Cahier 20 – Eigen regie voor opleiding en werk
Voorwoord

Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum heeft in 2011 en 2014 studies laten uitvoeren naar de bevorderende en belemmerende factoren die de kansen op (duurzame) arbeidsparticipatie van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) beïnvloeden. Een vervolgstap is die kennis toegankelijk maken voor de mensen met autisme, hun directe omgeving en de betrokken professionals. Het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum heeft met dit aanvullende onderzoekproject zorg willen dragen voor de ontsluiting van de kennis.

Het doel van dit onderzoek werd een bruikbaar instrument te ontwikkelen dat alle genoemde actoren helpt in het proces van naar school gaan/studeren, en het zoeken, vinden en behouden van een plek op de arbeidsmarkt. De regie ligt bij de mensen met autisme zelf. De informatie moet helpen in het keuzeproces. Waar ben ik goed in, waar ben ik minder goed in, wat past bij mij en vooral ook wat vind ik leuk? Het streven was dat dit instrument de gebruiker houvast geeft in het proces van maatschappelijke participatie.

In de ontwikkeling van een voor de praktijk bruikbaar instrument is het van belang alle belanghebbenden te consulteren en mee te nemen in het ontwikkelingsproces. Het samenstellen van een expertgroep bestaande uit alle belanghebbenden, heeft er aan bijgedragen dat er een goed afgewogen ontwerp voor het instrument ligt. Aan de hand van de uitkomsten van gesprekken en expertgroepbijeenkomsten is een blauwdruk opgesteld voor de ontwikkeling van het instrument en een overzicht gemaakt van belanghebbenden en hun rol op het gebied van implementatie.

Het resultaat is een mooie blauwdruk voor een instrument voor mensen met ASS, dat hen ondersteunt in de eigen regie en zelfredzaamheid bij het vinden en behouden van werk. Het instrument biedt ondersteuning bij het vergroten van zelfkennis en eigen regie als het gaat om het keuzeproces in opleiding en werk. Ook biedt het ondersteuning bij het vinden en behouden van werk in verschillende levensfasen

Het instrument brengt de kwaliteiten en vaardigheden, maar ook de wensen, behoeften en voorwaarden in werk in kaart. De persoon met autisme kan de informatie hiervoor zelf aanleveren, maar de directe omgeving (ouders, partner) en zorgprofessionals arboprofessionals en re-integratieprofessionals kunnen dit ook doen.

De kennis is toepasbaar gemaakt met het ontwerpen van het instrument. De bouw van het instrument als online webtool in beheer bij de doelgroep zelf is de volgende stap.

Meerdere partijen hebben het resultaat van dit project omarmd en hebben samen financieringsaanvragen ingediend voor die bouwfase. AKC financierde het schrijven van deze aanvragen. Die samenwerkingspartijen zijn het AKC, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, de werkgroep arbeidstoeleiding van de Academische Werkplaats Autisme ‘Samen Doen!’ en afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG; Toegepast GezondheidsOnderzoek in samenwerking met Sociale Geneeskunde). Zij dienden aanvragen in bij Instituut Gak (toegewezen), Fonds Nuts Ohra (afgewezen), Fonds Psychische Gezondheid (nog in behandeling) en Innovatiefonds Zorgverzekeraars (nog in behandeling). Ook zijn er gesprekken met diverse andere geïnteresseerde partijen.

Wij hebben er vertrouwen in dat het laatste deel van de financiering van deze unieke zelfregietool alsnog gevonden wordt.

Mr. M. Klompé, voorzitter bestuur AKC

Nijkerk, maart 2017

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document