Leidraad Jobcoach
Opstellen aanvraag jobcoachondersteuning

Inhoudelijke onderbouwing

De inhoudelijke onderbouwing van de werkwijze voor het opstellen van een aanvraag voor jobcoachondersteuning is mede ontleend aan:

de theorie van de individuele en vraaggerichte benadering, die sinds het midden van de jaren negentig in Nederland wordt gehanteerd op het gebied van begeleid werken [i] ;

de supported employment-methodiek, die in Amerika is ontwikkeld [ii] . Dit is een van de weinige re-integratiemethoden, waarbij onderzoek is gedaan met Randomized Controlled Trials en Evidence Based Supported Employment.

 

Effectmeting

Uit onderzoek [iii] naar het effect van supported employment blijkt het volgende:

Findings: Across the 11 studies, the competitive employment rate was 61% for IPS compared to 23% for controls. About two-thirds of those who obtained competitive employment worked 20 hours or more per week. Among those who obtained a competitive job, IPS participants obtained their first job nearly 10 weeks earlier than did controls. Among IPS participants who obtained competitive work, duration of employment after the start of the first job averaged 24.2 weeks per year, or 47% of the 52-week year.

Conclusions: The current review is consistent with earlier reviews, although the evidence for high-fidelity IPS appears to be somewhat stronger here than in reviews evaluating studies with more heterogeneity in the supported employment models examined. The number, consistency, and effect sizes of studies of evidence-based supported employment establish it as one of the most robust interventions available for persons with severe mental illness.

 

Supported employment

Supported employment betekent letterlijk ‘begeleid werken’. Hierbij gaat het om betaald werk op een geïntegreerde werkplek op de reguliere arbeidsmarkt met (blijvende) ondersteuning voor mensen met een structurele functionele beperking. Kortom: betaald werk tegen dezelfde betaling voor dezelfde prestatie als personen zonder beperking. De supported employment-methodiek is oorspronkelijk bedoeld om mensen met een verstandelijke handicap aan werk op de reguliere arbeidsmarkt te helpen. Tegenwoordig wordt de methode ook gebruikt voor mensen met een chronische ziekte, een lichamelijke of psychische handicap of een sociale problematiek.

 

Methodiek

De supported employment-methodiek is eind jaren zeventig in de Verenigde Staten ontwikkeld als alternatief voor de traditionele tewerkstellingsmogelijkheden voor personen met een handicap, zoals beschutte werkplaatsen en dagcentra. De definitie van de World Association of Supported Employment (WASE) [iv] luidt: Supported employment can be characterized as paid work in integrated work settings with ongoing support for individuals with disabilities in the open labour market. Paid work for individuals means the same payment for the same work as for workers without disabilities. De methodiek is bedoeld om mensen met beperkingen te ondersteunen bij het vinden en het behouden van werk.

 

Negen stappen

De supported employment-methodiek bestaat uit negen stappen, die door de World Association of Supported Employment zijn beschreven in het Handbook Supported Employment:

Intake en assessment : waarom wil deze persoon een baan? Wat is zijn/haar droombaan? En hoe zit het met zijn/haar sociale en technische vaardigheden?

Job finding : zoektocht naar een baan die past bij de persoon.

Job analysis : vergaren van diepgaande informatie over de takenpakketten en de werkplek bij de toekomstige reguliere werkgever.

Job matching: vergelijking van de job analysis (taakinhoud) met het assessment (capaciteiten en interesses).

Job (re)design : aanpassing van het werk (indien nodig) om de kloof te dichten tussen de vereiste taakinhoud en de capaciteiten van de persoon.

Introductie op de werkplek : kennismaking met de collega’s op de werkplek en voorbereiding op de start van het werk.

Training on the job/SEM-begeleiding : training on the job en andere vormen van begeleiding door de begeleiders.

 

Standaardisering

In deze Leidraad Jobcoach staan drie stappen van de supported employment-methodiek centraal. Deze manier van standaardisering vormt de basis voor het methodisch handelen bij het opstellen van de aanvraag voor jobcoachondersteuning en bij de toetsing van de aanvraag.

 

Drie elementen

Het gaat om de volgende drie elementen:

Intake en assesment : opstellen van een Werknemerprofiel, waarin is opgenomen waar de kracht van de werknemer ligt, wat hem inspireert op het gebied van arbeid, welke functionele vaardigheden hij bezit en in welk type (sociale ) context de krachten en vaardigheden het beste verder kunnen worden ontplooid.

Job analysis : opstellen van een Werkprofiel, dat vanuit het Werknemerprofiel aangeeft op welke manier de voorgestelde arbeidsplek optimaal kan worden ingezet voor de verdere ontplooiing van de werknemer en wat hierbijaan noodzakelijke ondersteuning zou kunnen worden ingezet.

Jobmatching : het gaat hierbij om het matchen van het Werknemerprofiel en het Werkprofiel. Op basis hiervan worden de noodzakelijke persoonlijke ondersteuning en de hieraan gekoppelde coachingsdoelen vastgesteld.

 

Opleiding en training

Het methodisch uitvoeren van deze drie stappen neemt ook binnen een aantal trainingsprogramma’s voor jobcoachcertificering een belangrijke plaats in. De diverse opleidingen voor jobcoaches – voor het grootste post-hbo of trainingsprogramma’s [v] - bieden in grote lijnen dezelfde onderdelen aan. Te denken valt aan assessment (intake en diagnose), jobcoaching/loopbaanbegeleiding en wet- en regelgeving. Bij de jobcoaching zelf worden voor het uitvoeren van de ondersteuning diverse methodieken gehanteerd. Deze leidraad doet geen uitspraken over de te volgen methodieken voor de uitvoering van de ondersteuning. [vi]

 

Matchingsformulier

In deze leidraad zijn de te hanteren formulieren gekoppeld aan de stappen ‘Intake en assesment’, ‘Job analysis’ en ‘Jobmatching’. Het zogenaamde Matchingsformulier bestaat dan ook uit drie delen:

het opstellen van het Werknemerprofiel;

het opstellen van het Werkprofiel;

het vaststellen van de noodzakelijke ondersteuning/aanpassingen om die twee met elkaar te matchen en te vertalen in coachingsdoelen.

De werkwijze voor de aanvraag van jobcoachondersteuning wordt door het hanteren van het Matchingsformulier methodisch ondersteund en opgebouwd langs de hierboven toegelichte systematiek van de supported employment.

 

Aanbeveling

De supported employment-methodiek start met een onderzoek naar de mogelijkheden, ambities met betrekking tot arbeid, energiebronnen en persoonlijke waarden en normen van de persoon waarvoor jobcoachondersteuning aangevraagd gaat worden. Bij de vastgestelde mogelijkheden en ambities op het gebied van arbeid – rekening houdend met energiebronnen en persoonlijke waarden en normen – wordt vervolgens de meest passende baan bij gezocht. Als er nog een structurele gap overblijft, wordt die overbrugd met de persoonlijke ondersteuning.

De rode pijlen in het hieronder gepresenteerde Model Matchingsformulier zijn gebaseerd op de gevalideerde werkwijze van de supported employment. Die volgorde is in de praktijk niet statisch, maar een iteratief proces.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document