Cahier 13a – Validering loonwaardevaststelling
3.3 De totaal prestatieweging (de weging van de vastgestelde uitvoering naar de prestatiewaarde)

In deze paragraaf wordt de vertaling van vastgestelde prestatie van de uitvoering van de hoofdtaken door de werknemer ten opzichte van de normfunctie vertaald naar de economische waarde van de prestatie in termen van een % van de (loon)waarde van de normfunctie.

De normfunctie en de functie-uitoefening worden uitgedrukt in hoofdtaken (taak-/urenanalyse). Per hoofdtaak wordt met vaste wegingsregels aangegeven welk belang Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid gezamenlijk hebben voor de economische waarde van de functie-uitoefening.

Via de informatie verkregen van werknemer en werkgever wordt het belang van elke hoofdtaak in de economische waarde op deze manier gewogen en beargumenteerd. De wegingsregels zien er als volgt uit:

  • Eerst sec per hoofdtaak meten op output (Tempo), daarna impact van Kwaliteit en Inzetbaarheid in beschouwing meenemen en waarderen.

  • Via de normfunctie is het belang van de hoofdtaak, via de hoofdtaakverdeling over de werktijd, al specifiek bepaald.

  • Per hoofdtaak wordt de totalisering van de prestatie via een vaste wegingsregel gewogen (zie paragraaf 3.4).

  • Tot slot wordt de prestatie per hoofdtaak gesommeerd naar een totaal prestatie als % van de normprestatie op functieniveau.

  • Om de loonwaarde te bepalen wordt dat totaal % vermenigvuldigd met het referentieloon1 van de normfunctie.

Verkoper in een kledingwinkel met een reguliere normfunctie

Context

De werknemer kan een van de hoofdtaken niet uitvoeren. Deze taak bedraagt 30% van de gevonden cao-functie van‘verkoper kledingwinkel’. Dezelfde functie wordt ook in de kledingwinkel door het andere personeel uitgeoefend. We spreken van een reguliere vergelijkbare normfunctie als 60% van de hoofdtaken kunnen worden uitgeoefend. Op basis van deze gegevens en de afspraken over de normfunctiebepaling, is de normfunctie kledingverkoper het passende vergelijkingsobject. Dan geldt dat ook de loonwaarde van de normfunctie maatgevend is en de eisen die gesteld worden in de normfunctie voor wat betreft de uitgevoerde taken.

Per hoofdtaak kan dan een prestatiewaarde berekend worden als % van de prestatiewaarde in de normfunctie per hoofdtaak.

De som van deze waarden bepaalt het totale % prestatiewaarde van de functie-uitoefening.

De loonwaarde kan dan bepaald worden door vermenigvuldiging van het % prestatie met de loonwaarde van de normfunctie.

Normfunctie verkoper kledingwinkel volgens cao

Werknemer verricht:

Interviews observatie Tempo

Interviews observatie Kwaliteit

Interviews observatie Inzetbaarheid

Rekenregel toepassen

Prestatie per hoofdtaak

Kassa 30%

0 %

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Inkoop/ bestellen 15%

30 %

80%

100%

100%

%

Opruimen 55%

70 %

70%

80%

100%

%

% Prestatie som

Loonwaarde € 10,- / uur

Loonwaarde € 10,- / uur

Loonwaar-de norm-functie x % prestatie som

Verkoper in een kledingwinkel met een normfunctie opgebouwd uit taken van meerdere reguliere functies

Context

Als er geen reguliere functie te vinden is waarin de hoofdtaken voor 60% werden uitgevoerd, wordt gezocht naar reguliere functies waarin de hoofdtaken wel substantieel voorkomen. Dan kan er sprake zijn van een verschillend functieloon van resp. € 10,- en € 8,-. Bij deze ‘gecarfde’ normfunctie wordt de loonwaarde van de normfunctie bepaald door het gewogen gemiddelde van de lonen van de normhoofdtaken te nemen.

Per hoofdtaak kan dan ook weer een prestatiewaarde berekend worden met de rekenregel als % prestatiewaarde normfunctie per hoofdtaak.

De som van deze waarden bepaalt de totale waarde van de functie-uitoefening.

Uit andere reguliere functies

Waardering per hoofdtaak

Werknemer verricht:

Interviews observatie Tempo

Interviews observatie Kwaliteit

Interviews observatie Inzetbaarheid

Prestatie per hoofdtaak

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

Inkoop/ bestellen 25%

€ 10,-

30%

80%

100%

100%

%

Opruimen 25%

€ 8,-

70%

70%

80%

100%

%

% Prestatie som

Gewogen gemiddelde van de lonen van de norm hoofdtaken € 8,60,-/u

Gewogen gemiddel-de van de lonen van de norm hoofdtaken € 8,60,- X % prestatie som

1 

De voor de loonwaarde te hanteren schaal, binnen de schaalopbouw van het referentieloon, wordt bepaald aan de hand van de evaring (jaren) van de medewerker in de functie.