Cahier 20 – Eigen regie voor opleiding en werk
Verantwoording en opzet rapportage

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een blauwdruk voor een zelfmanagement-instrument voor normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme1. Het instrument heeft tot doel om mensen met autisme ondersteuning te bieden bij het maken van keuzes rondom opleiding, werk en het bereiken van duurzame arbeidsparticipatie.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen met autisme, hun directe omgeving en de betrokken instanties. Met de overheveling van taken naar de gemeenten (Jeugdzorg, AWBZ), de invoering van de Wet passend onderwijs en de invoering van de Participatiewet, spreekt de overheid burgers die behoefte hebben aan ondersteuning meer aan op hun eigen verantwoordelijkheden en eigen regie. Als er ondersteuning nodig is, dient dit dicht bij de burger georganiseerd te worden, in nauwe samenwerking met de school en andere betrokkenen, zoals de jeugdzorg, de WMO-zorg en de arbeidsmarkt.

Voor mensen met autisme die willen participeren op de arbeidsmarkt is in dit project een globale opzet (blauwdruk) van een zelfmanagement-instrument ontwikkeld. Dit rapport bevat:

  • een beknopte beschrijving van de gevolgde werkwijze;

  • de uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten met experts, die verwerkt zijn tot een blauwdruk voor het instrument;

  • een concept-vragenset.

Het doel is leerlingen en (potentiële) werknemers of zelfstandigen met autisme een gestructureerde en onderbouwde manier te bieden om vorm te geven aan eigen regie en ondersteuningsbehoefte bij (arbeids)participatie. Het instrument richt zich op de verschillende levensfasen, van schoolgaande tieners, jongeren, jongvolwassenen tot volwassenen. Bij de ontwikkeling van het instrument is gebruikgemaakt van zowel wetenschappelijke kennis als van kennis en ervaring van experts uit de praktijk. Dit project bouwt voort op twee eerdere projecten rond het thema autisme en werk, die zijn uitgevoerd in opdracht van het AKC in 2010 en 20141,2 en op eerder onderzoek naar Wajong-ontvangers bij Gezondheidswetenschappen UMCG.3

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding, uitmondend in een probleemstelling. Daarna komen de aanleiding en het doel van het gehele project aan bod, evenals de centrale vraagstelling, de deelvragen en de gevolgde werkwijze. Een korte beschrijving van de problematiek van een Autisme Spectrum Stoornis vormen eveneens onderdeel van dit hoofdstuk. Hoofdstuk 2 gaat in op de resultaten per onderdeel van de blauwdruk. Het rapport eindigt met hoofdstuk 3 met daarin de conclusies en aanbevelingen. Het rapport eindigt met de literatuurlijst en een bijlage met de deelnemende experts aan dit project. De concept-vragenlijst kan opgevraagd worden bij de onderzoekers.

1 

Waar in dit rapport ‘autisme’ staat, bedoelen we ‘Autisme Spectrum Stoornis’ (ASS). Meestal gebruiken we voor het gemak de term ‘autisme’.