Leidraad Jobcoach
Toetsing

Toetsingskader

De methodische handelswijze voor de onderbouwing van de aanvraag voor jobcoachondersteuning biedt ook aanknopingspunten voor een transparant en methodisch opgebouwd arbeidsdeskundig toetsingskader en voor de toetsing van jobcoachondersteuning.

Toetsingsmethodiek

De toetsingsmethodiek volgt de stappen van het onderzoek voor de onderbouwing van de aanvraag voor jobcoachondersteuning. De toetsing gaat uit van een zestal hoofdvragen:

Blijkt uit het Werknemerprofiel duidelijk wat in algemene zin de aspecten zijn waarop moet worden gelet bij plaatsing en waarvoor eventuele persoonlijke ondersteuning kan worden ingezet?

Blijkt uit het Werknemerprofiel duidelijk welk soort arbeid de werknemer graag doet?

Blijkt uit het Werkprofiel dat de gekozen werkplek zo goed mogelijk aansluit bij de aangegeven aspecten in het Werknemerprofiel?

Blijkt uit het Werkprofiel in welke mate er sprake kan zijn van ondersteuning door de directe leiding of de collega’s bij het uitoefenen van de functie?

Is de gevraagde ondersteuning plausibel op basis van het geschetste Werknemer- en Werkprofiel?

Wat is het beeld van de gekozen coachingsdoelen? Zijn deze doelen reëel coachbaar bij deze persoon?

Hoe is de match tussen coach en gecoachte? (belangrijk voor het slagen van de plaatsing)

Drie elementen

De toetsingsmethodiek toetst drie elementen:

focus;

plausibiliteit;

doelgerichtheid.

 

Een uitgebreide toelichting op de toetsingsmethodiek treft u aan onder:

Toelichting op en werkwijze bij het toetsen.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document