Leidraad Werkvoorzieningen
Toetsing

Inleiding
De methodische handelswijze voor de onderbouwing van de aanvraag voor werkvoorzieningen biedt aanknopingspunten voor een transparant opgebouwd arbeidsdeskundig toetsingskader voor de aanvraag van de werkvoorziening. Hierbij worden de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer getoetst om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen. In het licht van deze toets komt de vraag aan bod of de functie van de verzuimende medewerker geschikt te maken is door aanpassing van het werk of door het treffen van voorzieningen. Het toetsingsproces bestaat dan ook uit twee onderdelen:

  • Toetsing van de aanvraag van een werkvoorziening.

  • Toetsing of (eigen) werk geschikt te maken is.

Schema arbeidsdeskundige benadering als toetser  


Fase 1:  Intake
Fase 2:  Benoemen disbalans(en) en knelpuntenanalyse. Formuleren van de probleemstelling en de disbalans die moet worden opgelost.
Fase 3:  Globale oplossingsrichting bepalen in termen van O/T/B
Fase 4:  Vaststellen van de zoekstrategie, zoekvraag en zoektermen
Fase 5:  Eerste globale raadpleging van de database via definitieve zoeksleutels om eventuele alternatieve hulpmiddelen/voorzieningen te verkennen
Fase 6:  Haalbaarheid van de mogelijke oplossingsrichting en optioneel advies over financieringsmogelijkheden
Fase 7:  Advies unieke oplossing en aanvraag vergoeding werkvoorziening

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document