Cahier 20 – Eigen regie voor opleiding en werk
2.1 Routekaart naar participatie

De eerste deelvraag is: ‘Met welke instanties of organisaties krijgen mensen met autisme te maken op welke tijdstippen in hun levensloop; hoe ziet de ‘routekaart’ er uit?’

Mensen met ASS krijgen gedurende hun leven met een grote hoeveelheid verschillende organisaties en instanties te maken. In figuur 1 brengt schematisch in kaart welke organisaties en instanties dit kunnen zijn. Niet iedereen komt met elke organisatie en instantie in aanraking, maar de mogelijkheden zijn aanwezig.

De routekaart is opgesteld op basis van een aantal stappen:

  1. Op basis van eigen ervaring en literatuuronderzoek is een eerste versie van de routekaart opgesteld.

  2. Deze eerste versie is voorgelegd tijdens de eerste expertgroepbijeenkomst en aan individuele experts.

  3. Aan de hand van de feedback van de experts is een tweede versie van de routekaart opgesteld.

  4. De tweede versie van de routekaart is nogmaals voorgelegd aan dezelfde personen en er is weer om feedback gevraagd.

  5. Aan de hand van deze feedback is de definitieve versie van de routekaart vastgesteld; zie figuur 1.

Figuur 1: Routekaart naar participatie van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis