Leidraad Werkvoorzieningen
Het domein werkvoorziening

Werkterrein
Om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces of om het volgen van onderwijs mogelijk te maken, is soms het inzetten van (werk)voorzieningen noodzakelijk. Het is in de regel een verantwoordelijkheid van de werkgever/opdrachtgever om adequaat werkmateriaal aan te bieden en te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Domein werkgever/opdrachtgever
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bakent daarbij het domein af van de werkgever/opdrachtgever. Hierin heeft de wetgever zich ook in algemene bewoordingen uitgesproken over de vraag wie zorg draagt voor de financiering van deze hulpmiddelen (arbeidsmiddelen). In beginsel is dat de werkgever/opdrachtgever. Maar worden de grenzen van het redelijke overschreden, dan kan mogelijk een beroep worden gedaan op externe financieringsbronnen. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Wat redelijke grenzen zijn, heeft de wetgever in het midden gelaten. Dit zal dus telkens opnieuw moeten worden vastgesteld.

Ondersteunende wetgeving
Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers op de werkplek. De werkgever voert daarom beleid dat is gericht op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. Het is aan de werkgever om – binnen de grenzen van het redelijke – arbeidsmiddelen aan te bieden. Dit is beschreven in hoofdstuk 2 van de Arbeidsomstandighedenwet, onder artikel 3.1.

Artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet verruimt deze verplichting van de werkgever ten aanzien van zijn werknemers met een ‘structureel functionele beperking’. Dit artikel van de Arbowet verplicht de werkgever namelijk om voor deze groep werknemers zelf maatregelen te treffen of aanpassingen te doen ten aanzien van onder meer de inrichting van de werkplek. De werkgever moet dus rekening houden met de specifieke omstandigheden van deze werknemers en daarvoor, binnen de grenzen van het redelijke, maatregelen – lees: adequate arbeidsmiddelen – aanbieden.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document