Leidraad Jobcoach
Toetsingskader algemene voorwaarden

Aangeleverde informatie

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is de aangeleverde informatie volledig, duidelijk en voldoende op de casus gericht?

Hiertoe toetst de arbeidsdeskundige (of een administratieve kracht) (globaal):

de volledigheid van de formulierenset (Matchingsformulier, Coachingsplan en arbeidsovereenkomst);

de volledige invulling van de formulierenset;

de ondertekening door de werknemer, werkgever en jobcoachorganisatie;

of de jobcoach verbonden is aan een door het UWV erkende jobcoachorganisatie?

Als er op een van deze punten sprake is van gebreken, licht de arbeidsdeskundige de aanvrager in. Die krijgt alsnog de gelegenheid de formulierenset volledig te maken. Alleen volledige en volledig ingevulde sets worden in behandeling genomen.

Voorwaarden inzet jobcoach

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is er sprake van een structurele functionele beperking die zou kunnen leiden tot de ondersteuningsbehoefte? Is er indicatie gesteld voor de noodzaak van inzet jobcoach?

Hiertoe toetst de arbeidsdeskundige of er sprake is van een structureel functionele beperking. Vragen die hij kan stellen:

Is de persoon voor wie de aanvraag wordt gedaan bekend bij het UWV?

Is er in een eerdere rapportage door de verzekeringsarts een uitspraak gedaan over de noodzaak van persoonlijke ondersteuning?

Is dit niet het geval, dan is het zaak een aanvraag in te dienen voor een onderzoek door de verzekeringsarts van het UWV SMZ. De verzekeringsarts moet dan een uitspraak doen over de noodzaak van persoonlijke ondersteuning.

Bij een negatief advies over de structureel functionele beperking of noodzaak van persoonlijke ondersteuning stelt de arbeidsdeskundige een negatief advies op voor jobcoachondersteuning, inclusief onderbouwing.

Protocol Jobcoach

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is het Protocol Jobcoach van toepassing?

De arbeidsdeskundige kan hiertoe de volgende vragen beantwoorden:

Gaat het om een reguliere arbeidssituatie of proefplaatsing van minimaal twaalf uur per week?

Is de loonwaarde 35 procent van het minimumloon of hoger?

Volgt er een nee op een van deze vragen? Dan moet de arbeidsdeskundige een oordeel geven of en in hoeverre het Protocol Jobcoach van toepassing is. Als het Protocol Jobcoach niet van toepassing is, volgt een individuele beoordeling van de noodzaak en omvang van de jobcoachvoorziening. De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijfmaakt dan een individuele rapportage.

Checkvragen

Is de argumentatie voor de noodzaak van persoonlijke ondersteuning plausibel?

Wordt duidelijk hoe de informatie voor de onderbouwing van de aanvraag voor jobcoachondersteuning is verkregen?

Is duidelijk met wie is gesproken en waarover?

Als dit onduidelijk is, moet de arbeidsdeskundige contact opnemen met de indiener van de aanvraag.

Relatie privésituatie en werk

De arbeidsdeskundige van het UWV Werkbedrijf beantwoordt de volgende vraag:

Is er in de sociale context op de diverse leefsferen voldoende stabiliteit of wordt hierop voldoende ondersteuning geboden?

Checkvragen

Is de persoonlijke context voldoende omschreven?

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document