Cahier 13a – Validering loonwaardevaststelling
1.3 De uitvoering

Het AKC-onderzoeksproject Validering loonwaardevaststelling kent vier stappen. Het einddoel is de betrokken methoden een model aan te bieden om gevalideerd te worden door het AKC als onafhankelijk kennisinstituut. Zolang dit proces van validering loopt, is het belangrijk dat voor de methode inzichtelijk gemaakt wordt op welke manier de betrouwbaarheid van de loonwaardevaststellingen is gewaarborgd. Loonwaardebepaling bevat per definitie individuele beoordelings- en wegingselementen en is daarmee afhankelijk is van de persoon van de uitvoerder (inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid). Het is dan ook cruciaal om tot vergelijkbare, betrouwbare en uiteindelijk ook valide loonwaardebepalingen te komen.

Validiteit en betrouwbaarheid (van begrippen en beoordelaar) vormen de basis van kwaliteit.

In mei/juli 2013 heeft de inhoudsvalidatie plaatsgevonden. In juli/augustus 2013 is de efficacy pilotmethode voor de valideringstoetsing ontworpen. Sinds november 2013 kunnen loonwaardemethodieken deelnemen aan de efficacy pilot en hun methodiek laten valideren. Op basis van de uitkomsten van de efficacy pilot wordt per methodiek in mei 2014 een valideringsrapport geschreven met een validiteitscore en adviezen.

De volgordelijke stappen van de aanpak en het tijdpad

Stap 1 Inhoudsvaliditeit; uniformeren en standaardiseren van de arbeidsdeskundige

werkwijze en begrippen, het valideringsdesign en de trainingsopzet (mei/juli 2013; sessies: 29 mei, 4 juni, 11 juni en 11 juli).

Dit levert een scherp en logisch beredeneerde inhoud van de methodiek op. Zodanig beschreven dat de methodiek overdraagbaar en trainbaar is en de basis kan zijn voor het bereiken van inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid. Loonwaardesystemen en -methoden kunnen de eigen methode waar nodig aanpassen op basis van deze generieke modulaire begripsopzet van de ‘Arbeidsdeskundige (Loonwaarde) Methodiek' en daarmee de externe expertnorm hanteren als borging van de eigen methodiek.

Stap 2 Opzet onderzoekdesign validering via een ‘efficacy pilot’ (mei - oktober 2013)

De ‘efficacy pilot’ wordt vormgegeven door in een laboratoriumsituatie de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid en de convergente validiteit van loonwaardemethodieken te onderzoeken. Er worden door een selecte groep (loonwaarde-)experts tien casussen voor gebruik in de efficacy pilot beschreven van 'werknemers met arbeidsbeperkingen' in het bedrijfsleven die al geruime tijd in die functie werken (d.w.z. een eventuele leercurve al hebben doorlopen). Deze tien casussen worden beschreven op basis van de loonwaarde-elementen die in stap 1 door de experts zijn aangegeven. De deelstappen en (netto) loonwaarden van deze tien casussen gelden als ‘gouden standaard’. Dit levert een uitgeschreven onderzoeksdesign op en operationele specificaties voor de validering.

Stap 3 Het uitvoeren van de ‘efficacy pilot’ (oktober 2013 - april 2014)

Er wordt door het AKC een Randomized Controlled Trial (RCT) gehouden met maximaal twintig arbeidsdeskundigen per methodiek. Random worden tien arbeidsdeskundigen toegewezen aan de experimentgroep en tien aan de controlegroep.

Stap 4 richt zich op het voor een langere periode monitoren van de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid (2014 en 2015).