Leidraad Werkvoorzieningen
Leidraad Werkvoorziening

Professioneel 
De Leidraad Werkvoorzieningen is in eerste instantie bedoeld voor arbeidsdeskundigen. De arbeidsdeskundige vindt in deze leidraad naast het gewenste handelen ook aanvullende praktische informatie. Hiermee is eenheid van beroepsuitoefening geborgd en wordt het beroep van de arbeidsdeskundige geprofessionaliseerd.

Consensus
Over de in deze leidraad voorgestelde werkwijze bestaat consensus binnen het arbeidsdeskundige veld. De leidraad wordt door de beroepsgroep gedragen. Mocht de arbeidsdeskundige van deze leidraad afwijken, dan moet hij kunnen onderbouwen waarom hij dat doet. De afwijkende werkwijze moet bovendien aantoonbaar werken. Zo kan de arbeidsdeskundige zijn handelswijze richting zijn opdrachtgevers verantwoorden en kunnen opdrachtgevers hem hierop aanspreken. De arbeidsdeskundige krijgt het advies om de in deze leidraad gepresenteerde conceptformulieren voor de onderbouwing en de aanvraag van werkvoorzieningen te gebruiken. Hiermee creëren arbeidsdeskundigen herkenbaar handelen binnen de beroepsgroep en voor hun opdrachtgevers meer transparantie.

Kenniscyclus
De Leidraad Werkvoorzieningen verleidt arbeidsdeskundigen om hun kennis en kunde te delen met collega-arbeidsdeskundigen. De leidraad voorziet in arbeidsdeskundige voorbeeldcasuïstiek (AD-VC) opgenomen in de Toolbox van de leidraad en in de Arbeidsdeskundige Kennisbank (AD-Kennisbank) van het AKC. Ook is er de mogelijkheid om zelf een voorbeeldadvies in de vorm van een rapportage aan te bieden voor opname  in de AD-Kennisbank. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar akc@arbeidsdeskundigen.nl onder vermelding van ‘Leidraad Werkvoorzieningen’.

Verantwoording
De Leidraad Werkvoorzieningen is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de NVvA en nam een pilot periode geaccordeerd in de status groen door de Algemene Leden Vergadering van de NVvA in juni 2015.Onder Verantwoordingsproces leest u meer over de totstandkoming van deze leidraad, de samenstelling van de werkgroep en de praktijkproef die gaat plaatsvinden in de maanden september 2014 - januari 2015.

Suggesties en aanvullingen
Heeft u inhoudelijke aanvullingen of verbeteringen voor de Leidraad Werkvoorzieningen, zoals literatuurverwijzingen en tips voor bruikbare tools? Neem dan contact op met het AKC, via e-mailadres akc@arbeidsdeskundigen.nl, onder vermelding van ‘Leidraad Werkvoorzieningen’. De commissie die de leidraden beheert, beoordeelt uw opmerkingen en aanvullingen en plaatst deze vervolgens eventueel online.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document