Leidraad Jobcoach
Opstellen aanvraag jobcoachondersteuning

Inhoudelijke methodiek

De Leidraad Jobcoach biedt arbeidsdeskundigen een inhoudelijke methodiek, die hun helpt bij het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning. Hoewel het gebruik van deze inhoudelijke methodiek niet verplicht is, wordt dit wel sterk aangeraden, gezien de kans op een succesvolle beoordeling van de aanvraag. Deze leidraad adviseert arbeidsdeskundigen – op basis van consensus in het veld – over de stappen die ze moeten nemen om een goede onderbouwing te maken voor hun aanvraag voor jobcoachondersteuning.

Uitgangspunt

De arbeidsdeskundige beroepsgroep hanteert bij de aanvraag voor jobcoachondersteuning het volgende uitgangspunt: hoe beter de capaciteiten van de werknemer aansluiten bij de eisen van de werkgever, hoe groter de kans van slagen van de plaatsing, hoe duurzamer het resultaat en hoe kleiner de omvang van de jobcoachinzet. De beroepsgroep is daarnaast van mening dat de aanvragen voor persoonlijke jobcoachondersteuning inhoudelijk moeten worden beoordeeld door een arbeidsdeskundige.

Voorschriften

De arbeidsdeskundige moet bij de aanvraag voor jobcoachondersteuning:

bepaalde standaardinformatie aanleveren;

deze standaardinformatie categoriseren;

deze informatie duidelijk presenteren;

duidelijk beargumenteren waarom voor deze werkplek is gekozen;

aangeven waarvoor de uren van de jobcoach worden ingezet;

benoemen welke werkdoelen en persoonlijke doelen worden nagestreefd;

aangeven hoe de capaciteiten van de persoon aansluiten op de eisen van de werkplek en waar de discrepantie zit;

beschrijven hoe deze discrepantie tussen capaciteiten en de eisen wordt opgelost (bijvoorbeeld door middel van coachen/trainen van de persoon en/of zijn context, coachen/trainen van de werkomgeving, aanpassen van de werkomgeving of een combinatie van al deze punten).

Matchingsformulier

Het hieronder gepresenteerde Matchingsformulier helpt arbeidsdeskundigen bij het opstellen van een aanvraag voor jobcoachondersteuning. Het formulier biedt arbeidsdeskundigen een methodische en gestructureerde manier van werken bij het verzamelen van informatie voor de aanvraag. Het Matchingsformulier bestaat uit vier elementen:

Werknemerprofiel

Werkprofiel

Aandachtspunten voor coaching

Coachingsdoelen

De rode pijlen geven de gewenste werkwijze aan voor het invullen en het opbouwen van de informatie. Deze werkwijze is mede gebaseerd op de theorie en de methodiek van de individuele vraaggerichte benadering, die gebruikt wordt binnen de supportedemployment.

<< invoegen machtegingsformulier >>

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document