Leidraad Werkvoorzieningen
Rollen en opdrachten

Selecteren
In het menu rechts kan de arbeidsdeskundige een rol selecteren. Daar vindt hij meer informatie over die rol. Daaronder staan ook de bijbehorende opdrachten.

Rollen
De arbeidsdeskundige heeft op het gebied van werkvoorzieningen verschillende rollen. Hij kan fungeren als:

  1. Adviseur van de persoon met een (risico op een) disbalans in het werk of als adviseur van een arbeidsorganisatie met een of meerdere personen met een (risico op een) disbalans in het werk.

  2. Toetser van de aanvraag voor werkvoorzieningen. Dit kan ook aan de orde zijn bij de toetsing van de re-integratie inspanningen van de werkgever en de werknemer in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, het Deskundigenoordeel, e.d.

De arbeidsdeskundige als adviseur
De arbeidsdeskundige kan de rol van adviseur aannemen. Hierbij geeft hij antwoord op een arbeidsdeskundige vraag die is gericht op de oplossing van een disbalans op het gebied van belasting en belastbaarheid. De arbeidsdeskundige is in deze rol de persoon die het advies voor de werkvoorziening(en) geeft en eventueel de aanvraag voor externe financiering onderbouwt.

De rol van adviseur kent de volgende varianten:

  1. Adviseur van de persoon met een (risico op een) disbalans in het werk.

  2. Adviseur van een arbeidsorganisatie met een of meerdere personen met een (risico op een) disbalans in het werk. In deze rol zal vaker sprake zijn van een projectmatige aanpak die een aantal fases kent. Een van die fases kan een proefopstelling zijn. Na evaluatie van de proef zal dan een definitief voorstel worden gedaan.

  3. Adviseur van een re-integratiebedrijf, arbodienst en/of verzekeraar namens private ondernemers en/of overheidsorganen.

  4. Als getuige-deskundige in beroepszaken.

De arbeidsdeskundige als toetser
De arbeidsdeskundige is in deze rol de onafhankelijke toetser, die op basis van zijn competenties en deskundigheid binnen het kader van de wet- en regelgeving de werkvoorzieningenaanvraag, de re-integratie-inspanningen en -mogelijkheden (RIV en DO) kwalitatief toetst.

Opdrachten binnen deze rol:

  1. Het opstellen van de toekenning of afwijzing voor een werkvoorziening.

  2. RIV-toets.

  3. Deskundigenoordeel.

  4. Claimbeoordeling.

De arbeidsdeskundige toetst de adequaatheid van een extern advies/externe aanvraag op basis van de aangeleverde onderbouwing. Eventueel kan hij aanvullend onderzoek doen om tot een betere oordeelsvorming te komen en/of een aanvullend advies.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document