Leidraad Jobcoach
Onderbouwen van de toekenning of afwijzing voor jobcoachondersteuning

Toetsing

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf is verantwoordelijk voor de toetsing van de aanvraag voor jobcoachondersteuning in het kader van de WIA (artikel 35, lid 2, onder d). De Leidraad Jobcoach beschrijft:

wat ter toetsing moet worden aangeleverd;

hoe de beoordeling wordt uitgevoerd;

welke punten daarbij in acht worden genomen;

hoe de weging inhoud krijgt.

Aanvraag

De arbeidsdeskundige die een aanvraag voor jobcoachondersteuning toetst, krijgt de volgende onderdelen ter beoordeling aangeleverd

Matchingformulier

Werknemerprofiel

Werkprofiel

Aandachtspunten coaching

Coachingsplan en urenonderbouwing

Een afschrift van de arbeidsovereenkomst

De ingediende vervolgaanvraag jobcoach bestaat uit:

Het logboek van de voorliggende periode

Conclusies en aandachtspunten op het gebied van coaching, op basis van ervaringen en het Logboek Jobcoach

Coachingsplan-vervolg en urenonderbouwing

Een afschrift van de arbeidsovereenkomst

Doel toetsing

Het doel van de toetsing is het beantwoorden van de vraag of de gevraagde jobcoachondersteuning noodzakelijk is en of dit de goedkoopste adequate voorziening is.

In het toetsingskader zijn een aantal checkvragen opgenomen die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden om te toetsen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze vragen letterlijk beantwoord moeten worden, maar geven eerder een denkrichting aan.

De toetsing is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

Toetsing van de algemene voorwaarden

Is de aangeleverde informatie volledig, duidelijk en voldoende op de casus gericht?

Is voldaan aan de voorwaarden voor de inzet van een jobcoach?

Is het Protocol Jobcoach van toepassing?

Is de stabiliteit van de werknemer dusdanig dat hij kan werken?

Toetsing van het Werknemerprofiel

Is het Werknemerprofiel duidelijk verwoord en op de persoon gericht?

Is de onderbouwing van de mogelijkheden van de persoon voldoende?

Toetsing van het Werkprofiel

Zijn de arbeidsplek en de bedrijfscontext helder beschreven?

Is de onderbouwing van de keuze voor deze werkgever en de daar beschikbare arbeidsplek in relatie tot het Werknemerprofiel voldoende?

Toetsing van de persoonlijke context

Is het mogelijk een helder beeld te krijgen van de privésituatie van de werknemer in relatie tot de arbeid?

Valt de balans tussen de privésituatie en de arbeid (minimaal) neutraal uit?

Toetsing van de coachingsdoelen

Zijn de gestelde coachingsdoelen SMART beschreven?

Zijn deze doelen haalbaar in de geschetste context?

Is de prognose van de verwachtte duur van de ondersteuning in relatie tot het halen van de doelen duidelijk?

Toetsing van de onderbouwing van de gevraagde ondersteuning

Is de keuze voor de persoonlijke ondersteuning in combinatie met de ondersteuningmogelijkheden door de werkgever en collega’s duidelijk?

Is er sprake van een redelijke balans tussen de gevraagde ondersteuning van de persoon, de inschakeling van ondersteuning door de werkomgeving en de inschakeling van ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de persoon?

Leidt deze baan voor de persoon met dit Werkprofiel (op termijn) tot een optimale situatie van arbeidsparticipatie (sociaal en economisch)?

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document