Leidraad Jobcoach
Toelichtingen

Capaciteiten

Krachten

Zijn de fysieke- en psychosociale mogelijkheden duidelijk gekoppeld aan het medische beeld van de persoon? Waarop is dit medische beeld gebaseerd? Zijn de sterke punten, die tot een succesvolle plaatsing kunnen leiden, begrijpelijk vanuit de mogelijkheden en het medische beeld? Is er gebruikgemaakt van gevalideerde testen? Lijken de mogelijkheden in algemene zin hanteerbaar/hanteerbaar te maken in een werksituatie, bijvoorbeeld door begeleiding/coaching of voorzieningen?

Welke keuze worden gemaakt met betrekking tot de coaching? Richt dit zich op:

de persoon?

de directe werkomgeving, zoals collega’s, chef, leiding?

de balans tussen werk en privé?

concrete voorzieningen?

Bekwaamheden/kwaliteiten

Blijken de vaardigheden van de werknemer – zoals werknemersvaardigheden en competenties, opleiding en diploma’s – uit onderliggende documenten? Zijn leervaardigheden, het kunnen rekenen, lezen en schrijven, computervaardigheden en taalbeheersing helder beschreven? Zijn deze vaardigheden eerder getest?

Eisen vanuit het bedrijf en de werkplek

Veel bedrijven beschikken over functieomschrijvingen van de aanwezige functies. Is daar gebruik van gemaakt? Is de risico-inventarisatie met informatie over belastende elementen binnen bepaalde functies of werksetting geraadpleegd?

Welke eisen worden aan de werknemer gesteld op het gebied van:

concentratie;

dwingend werktempo;

verdelen van de aandacht;

enkelvoudige handelingen of meerdere handelingen/taken tegelijkertijd;

controleren van goederen tijdens inpakwerkzaamheden;

omgevingsrisico’s.

onverwachte situaties;

deadlines;

piekbelasting;

sociaal functioneren;

lezen, zien, horen etc.;

fysiek inspannende arbeid, verplaatsing, tillen;

werkzaamheden (binnen of buiten).

Is helder beschreven welke bekwaamheden vereist zijn?

beroepsopleiding voor de functie;

de benodigde schoolse vaardigheden (rekenen, lezen, schrijven);

werken met een pc;

VCA-certificaat;

Heftruckdiploma;

VAPRO.

Over welke competenties moet de werknemer daarnaast minimaal beschikken om een goede start te kunnen maken in de functie? Wat zijn de kerntaken in de functie. Geef een omschrijving van de voornaamste werkzaamheden. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Wordt er binnen of buiten gewerkt, alleen of met meerdere mensen in een ruimte, wordt er met (gevaarlijke) machines gewerkt etc.?

Context

sociaal netwerk op de werkplek;

arbeidsvoorwaarden binnen de sector en het bedrijf;

omvang bedrijf en/of de afdeling;

verhouding mannen en vrouwen;

leeftijd van de werknemers;

directe collega’s in dezelfde functie;

hiërarchische verhoudingen;

meewerkend voorman;

direct leidinggevende;

werktijden: voltijds of in deeltijd;

teamoverleg en/of individueel overleg met de werknemers;

wijze van beoordeling en functioneren.

 

Normen en waarden

Betekenissen

visie en missie van het bedrijf;

houding ten aanzien van betaalde arbeid voor mensen met een structureel functionele beperking voor arbeid;

is hier eerder een werknemer met een structureel functionele beperking geplaatst;

netheid;

stil werken;

communicatie (met klanten);

onderlinge samenwerking;

sociale contacten, gezelligheid met elkaar?

Normen

omgangsvormen binnen het bedrijf;

scheiding werk en privézaken;

tolerantie van gevoelens en emoties;

formele en informele regels en de gevolgen van het zich niet houden aan een regel;

uiterlijke verzorging;

(verplichte) activiteiten buiten het werk;

afspraken over overwerken, vakanties, verzuim etc.

Machtsrelaties

formele zeggenschap;

dagelijkse leiding;

direct leidinggevende van de werknemer;

leidinggevende aanwezig op de werkvloer.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document