Cahier 24 – Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling
Voorwoord

Een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen, staat op dit moment volop in de belangstelling in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen een volwaardige plek in onze maatschappij kan vervullen. Arbeid speelt daarin een grote rol. De overheid heeft diverse instrumenten ontwikkeld om deze inclusiviteit te bevorderen. Loonwaarde en daaraan gekoppeld loonkostensubsidie en loondispensatie zijn twee van deze instrumenten. Allebei hebben ze als doel de drempel te verlagen voor werkgevers om iemand met een verminderde loonwaarde in dienst te nemen en zo te zorgen voor meer inclusiviteit.

Omdat loonwaarde een zeer belangrijke rol vervult en in het verleden op diverse manieren werd vastgesteld, heeft het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de opdracht gekregen om samen met de huidige aanbieders van loonwaardemethoden te komen tot één uniforme methode voor loonwaardebepaling. Deze landelijke Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling is de uitwerking van deze uniformering. De uniforme methode moet zorgen voor eenduidigheid en meer draagvlak bij werkgevers en daarmee tot meer plaatsingen van mensen met een verminderde loonwaarde. Het systeem wordt beheerd en doorontwikkeld, waarbij wordt toegezien op een uniforme uitvoeringspraktijk.

Het nieuwe systeem kent de volgende pijlers:

  1. Uniforme methode van loonwaardebepaling

  2. Uniforme uitvoering van loonwaardebepaling

  3. Toetredingseisen loonwaardedeskundigen

  4. Theoretische toetsing loonwaardedeskundigen

  5. Praktijktoetsing loonwaardedeskundigen

  6. Certificering van loonwaardedeskundigen

  7. Registratie van loonwaardedeskundigen in een register

  8. Handhaving op uitvoering conform afspraken

  9. Klachtencommissie

In het licht van dit stelsel kan de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling gehanteerd worden als naslagwerk. Ook dient de gids als opleidingsmateriaal voor loonwaardedeskundigen. Daarnaast is het een informatiebron voor werkgevers, werknemers, overheden en andere geïnteresseerde partijen.

Met de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling wil het AKC bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, door een uniforme en kwalitatief hoogwaardige wijze van loonwaardebepaling, die een breed maatschappelijk draagvlak kent. Ook versterken we met deze gids het methodisch handelen van arbeidsdeskundigen en aanverwante beroepsgroepen.

De cursusgids is samen met de huidige aanbieders (CompetenSYS, Dariuz, Matchcare, Talent6, UWV en VTA) tot stand gekomen. AKC dankt hen voor hun inzet en cooperatieve rol bij de samenstelling van deze gids.

Marianne Holleman, Directeur AKC

Vincent Braun, Programmamanager AKC

Nijkerk, november 2020

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document