Cahier 20 – Eigen regie voor opleiding en werk
3.2 Aanbevelingen – hoe nu verder?

Het eindproduct, gepresenteerd in dit rapport, is een blauwdruk voor de ontwikkeling van het Persoonlijk Profiel. In de volgende fase moet het instrument daadwerkelijk worden gebouwd. Het moet gebruiksklaar zijn en bruikbaar voor de praktijk. Voor deze fase in het ontwikkelingsproces zijn een aantal aanbevelingen relevant.

Financiering van het Persoonlijk Profiel

Niet alleen moet de blauwdruk worden omgezet naar een goed werkend instrument, het instrument moet vervolgens ook stabiel en continu worden aangeboden. Daarom is het belangrijk continue financiering te vinden voor de ontwikkeling en voor het gebruik van het instrument. Gebruikers investeren immers in het gebruik van het instrument.

Dan moet de borging voor het blijven bestaan van het instrument adequaat geregeld zijn. Een belangrijke stap daartoe is het ontwikkelen van een businesscase. Te denken valt aan het oprichten van een stichting.

Uitgebreid testen van het Persoonlijk Profiel

Naast voldoende en structurele financiering is het voor de toekomst van het instrument van belang dat het instrument verder en uitgebreid wordt getest. Bij het omzetten van de blauwdruk naar een daadwerkelijk instrument moeten de ervaringen van gebruikers aandacht krijgen. Dit kan in twee fases gebeuren:

 • Tijdens de hele omzetting van blauwdruk naar instrument – fase 1 – moet een groep gebruikers meedenken. Deze groep kan tijdens het gehele ontwikkelproces feedback geven op de inhoudelijke en technische stappen.

 • Als het instrument in concept gereed is – fase 2 – moet het uitgebreid getest worden op inhoud en bruikbaarheid voor de praktijk. Aan de hand hiervan kan het instrument worden aangepast voordat het definitief op de markt komt. Een van de methodes die gebruikt kan worden voor deze gebruikerstest is de thinking aloud methode van Lewis.67 Hierbij zeggen de testers alles wat in hen opkomt hardop terwijl ze met het instrument werken.

Het Persoonlijk Profiel voor andere doelgroepen, diagnoses en intelligentieniveaus

Het instrument is ontwikkeld voor mensen met ASS, hun omgeving en de professionals die hen ondersteunen. Om geschikt te zijn voor deze groep gebruikers, zijn de vragen helder en duidelijk geformuleerd. Vragen zijn niet multi-interpretabel en het instrument is zeer gebruiksvriendelijk. Hierdoor kan het instrument in de toekomst, met kleine aanpassingen, geschikt gemaakt worden voor andere doelgroepen, diagnoses en voor verschillende intelligentieniveaus.

Implementatie van het Persoonlijk Profiel

Uit een recent onderzoek van Regioplan68 blijkt opnieuw dat de begeleiding van kwetsbare jongeren van school naar werk bij voorkeur gebeurt in netwerkverband. Dit onderzoek noemt een aantal elementen van succesvolle samenwerking tussen de domeinen onderwijs, welzijn, zorg en inkomen. Deze zijn ook voor het persoonlijk profiel van belang zijn. Deze elementen zijn:

 • Stel de jongere centraal.

 • Zorg voor consensus over de doelstellingen.

 • Legitimiteit van het netwerk en vertrouwen in de partijen onderling.

 • Samenwerking tussen verschillende disciplines.

 • Stabiliteit en flexibiliteit.

 • De omvang van het ondersteuningsaanbod moet voldoende zijn.

 • Goede overdracht van informatie tussen verschillende partijen is van groot belang voor continuïteit van begeleiding.

 • Goed contact en communicatie tussen netwerkpartijen.

 • Alle partijen moeten op meerdere niveaus betrokken zijn bij het netwerk.

 • Coördinatie.

Bij vrijwel al deze elementen kan het Persoonlijk Profiel, dat in beheer is bij de persoon met autisme zelf, positieve ondersteuning geven. Vooral als een netwerkanalyse – zoals aanbevolen – er onderdeel van is.

In dit project is de beschikbare kennis over autisme en arbeid geïmplementeerd in een product. De implementatie van het product zelf heeft specifieke aandacht nodig. Zoals al beschreven in het resultatenhoofdstuk is het effectief als mensen met autisme zelf het product aanprijzen en verspreiden. En voor de acceptatie van het product door professionals is het belangrijk dat het instrument is gebaseerd op wetenschappelijke kennis.

Toch zullen mensen het instrument niet vanzelf gaan gebruiken. Daar is een implementatieplan voor nodig met uitgebreide PR, dat gebruikmaakt van het netwerk dat is opgebouwd rondom dit project en daarbuiten. Dat plan maakt onderdeel uit van eerder genoemde businesscase. Daarnaast is gedegen effectonderzoek nodig naar de ervaringen met en de effecten van gebruik van het Persoonlijk Profiel op duurzame re-integratie van mensen met autisme.