Leidraad Werkvoorzieningen
Evaluatie

Mechanisme
Evalueren is een belangrijk mechanisme voor de verbetering en professionalising van het arbeidsdeskundig handelen. Het moet verankerd zijn in het arbeidsdeskundig handelen zelf. Primair is evaluatie een aangelegenheid van de arbeidsdeskundige. Daarnaast is het ook een aangelegenheid van de opdrachtgever/financieringspartij. Ook zij hebben er belang bij om de doelmatigheid van de investering te onderzoeken. Binnen deze leidraad is niet voorzien in een evaluatiefase. In de Dynamisch arbeidsdeskundige fasestrategie bij advisering werkvoorzieningen wordt dan ook uitgegaan van zeven fases, zonder een evaluatiefase op te nemen.

Implementatie evalueren
Dit neemt niet weg dat de implementatie van de werkvoorziening geëvalueerd moet worden. Er moet worden nagegaan of de oorspronkelijke disbalans is weggenomen en of er door de toepassing van de werkvoorziening geen nieuwe disbalansen dreigen. Blijkt uit de evaluatie dat niet het beoogde doel is bereikt, dan moet er een nieuw onderzoek worden gestart naar een oplossing van de geconstateerde disbalans. Zowel de arbeidsdeskundige die bij de advisering betrokken was, als de toetsende arbeidsdeskundige heeft de verantwoordelijkheid om de implementatie van de voorziening te evalueren.


Casuïstiek
Met het oog op de verdere professionalisering van de beroepsgroep en om de kennis op dit specifieke onderwerp te vergroten, wordt een dringend appèl gedaan op alle arbeidsdeskundigen om relevante casuïstiek toe te voegen aan de AD-voorbeeldcasuïstiek. Zo wordt de opgedane kennis gedeeld, zonder een waardeoordeel uit te spreken en uiteraard met inachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document