Leidraad Jobcoach
Verantwoordingsproces

Werkgroep Leidraad Jobcoach
De Werkgroep Leidraad Jobcoach geeft graag duidelijkheid over de gevolgde procedure tijdens de ontwikkeling van de Leidraad Jobcoach. Dit gebeurt aan de hand van de – in 2010 door het AKC – opgestelde procedure voor de ontwikkeling van een leidraad.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Henk van Gelder, Rozij Werk
Anja Mud, 365
Fred ter Heide, Refrisk
Rineke Hoetmer, UWV Werkbedrijf
Angelique Bremer, UWV SMZ
Astrid Schrijver, UWV SMZ
Harm Rademaekers, UWV SMZ/CEC
Sigrid Jonkers, UWV SMZ/CEC (projectleider)
Tjeerd Hulsman, AKC (projectleider/voorzitter)

Aanleiding
Op verzoek van de NVvA en in samenspraak met het UWV heeft het AKC-bestuur in juni 2010 besloten een Leidraad Jobcoach op te stellen en onderzoek te doen naar een betere onderbouwing en toetsing van aanvragen voor jobcoaching.

AKC-programmadirecteur Tjeerd Hulsman en NVvA-bestuurslid Eenheid van Beroep, Johannes van der Wal, hebben samen overleg gevoerd met het UWV over de uitvoering van dit project. Het UWV vindt het belangrijk dat UWV-arbeidsdeskundigen op een uniforme en professionele manier hun oordeel geven over de inzet van jobcoaching voor hun klanten. De marktsector is gebaat bij een transparant beoordelingskader. Jobcoachorganisaties kunnen beter taxeren in welke situaties jobcoaching aan de orde is. Ook kunnen ze beter inspelen op de behoefte aan de inzet van jobcoaches. Daarnaast kunnen werkgevers en arbodiensten vaststellen of jobcoaching een adequaat instrument is bij re-integratieactiviteiten in het kader van het eerste spoor (herplaatsing bij de eigen werkgever).

Het resultaat van het project moest een arbeidsdeskundige werkwijze jobcoaching (leidraad) zijn, die door de hele beroepsgroep van arbeidsdeskundigen, maar ook door jobcoachorganisaties, werkgevers en arbodiensten gebruikt kan worden als brondocument bij het vaststellen of jobcoaching noodzakelijk is in het kader van re-integratie en arbeidsparticipatie. De uitvoering diende te geschieden in nauw overleg met het UWV en het jobcoachveld. Het UWV wenste met een Leidraad Jobcoach een adequaat antwoord te kunnen geven aan het ministerie van SZW inzake de kwaliteit van de toepassing en de beheersing van de jobcoachregeling.

Procesverslag
Het procesverslag laat zien dat de werkgroep de punten uit het ontwikkelproces stap voor stap heeft gevolgd. De werkgroep heeft daarnaast gebruik gemaakt van de optie onder punt 18 van de ontwikkelprocedure om externe partijen om commentaar te vragen:

  1. Op verzoek van de UWV-werkgroepleden is een concept van de Leidraad Jobcoach voorgelegd aan het ministerie van SZW. Hierover is vervolgens overlegd met SZW. Dit leverde belangrijke aandachtspunten op voor de werkgroep, met name in relatie tot de noodzaak voor deze leidraad vanuit het UWV.

  2. Op verzoek van de jobcoachveldleden van de werkgroep is een concept voorgelegd aan het KennisPlatform Jobcoach (KPJ). De leidraad is gepresenteerd en besproken. Ook dit leverde belangrijke punten op voor de werkgroep, met name in relatie tot de acceptatie binnen het werkveld.

  3. Daarnaast heeft de werkgroep in september 2011 een uitgebreide praktijkproef gehouden met jobcoaches in de rol van aanvrager en UWV-arbeidsdeskundigen in de rol van toetser. Tijdens de werkgroepvergadering van 13 oktober 2011 zijn alle commentaren uit de praktijkproef en van externe deskundigen besproken. Deze commentaren zijn vervolgens in de leidraad verwerkt.

Daarna is de Leidraad – conform stap 19 van de ontwikkelprocedure – ter toetsing aangeboden aan de Toetsingscommissie Leidraden & Richtlijnen van de NVvA. Deze toetsingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de NVvA, de SRA en het AKC. Dit is gebeurd tijdens een telefonische vergadering. De Toetsingscommissie heeft op 2 november een positief advies uitgebracht aan het bestuur van de NVvA over de publicatie van de Leidraad Jobcoach op de website van het AKC.

Vriendelijke groet, mede namens Sigrid Jonkers,
Tjeerd Hulsman, programmadirecteur AKC en projectleider Leidraad Jobcoach

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document