Leidraad Jobcoach
Advies Toetsingscommissie Leidraden & Richtlijnen

Samenvattend advies
De commissie adviseert het NVvA-bestuur positief over de publicatie van de Leidraad Jobcoach op de website van het AKC.

De commissie stelt vast dat de Leidraad Jobcoach:

 • van goede kwaliteit is;

 • een adequate gids is voor het arbeidsdeskundig handelen rond de jobcoachondersteuning;

 • zowel voor de arbeidsdeskundigen in het private veld (de aanvragers) als de arbeidsdeskundigen binnen het UWV (de toetsers) een adequaat handelingskader biedt.

De werkgroep heeft hiermee de eerste negentien ontwikkelstappen afgerond, zoals die zijn beschreven in het document ‘Opdrachtformulering van NVvA aan het AKC voor het maken van een leidraad voor arbeidsdeskundig handelen. De stappen en methoden voor de ontwikkeling, toetsing, oplevering en onderhoud leidraad’.

De commissie geeft dit advies af op basis van het concept van de Leidraad Jobcoach van 25 augustus 2011. Met deze versie is in september ook een pilot gedraaid als onderdeel van het ontwikkelproces. De twintig arbeidsdeskundigen en jobcoaches die zijn betrokken bij de proef hebben een positief oordeel uitgesproken over het werken met de leidraad. Inmiddels is dit positieve oordeel ook al uitgesproken door andere gremia.

De versie van 25 augustus bevat ongeveer 95 procent van de uiteindelijke leidraadtekst. De lessen van de proef en alle opmerkingen en lege plekken die er nog zijn, worden momenteel door de werkgroep verwerkt. De commissie heeft langs meerdere wegen vast kunnen stellen dat deze verwerking goed verloopt. Ook heeft de commissie de toezegging gehad dat de aangevulde versie op 8 november 2011 wordt opgeleverd.

De commissie adviseert om die versie van de leidraad in de oranje stand te publiceren en arbeidsdeskundigen actief uit te nodigen ermee te gaan werken en op basis van die ervaring terugkoppeling te geven met eventuele verbeterpunten.

Omdat deze leidraad samen met het UWV is ontwikkeld heeft de commissie de werkgroepvoorzitter gevraagd het UWV te verzoeken aan te geven hoe zij staan tegenover deze leidraad. Vanuit het Werkbedrijf UWV is deze week aangegeven dat zij, in de week van 7-11 november 2011, per mail zullen laten weten welke voorbereidingen er momenteel worden getroffen voor implementatie van deze leidraad als UWV-beleid begin 2012.

De leidraad kan een bijzondere status krijgen als de leidraad wordt verheven tot beleid en uitvoeringsbesluit van het UWV. Wij stellen voor het UWV vanuit het AKC te vragen in tzt. uit te zetten Uitvoeringsberichten voldoende aandacht te schenken aan de werking van de leidraad.

Iets gelijksoortig geldt vanuit SRA-perspectief. Wij willen erop wijzen dat – als de leidraad de groene status heeft gekregen en door de NVVA is aanvaard als de leidraad voor de beroepsgroep – dit ook betekent dat in eventuele klachtprocedures getoetst zal worden of de leidraad is toegepast. Indien wordt afgeweken van de leidraad zal het aankomen op de argumentatie waarom van de leidraad is afgeweken.

De commissie geeft het NVvA-bestuur als leerpunt mee dat er in aanvulling op de huidige afspraken over het ontwikkelproces van leidraden, nagedacht kan worden over de wijze waarop het NVvA-bestuur tussentijds op de hoogte wenst te blijven van de activiteiten van een leidraadwerkgroep.

Bij dit advies wordt, anders dan gebruikelijk, een achtergrond geschetst, omdat er in de bespreking in de commissie bleek dat er sprake is van iets van elkaar afwijkende besluiten vanuit de ALV NVvA om de leidraad ontwikkeling te starten en de opdracht vanuit het AKC bestuur/UWV aan de werkgroep.

De commissie is van mening dat het voorliggende product de besluiten van zowel ALV NVvA als AKC-bestuur afdekt. Vanuit het ALV-besluit kan echter wel gesteld worden dat de werkgroep een te volledig product heeft afgeleverd, namelijk meteen in de vorm van een leidraad.

Namens de Toetsingscommissie Leidraden & Richtlijnen,
Johannes van der Wal, bestuur NVvA
Andre Fenneman, bestuur AKC
Harry Hulshof, bestuur SRA
Tjeerd Hulsman, AKC

Achtergrond bij het advies
In 2010 zijn er langs twee lijnen besluiten genomen en opdrachtformuleringen gemaakt voor het jobcoachproject. De start lag bij de aanbestedingsronde 2010 van het AKC in mei/juni 2010. In aanvulling daarop is een besluit genomen door de ALV van de NVvA om een jobcoachproject te wensen met als mogelijke uitkomst een Leidraad Jobcoach en het AKC te verzoeken dit uit te voeren.

1. Het verzoek van de NVvA aan het AKC om rond de jobcoach een onderzoeksproject te starten luidde:
‘Het onderzoek dat wordt gevraagd heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop arbeidsdeskundigen het instrument jobcoaching inzetten en het komen tot een opdrachtformulering van een leidraad.’

2. Het bestuur van het AKC formuleerde eerder in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ het volgende:
‘Het uiteindelijk op te leveren product is een arbeidsdeskundige werkwijze jobcoaching voor arbeidsdeskundigen binnen en buiten het UWV, jobcoachorganisaties, werkgevers en arbodiensten.’

De onderzoeksvragen van beide opdrachten liepen geheel parallel. De werkgroep heeft aangegeven dat de voorliggende leidraadtekst antwoorden geeft op de volgende vragen:

 • Wat is de definitie van jobcoaching?

 • Welke vormen van jobcoaching zijn er?

 • Wat is het doel van jobcoaching (uitstroom naar betaald werk, duurzame maatschappelijke participatie, re-integratiebevordering)?

 • Wat is de context van de klant die aangewezen is op jobcoaching?

 • Welke criteria hanteren arbeidsdeskundigen bij het bepalen van de noodzaak van begeleiding door een jobcoach?

 • Hoe verloopt het keuzeproces van de arbeidsdeskundige om tot jobcoaching te besluiten?

 • Hoe bepalen arbeidsdeskundigen in een bepaalde casus de intensiviteit van de begeleiding (wat houdt de jobcoaching in, hoeveel uur per week is jobcoaching nodig, hoe lang zal de klant aangewezen zijn op jobcoaching)?

 • Hoe schatten arbeidsdeskundigen de totale noodzakelijke duur voor jobcoaching in?

 • Welke informatie gebruiken arbeidsdeskundigen om vast te kunnen stellen dat jobcoaching noodzakelijk is?

 • Welke lacunes ervaren zij in de beschikbare informatie?

 • Welke informatie heeft een jobcoachorganisatie nodig om de behoefte aan jobcoaching te kunnen schatten (kwalitatief en kwantitatief)?

Opdracht- en ontwikkelproces op hoofdlijnen

 • Er is een behoeftepeiling door het bestuur bij de leden. ALV NVvA, juni 2010

 • Er volgt een opdrachtformulering vanuit de NVvA. ALV NVvA, juni 2010

 • Een uitvoerder (AKC) wordt gevraagd om een leidraad op te leveren. September 2010

 • De uitvoerder (AKC) bepaalt of ze opdracht kan aannemen (in overleg met haar bestuur). Geaccepteerd, september 2010

 • Het AKC koppelt terug wat ze daarvoor nodig heeft (middelen en mogelijkheden). Budget afgesproken, oktober 2010

 • Het AKC ontwikkelt de leidraad door middel van de stappen en het tijdspad in het document ‘Stappen voor de ontwikkeling, toetsing, oplevering en onderhoud leidraad’. November 2010 - oktober 2011

 • De uitvoerder levert de leidraad op aan de vaste Commissie Leidraden & Richtlijnen. 24 oktober 2011

 • Het product wordt beoordeeld door de vaste Commissie Leidraden & Richtlijnen. 31 oktober 2011

 • Deze commissie geeft advies aan het NVVA-bestuur over de oplevering. 4 november 2011

 • Het NVvA-bestuur legt de leidraad aan de ALV voor. 24 november 2011

 • De NVvA stelt een onderhoudsgroep in en verzorgt het onderhoud volgens de procedure ‘Stappen voor de ontwikkeling, toetsing,oplevering en onderhoud leidraad’.

De volledige procedurebeschrijving ‘Stappen voor de ontwikkeling, toetsing, oplevering en onderhoud leidraad’ is op te vragen bij het AKC-secretariaat.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document