vaktermen, waarmee een zoekopdracht kan worden uitgebreid of aangescherpt.

Tips voor Google
Bij het gebruik van Google om te zoeken in het vrije internet, kunnen arbeidsdeskundigen de volgende aanvullende zoekcommando’s gebruiken:
* = vul de leegte in. Bijvoorbeeld: hulpmiddel*. In dat geval zoekt Google ook ‘hulpmiddelen’. Dit geeft namelijk andere resultaten.
~ = zoek ook naar synoniemen.
Een andere optie is zoeken op afbeelding en vervolgens via de afbeelding naar de gelinkte pagina gaan. Probeer dit bijvoorbeeld eens met het zoekwoord ‘stahulpmiddel’.
Meer lezen over slimmer zoeken met Google? Ga dan naar de Toolbox.

Fase 5: Globale raadpleging database
De arbeidsdeskundige heeft in deze fase nog een brede belangstelling voor oplossingen. Er zijn verschillende mogelijkheden met ieder een eigen impact op de organisatie of het individu. In een later stadium – na ook fase 6 te hebben doorlopen – zal een specifieke oplossingsrichting zijn ontstaan. Vanuit verschillende perspectieven zijn dan de globale oplossingen getoetst op haalbaarheid en inpasbaarheid. Om tunnelvisie te voorkomen, is de belangstelling nu nog breed.

Zoeksleutels en links naar voorzieningenwebsites
Om tot goede oplossingsrichtingen te komen, moeten arbeidsdeskundigen een adequate zoekstrategie hanteren. Deze leidraad bevat een eerste, uitgebreide aanzet van zoeksleutels en links naar voorzieningenwebsites via woorden, zinnen en vragen en links naar algemene websites. De database met zoeksleutels en links naar voorzieningenswebsites is overigens niet uitputtend en zal in de loop van de tijd aangevuld en aangepast moeten worden. Het is de bedoeling dat dit een levend document wordt, waarvoor ook input wordt verwacht van de beroepsgroep. Arbeidsdeskundigen beschikken over veel kennis van oplossingen op O/T/B-gebied en het is zeer wenselijk om dit met elkaar te delen via de Leidraad Werkvoorzieningen. De gebruikers van deze leidraad worden dan ook uitgenodigd om nieuwe effectieve zoeksleutels of belangrijke sites van hulpmiddelen te melden bij het AKC via e-mailadres akc@arbeidsdeskundigen.nl onder vermelding van ‘Leidraad Werkvoorzieningen’.

Fase 6A: Haalbaarheid oplossingsrichting: ingrijpen in het bestaande werkproces
Arbeidsdeskundigen bepalen in deze fase op basis van het verstrekkingsgebied of en waar een financieel compensatieverzoek (vergoedingsmogelijkheid) kan worden ingediend. Uiteraard is het belangrijk om met de opdrachtgever af te stemmen of hier belangstelling voor is. Het is immers ook mogelijk dat de partijen zelf de kosten dragen. Hanteer hierbij de volgende uitgangspunten:

 • Houd rekening met wat in redelijkheid en billijkheid van een werkgever zelf mag worden gevraagd. Komt de disbalans alleen voor bij de betrokken werknemer of is dit een meer gehoord probleem? In het laatste geval moet de arbeidsdeskundige zich afvragen of de arbeidsomstandigheden dan nog wel optimaal zijn en of het dan niet in de (financiële) lijn van de werkgever ligt om zelf voor oplossingen te zorgen.

 • Het aanbieden van voorzieningen aan de medewerker is in redelijkheid en billijkheid van de werkgever te verlangen.

 • De aanschafkosten van de voorziening zijn niet disproportioneel.

 • Vraag jezelf af of een vergoeding niet concurrentievervalsend werkt. Dit hangt onder meer samen met wat ‘gebruikelijk is binnen de branche’ en met het mogelijke voordeel dat een vergoeding oplevert ten opzichte van concurrerende partijen die zelf de aanschafkosten dragen van het beoogde hulpmiddel.

Afhankelijk van het verstrekkingsgebied – leef-, werk- of onderwijssfeer – bestaan er verschillende vergoedingsmogelijkheden. In de werksfeer gaat het voornamelijk om de WIA.Voor het treffen van persoonlijke voorzieningen in de onderwijssfeer is dat de WOOS en voor de voorzieningen met een meer algemeen of zorgkarakter gaat het om de WMO, AWBZ en ZVW.

WIA/WOOS
Om inzicht te krijgen in de vergoedingsmogelijkheden op grond van de WIA en de WOOS kunnen arbeidsdeskundigen het zogenaamde ‘Voorzieningen normbedragenbesluit’ raadplegen. Dit wordt jaarlijks door het UWV gepubliceerd. Daarbij moeten arbeidsdeskundigen wel rekening houden met bijvoorbeeld een drempelbedrag: komen de kosten van voorziening beneden dit drempelbedrag uit, dan zal de voorziening niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ook moet rekening worden gehouden met begrippen als disproportioneel en redelijkheid en billijkheid.

Disproportioneel
Als vuistregel voor het begrip disproportioneel geldt dat de investering in de voorziening ‘terugverdiend’ moet kunnen worden door een feitelijke besparing op de verzuimkosten en/of uitkeringslast. Hiervoor kunnen arbeidsdeskundigen gebruikmaken van de rekentool op website www.verzuimkosten.nl. Deze rekentool zet deze kosten af tegen de kosten die ontstaan door de aanschaf van de voorziening.

Redelijkheid en billijkheid
‘Redelijkheid en billijkheid’ zijn begrippen die voorkomen in bijvoorbeeld de Arbowet. In boek 3 van het Burgerlijk Wetboek staat waarmee rekening mee moet worden gehouden bij de vaststelling van de begrippen redelijkheid en billijkheid: ‘Er moet rekening worden gehouden met de algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen die in de gegeven situatie van toepassing zijn’. Redelijkheid en billijkheid zijn dus telkens verschuivende begrippen. Ze laten zich niet door een vaste, eenduidige omschrijving vatten. Naarmate technische ontwikkelingen beter kunnen worden gerealiseerd, kunnen ook hogere verwachtingen en eisen aan de werkgever worden gesteld. Bovendien is hier ook de aard van het bedrijf bepalend. Aan een bedrijf in de voedingssector moeten bijvoorbeeld hogere (arbo)normen aan de hygiëne worden gesteld dan aan een overwegend administratief bedrijf.

WMO
Alle gemeenten in Nederland voeren de WMO uit. Elke gemeente heeft een eigen vergoedingenkader. Het is niet mogelijk om binnen deze leidraad een opsomming te geven van deze vergoedingsmogelijkheden. In de praktijk zal de arbeidsdeskundige voor zijn advies de WMO niet snel betrekken, omdat de WMO vergoedingen gericht op arbeid in beginsel uitsluit. Wel kan de WMO in een totaalaanpak een rol van betekenis spelen. In dat geval zal de arbeidsdeskundige per gemeente moeten onderzoeken of vergoeding van voorzieningen/hulpmiddelen mogelijk is.

ZVW
In de basiszorgverzekering is een opsomming van vergoedingsmogelijkheden opgenomen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een eigen aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Dit is per persoon en per verzekeraar verschillend. Ook hiervoor geldt dat een opsomming in deze leidraad niet goed mogelijk is en dat de ZVW onderdeel kan uitmaken van een totaaloplossing. Per situatie zal de arbeidsdeskundige dus moeten onderzoeken of vergoeding van voorzieningen/hulpmiddelen mogelijk is.

Fase 6B: Haalbaarheid oplossingsrichting: regelingen
In deze fase gaat het om het wettelijk kader, de uitvoerder en de doelgroep. De cliënt heeft te maken met regelingen op het gebied van werk, persoonlijke levenssfeer en onderwijs:

1. Werk
Voor ondersteuning in de werksfeer kan de klant aanspraak maken op de volgende regelingen:


2. Persoonlijke levenssfeer
Voor ondersteuning in de levenssfeer kan de cliënt aanspraak maken op de volgende regelingen:

3. Onderwijs
Voor ondersteuning in de onderwijssfeer kan de cliënt aanspraak maken op de volgende regeling:Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document