Leidraad Jobcoach
Opstellen advies over inzet of aanvraag van jobcoachondersteuning

Standaardisering
De Leidraad Jobcoach richt zich op de onderbouwing van de aanvraag voor jobcoachondersteuning, de toetsing van die aanvraag, de manier van verantwoording van de resultaten van de jobcoachondersteuning en de aanvraag voor verlenging op grond hiervan.

Dit betekent dat niet alle fasen en stappen van de supportedemployment-methodiek aan de orde zijn. Zo gaan we ervan uit dat er een concrete werkplek en werkgever is; jobfindingis immers onderdeel van het re-integratieproces. Op basis van de concrete werkplek en de persoon in kwestie kunnen het Werknemer- en Werkprofiel worden opgesteld. Daarna volgt de matching van deze profielen, al dan niet gecombineerd met het aanpassen van de werkplek. De coachingsdoelen, die worden benoemd als de te bereiken resultaten van de jobcoachondersteuning, volgen logisch uit deze stappen.

De introductie en de training op de werkplek, de overige support en de blijvende support horen bij de uitvoering van de jobcoachondersteuning. Deze stappen vormen geen onderdeel van de werkwijze in deze leidraad.

Vier stappen
Samenvattend kunnen we stellen dat we de hieronder cursief gemarkeerde stappen van de supportedemployment-methodiek rekenen tot het domein van de Leidraad Jobcoach:

 • Assessment = het vaststellen van het profiel van de werknemer.

 • Job finding = het zoeken van een werkgever.

 • Job analysis = het vaststellen van het profiel van de werkplek en de context.

 • Job matching = het matchen van het Werknemer- en het Werkprofiel.

 • Job (re)design = het eventueel aanpassen van de functie.

 • Introduction into the workplace = de introductie op de werkplek.

 • Training on the job/job coaching = het trainen op de werkplek in de functieuitoefening.

 • Support outside the Workplace = het regelen van de condities om op de werkplek te kunnen functioneren.

 • Ongoing support = blijvende ondersteuning

Deze vier stappen vormen de basis voor het methodisch handelen bij het onderbouwen van de noodzaak voor jobcoachondersteuning en bij de toetsing van die noodzaak.

Bij een vervolgaanvraag staat de verantwoording over de voorafgaande fase van de uitvoering van de jobcoachondersteuning centraal. Op basis van dezelfde vier stappen kan worden bekeken of er aanpassingen nodig zijn.

Korte toelichting
Bij de toelichting op het gebruik van het matchingsformulier wordt nader ingegaan op de inhoud van de supported employment-stappen die centraal staan in deze leidraad en de aanpak van de individuele, vraaggerichte benadering. Hieronder volgt wel een korte toelichting:

 • Assesment: opstellen van een Werknemerprofiel, waarin de kracht van de werknemer wordt beschreven, wat hem inspireert op het gebied van arbeid, welke functionele en sociale vaardigheden hij bezit, op welke wijze en onder welke condities hij het beste leert en in welk type (sociale) context de krachten en vaardigheden het beste verder kunnen worden ontplooid.

 • Job analysis: opstellen van een Werkprofiel. Dit Werkprofiel geeft vanuit het belang van de werkgever en de werknemer aan op welke manier de voorgestelde arbeidsplek optimaal kan worden ingezet voor een maximaal bedrijfsrendement. Ook wordt hier ingegaan op de verdere ontplooiing van de werknemer en wat hierbij aan noodzakelijke ondersteuning moet worden ingezet.

 • Jobmatching: het gaat hierbij om het matchen van het Werknemerprofiel en het Werkprofiel. Op basis hiervan worden de noodzakelijke persoonlijke ondersteuning en de hieraan gekoppelde coachingsdoelen vastgesteld.

 • Jobredesign: hierbij gaat het om de afspraken die met de werkgever worden gemaakt over eventuele aanpassingen aan de werkplek, de functietaken of de werkomgeving.

Matchingswerkwijze
Een uitgebreide toelichting op deze Matchingswerkwijze en de werkwijzr voor het opstellen van een Coachingsplan treft u aan onder:

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document