Leidraad Jobcoach
Begrippenlijst

ADL

Algemeen dagelijkse levensverrichtingen (wassen, aankleden).

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: algemene verzekering voor alle Nederlanders voor medische kosten die niet vallen onder de zorgverzekering.

BBL

Beroepsbegeleidende Leerweg: beroepsopleiding in het mbo, gebaseerd op werken en leren.

BOL

Beroepsopleidende Leerweg: beroepsopleiding in het mbo, gebaseerd op leren en stage.

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg: indicatieorgaan AWBZ.

Cultuur

Alledaagse interactie in het bedrijf en de betekenissen, normen en machtsrelaties (ongeschreven regels) die hierin worden ge(re)produceerd.

ESF

Europees Subsidie Fonds.

FML

Functionele Mogelijkhedenlijst: lijst waarop de mogelijkheden en beperkingen staan, opgesteld door een verzekerings- of arboarts.

CvI

Commissie voor Indicatiestelling: indicatie voor onderwijsbeperkingen

LGF

Leerling-gebonden financiering (‘rugzakje’): bedrag dat een onderwijsinstelling ontvangt voor leerlingen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychische problemen voor extra ondersteuning

MEE

Ondersteunt mensen met een beperking op het terrein van opvoeden en ontwikkelen, leren en werken, samenleven en wonen en regelgeving en geldzaken.

PO

Persoonlijke Ondersteuning,

REC

Regionaal Expertise Centrum: adviseert ouders bij de keuze van onderwijs.

SFB

Structureel Functioneel Beperkt.

SMO

Sociaal Medisch Oordeel: oordeel over mogelijkheden en beperkingen door verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.

SMZ

Sociaal Medische zaken: expertisecentrum van het UWV voor sociaal-medische en arbeidskundige beoordelingen en adviezen

SE

Supported employment: methodiek

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen: verantwoordelijk voor de uitvoering van de WW, ZW, WAO, WIA, Waz en Wajong.

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeringsregeling voor werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden voor het jaar 2004.

WEB

Wet educatie beroepsonderwijs: bepalingen met betrekking tot educatie en beroepsonderwijs.

Werkbedrijf

Divisie van het UWV, belast met arbeidsbemiddeling en re-integratie.

Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening. De WSW voorziet in de mogelijkheid om aangepast werk te verrichten voor klanten die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen. De toelating tot de WSW vereist een WSW-indicatiestelling van het UWV Werkbedrijf

Wet Wajong

Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (ingangsdatum: 1 januari 2010): een regeling voor inkomen- en arbeidsondersteuning op basis van beperking(en) als gevolg van een ziekte/gebrek, dat is ontstaan voor het achttiende levensjaar of tijdens de studie, waarbij sprake is van een verlies aan verdienvermogen. De focus ligt op arbeidsparticipatie.

Wajong

Oude Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (tot 1 januari 2010): focus ligt op inkomensondersteuning.

Waz

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen: alleen voor klanten die voor 1 augustus 2004 als zelfstandige arbeidsongeschikt zijn geworden.

Werknemerprofiel

Een beschrijving van kennis, vaardigheden, bekwaamheden etc. van een werknemer.

Werkprofiel

Een beschrijving van eisen, taken, arbeidsomstandigheden etc. van een functie bij een werkgever.

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee onderdelen: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA, tussen 35-80 procent) en de regeling Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Op grond van artikel 35 van de WIA kan het UWV voorzieningen verstrekken aan een klant die naar het oordeel van het UWV structureel functionele beperkingen heeft.

WIA, artikel 35

Arbeidsplaatsvoorzieningen en voorzieningen ter ondersteuning van toeleiding naar arbeid (4.2.3).

WIJ

Wet Investering in Jongeren: voor jongeren van 18 t/m 27 jaar die niet werken of naar school gaan. Jongeren krijgen een leerwerkaanbod, uitvoering door de gemeente.

WW

Werkloosheidswet

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning: voorzieningen, hulp en ondersteuning in de levenssfeer, uitvoering door gemeenten.

Wwb

Wet werk en bijstand: ondersteuning bij arbeidsinschakeling en inkomen voor mensen die geen andere inkomsten hebben.

ZIN

Zorg in Natura.

ZVW

Zorgverzekeringswet.

ZW

Ziektewet.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document