Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Bijlage 2 Tabellen met resultaten

Tabel 7.1: algemene gegevens deelnemers onderzoek Rotterdam

Kenmerk

Waarde

Score

Geslacht

Man

N=20 (83,3%)

Vrouw

N=4 (16,7%)

Leeftijd

≤18

N=12

>18

N=12

Opleidingsniveau

  1. enkele jaren basisonderwijs in Nederland of buitenland

N=0

  1. voltooid basisonderwijs ( in Nederland of buitenland) en eventueel enkele jaren vervolgonderwijs

N=2

  1. algemeen vormend of primair beroepsgericht onderwijs, VMBO, MBO 1 en 2

N=15

  1. MBO 3 met diploma of MBO 4 gevolgd zonder diploma, of 5 klassen VWO, 4 klassen Havo

N=1

  1. HAVO, VWO, specialisten MBO 4 met diploma

N=5

  1. HBO diploma

N=1

  1. afgeronde universitaire opleiding

N=0

Diagnose

Asperger

N=6

PDD-NOS

N=17

ADD

N=1

Klassiek autisme

N=0

Dagbesteding

Studie

N=13

Werk

N=1

DAC

N=1

Geen

N=9

Begeleiding

Wel

N=14

Niet

N=10

Woonsituatie

Thuis (bij ouders)

N=19

Zelfstandig

N=3

Begeleide Woon Vorm

N=2

Sociale steun

Ouders

N=15

Moeder of vader

N=5

Anders

N=4

Tabel 7.2: overzicht van totaalscores arbeidscompetentieprofiel per categorie

cliënt

ouder

P-waarde

begeleider

P-waarde

Initiatief nemen

1,45

1,05

0.048**

1,02

0.074*

Motivatie

1,96

1,59

0.021*

1,68

0.027*

Flexibiliteit

1,53

1,30

0.034**

1,41

0.05*

Stressbestendigheid

1,69

1,19

0.004**

1,43

0.006**

Doorzettingsvermogen

1,94

1,66

0.360

1,67

0.072*

Samenwerken

1,6

1,21

0.032**

1,13

0.026**

Concentratie

1,57

1,34

0.032**

1,34

0.004**

Zelfstandigheid

1,9

1,37

0.008**

1,32

0.004**

Orde

1,96

1,3

0.074*

1,69

0.084*

Planning en Organisatie

1,74

1,4

0.068*

1,36

0.105

Discipline

2,07

1,66

0.068*

1,79

0.071*

Kwaliteit

2,14

1,86

0.182

1,85

0.190

Aanwijzingen begrijpen

1,48

1,65

0.041**

1,31

0.049**

Sociaal zijn

1,91

1,46

0.074*

1,64

0.105

Bij een p-waarde kleiner dan 0,1 is het gevonden verschil statistisch significant en in tabel 1 aangeduid met *, was de waarde kleiner dan 0,05, dan staan er twee sterren bij (**)

Tabel 7.3: Cliëntgegevens onderzoek Venlo

Persoon N=12

Diagnose leeftijd

Opleidingsniveau1

Werkniveau2

Melding bij UWV3 door

A

10

5

2

Thuisbegeleider ASS

B

15

2

3

Ouders

C

17

2

2

Reïntegratiebedrijf

D

28

4

3

Ouders

E

17

5

1 à 2

Ouders

F

12

2

2

MEE

G

15

3

2 à 3

Ouders

H

7

1

2

School

I

19

5

3 à 4

MEE

J

12

3

3

Ouders

K

15

2

1

Reïntegratiebedrijf

L

11

3

1

GGZ instelling

Tabel 7.4: Overzichtstabel van de belangrijkste resultaten dossierstudie Assen

Totaal

Voltijd werkenden (≥32 uur)

Deeltijd werkenden (20 tot 32 u)

Deeltijd werkenden (12 tot 20 u)

Niet werkenden

Algemene gegevens

Aantal

345

n=35 (10%)

n=27 (8%)

n=9 (3%)

n=274 (79%)

Gemiddelde leeftijd4

22

22

21

24

22

Geslacht vrouw

82

4

4

2

72

Geslacht man

263

31

23

7

202

Gemiddelde leeftijd diagnose

14

13

14

16

14

Totaal IQ5

86

81

88

83

87

Diagnose

Asperger

48

5

2

1

40

PDD-NOS

270

27

23

8

212

Overige ASS

27

3

2

0

22

Begeleiding

Jobcoach

55

26

23

6

0

Comorbiditeit

ADHD

93

9

5

5

74

ADD

33

4

0

0

29

ODD

15

2

0

0

13

Antisociaal gedrag

4

0

0

0

4

Overige psychische stoornissen

1

0

0

0

1

Epilepsie

8

2

1

0

5

Depressie

20

1

0

0

19

Angststoornis

60

5

7

2

46

Obsessief compulsief

18

2

0

2

14

Overige diagnoses

178

17

15

7

139

Loondispensatie

47

21

21

5

0

Medicijnen

Risperdon

25

3

0

0

22

Ritalin/ Concerta

54

8

3

2

41

Anti-depressiva

37

3

4

1

29

Anti-epileptica

5

2

1

0

2

Huisvesting

Inwonend ouders

268

29

26

5

208

Zelfstandig

34

1

2

2

29

Begeleid wonen

41

5

1

1

34

Onbekend

2

1

1

Tabel 7.5: Overzicht van de studievariabelen Eindhoven en arbeidsparticipatie

Niet Succesvol participeren (n= 73)

Wel Succesvol participeren (n=49)

Likelihood ratio

Fisher’s Exact Test Exact Sig. (1-sided)

Variabele

Geslacht

Man

57 (78,1%)

42 (85,7%)

1,147

0,207

Vrouw

16 (21,9%)

7 (14,3%)

Speciaal basisonderwijs

Nee

41 (56,2%)

13 (26,5%)

10,734

0,001**

Ja

32 (43,8%)

36 (73,5%)

Speciaal VO

Nee

22 (30,1%)

6 (12,2%)

5,649

0,017*

Ja

51 (69,9%)

43 (87,8%)

IQ

TIQ < 90

27 (37,0%)

26 (53,1%)

5,467

0,067

TIQ 90-110

30 (41,1%)

19 (38,8%)

TIQ > 110

16 (21,9%)

4 ( 8,2%)

Diagnose

Autistische stoornis

3 (4,1%)

1 (2%)

8,687

0,020 *

Asperger

18 (24,7%)

3 (6,1%)

PDD-NOS

52 (71,2%)

45 (91,8%)

Events

Events nee

38 (52,1%)

38 (77,6%)

8,41

0,004**

Events ja

35 (47,9%)

11 (22,4%)

Voortijdig schoolverlaten

Nee

58

46

5,37

0,023*

Ja

15

3

Ondertoezichtstelling

Nee

71

48

0,061

0,647

Ja

2

1

Uithuisplaatsing

Nee

67

45

0,000

0,633

Ja

6

4

Opname

Nee

48

43

8,035

0,005**

Ja

25

6

Detentie

Nee

70

49

3,132

0,211

Ja

3

0

Vervolg tabel 7.5: Overzicht van de studievariabelen Eindhoven en arbeidsparticipatie

Niet Succesvol participeren (n= 73)

Wel Succesvol participeren (n=49)

Likelihood ratio

Fisher’s Exact Test Exact Sig. (1-sided)

Variabele

Medicatiegebruik

Nee

33

33

5,874

0,013*

Ja

40

16

Antidepressiva

Nee

64

47

2,680

0,106

Ja

9

2

Antipsychotica

Nee

50

42

4,937

0,024*

Ja

23

7

Stimulantia

Nee

53

39

0,784

0,255

Ja

20

10

Tranquillizers

Nee

70

49

3,132

0,211

Ja

3

0

Slaapmedicatie

Nee

67

49

6,370

0,042*

Ja

6

0

Vertraagde taalontwikkeling

Nee

25

12

1,744

0,420

Ja

15

14

Taalontw. niet bekend

33

23

Comorbiditeit

Comorbiditeit Psych en Ontw.

Nee

39

30

0,729

0,253

Ja

34

19

Comorbiditeit Lichamelijk

Nee

64

40

0,836

0,252

Ja

9

9

ADHD

Nee

59

41

0,163

0,440

Ja

14

8

Psychose

Nee

71

47

0,163

0,529

Ja

2

2

Stemmingstoornis

Nee

67

46

0,193

0,476

Ja

6

3

Angststoornis

Nee

68

48

1,624

0,224

Ja

5

1

Dwangstoornis

Nee

72

48

0,080

0,644

Ja

1

1

Gedragsstoornis

Nee

69

47

0,125

0,541

Ja

4

2

Leerstoornis

Nee

66

45

0,073

0,528

Ja

7

4

Slaapstoornis

Nee

72

49

1,033

0,598

Ja

1

0

Tabel 7.6: Algemene gegevens groep UMCG deelproject en arbeidsparticipatie (n=179)

Kenmerk

Waarde

N (%)

Geslacht

Man

N=126 (70.4%)

Vrouw

N= 53 ( 29.6%)

Leeftijd

Gemiddeld (min, max)

M= 24.34

Min: 21, Max: 52

Diagnose ASS

Asperger

N=46 (25.7%)

PDD-NOS

N=111 (62.0%)

McDD

N=2 (1.1%)

Klassiek autisme

N=14 (7.8%)

Anders

N=6 (3,4%)

Arbeidsparticipatie

Volgt opleiding

N=29 (16.2%)

Werkt duurzaam: 12 uur of meer per week, minimaal in een periode van 6 maanden

N=36 (20.1%)

Werkt 12 uur of meer per week, minder dan 6 maanden aaneengesloten

N=2 (1.1%)

Werkt wel, maar minder dan 12 uur

N=4 (2.2%)

Onbetaald werk, stage of anders

N=90 (50.2%)

Geen structurele dagbesteding

N=18 (10.2%)

IQ

Gemiddeld (min, max)

M= 108.2

SD= 17.9

Min= 80

Max= 148

Tabel 7.7: Invloed persoonlijke factoren op arbeidsparticipatie in UMCG-deelproject

Demografische factoren

Niet-succesvol

Wel-succesvol

Totaal

Leeftijd 15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

Totaal

N = (%)

101 (74,8%)

26 (19.3%)

4 (3.0%)

4 (3.0%)

135

N = (%)

29 (78.4%)

7 (18.9%)

1 (2.7%)

-

37

N = (%)

134 (75.7%)

34 (19.2%)

5 ( 2.8%)

4 (2.3%)

177

Geslacht

Man

Vrouw

Totaal

101 (73.7%)

36 (26.3%)

137

22 (59,5%)

15 (40.5%)

37

126 (70.4%)

53 (29.6%)

179

IQ

Laag (80-90)

Midden (90-110)

Hoog (>110)

Totaal

10 (16.7%)

20 (33.3%)

30 (50.0%)

60

5 (38.5%)

4 (30.8%)

4 (30.8%)

13

15 (6.8%)

26 (11.9%)

34 (15.5%)

75

Speciaal voorgezet onderwijs

Speciaal voortgezet onderwijs ja

Speciaal voortgezet onderwijs nee

Totaal

Opleidingsniveau

Laag (VMBO leerweg. Onderst.)

Midden (vmbo, mavo, mbo

Hoog (HAVO, VWO, HBO, WO)

Totaal

32 (23.4%)

105 (76.6%)

137

3 (2.3%)

80 (60.6%)

49 (37.1%)

132

12 (32.4%)

25 (67.6%)

37

1 (2.8%)

28 (77.8%)

7 (19.4%)

36

46 (25.7%)

133 (74.3%)

219

4 (2.3%)

111 (64.5%)

57 (33.1%)

172

Psychosociale factoren

Algemene ervaren gezondheid
Uitstekend

Goed

Slecht
Totaal

32 (23.7%)

80 (59.3%)

23 (17.0%)

135

6 (17.1%)

26 (74.3%)

3 (8.6%)

35

40 (23.0%)

106 (60.9%)

28 (16.1%)

174

Belasting/herstelmogelijkheden

In staat tot fulltime werk

In staat tot parttime werk

Niet in staat tot werken

Totaal

36 (27.5%)

61(46.6%)

34 (26.0%)

131

13 (36.1%)

21 (58.3%)

2 (5.6%)

36

52 (30.2%)

84 (48.8%)

36 (20.9%)

172

Eigen effectiviteit
(0-27)

Gem: SD:

17.62 (3.83)

Gem: SD:

15.69 (4.16)

Gem: SD:

17.24 (3.96)

Coping met ASS

Geen of weinig problemen

Veel problemen

Totaal

N = (%)

65 (48.5%)

65 (51.5%)

137

N = (%)

20 (57.1%)

15 (42.9)

37

N = (%)

89 (51.1%)

85 (48.9%)

174

Motivatie (0-30)

Gem: SD:

25.59 (2.73)

Gem: SD:

25.30 (2.83)

Gem: SD:

26.65 (2.06)

Tabel 7.8: Invloed stoornis gerelateerde factoren op arbeidsparticipatie in UMCG-deelproject

Niet succesvol

Wel-succesvol

Totaal

Diagnose

Klassiek autisme

Stoornis van Asperger

M(c)DD

PDD-NOS

Andere autismediagnose

Totaal

N = (%)

13 (9.5%)

36 (26.3%)

2 (1.5%)

82 (59.9%)

4 (2.9%)
137

N = (%)

0

9 (25.0%)

0

26 (72.2%)

1 (2.8%)

36

N = (%)

14 (7.9%)

46 (25.8%)

2 (1.1%)

111 (62.4%)

5 (2.8%)

178

Leeftijd stellen diagnose
Diagnose > 12 jaar

Diagnose <= 12 jaar

Totaal

N = (%)

68 (50.7%)
66 (49.3%)

134

N = (%)

19 (52.8%)

17 (47,2%)

36

N = (%)

88 (50.3%)

87 (49.7%)

175

Multiproblematiek (ja)

Leerproblemen

Psychische problemen

Medisch organische problemen

Verslavingsproblematiek

Overige problematiek

Totaal

5 (7.5%)

32 (47.8%)

8 (11.9%)

6 (9.0%)

16 (23.9%)

67 (48.9%)

3 (21.4%)

3 (21.4%)

4 (28.6%)

1 (7.1%)

3 (21.4%)

14 (37.8%)

8 (9.8%)

36 (43.9%)

12 (14.6%)

7 (8.5%)

19 (23.2%)

137 (37.4%)

Slaapproblemen

Lichte slaapproblemen

Ernstige slaapproblemen

Geen slaapproblemen

Totaal

39 (29.8%)

48 (36.6%)

44 (33.6%)

131

10 (29.4%)

7 (20.6%)

17 (50.0%)

34

49 (29.0%)

56 (33.1%)

64 (37.9%)

169

Aanraking met justitie (ja)

31 (23.0%)

4 (10.8%)

35 (19.8%)

Behandeling/Begeleiding (ja)

126 (94.7%)

34 (94.4%)

164 (94.3%)

Ondersteuning (zoals PGB) (ja)

91 (68.9%)

24 (66.7%)

117 (68.0%)

Gebruik van medicijnen (ja)

55 (40.7%)

12 (34.3%)

68 (38.9%)

Prikkelverwerking kwadranten

Prikkels zoekend

Evenveel of meer dan de meeste mensen

Minder dan de meeste mensen

Gebrekkige registratie

Evenveel of meer dan de meeste mensen

Minder dan de meeste mensen

Prikkels vermijdend
Evenveel of meer dan de meeste mensen

Minder dan de meeste mensen

Gevoeligheid voor prikkels

(Veel) meer dan de meeste mensen

Evenveel of minder dan de meeste mensen

38 (28.4%)

96 (71.6%)

128 (95.5%)

6 (4.5%)

119 (89.5%)

14 (10.5%)

55 (41.4%)

78 (58.6%)

7 (21.2%)

26 (78.8%)

34 (97.1%)

1 (2.9%)

31 (91.2%)

3 (8.8%)

8 (21.6%)

29 (78.4%)

N

45 (26.2%)

127 (73.8%)

166 (95.4%)

8 (4.6%)

154 (89.5%)

18 (10.5%)

64 (36.3%)

111 (63.3%)

Prikkelverwerking categorieën

Sectie A: Smaak/geur

Sectie B: Beweging

Sectie C: Visueel

Sectie D: Tactiel

Sectie E: Activiteitsniveau

Sectie F: Auditief

Gem. SD:

19.36 (3.90)

17.50 (5.04)

26.33 (6.47)

29.62 (6.97)

30.08 (4.81)

30.47 (7.04)

Gem. SD:

17.35 (4.20)

15.39 (4.89)

24.36 (6.12)

28.62 (7.13)

29.19 (5.26)

28.44 (7.97)

Gem. SD:

18.08 (4.02)

17.02 (5.02)

25.73 (6.53)

29.35 (6.93)

29.72 (5.00)

29.89 (7.30)

Tabel 7.9 Invloed sociale context op arbeidsparticipatie in UMCG-deelproject

Niet-succesvol

Wel-succesvol

Totaal

Woonsituatie

Zelfstandig met of zonder partner

Zelfstandig met begeleiding

Instelling

Ouders/familie/pleeggezin

Overig

Totaal

N = (%)

26 (19.0%)

29 (21.2%)

10 (7.3%)

61 (44.5%)

11(8.0%)

137

N = (%)

7 (19.4%)

3 (8.3%)

3 (8.3%)

23 (63.9%)

-

36

N = (%)

33 (18.5%)

33 (18.5%)

14 (7.9%)

87 (48.9%)

11 (6.2%)

178

Ouders nog samen (ja)

101 (73.7%)

29 (78.4%)

133 (74.3%)

Opleidingsniveau Vader

Laag

Midden

Hoog

Totaal

17 (13.5%)

65 (51.6%)

44 (34.9%)

126

10 (32.3%)

13 (41.9%)

8 (25.8%)

31

28 (17.4%)

80 (49.7%)

53 (32.9%)

161

Opleidingsniveau Moeder

Laag

Midden

Hoog

Totaal

18 (13.6%)

78 (59.1%)

36 (27.3%)

132

6 (18.8%)

19 (59.4%)

7 (21.9%)

32

24 (14.2%)

101 (59.8%)

44 (26.0%)

169

Ouders werken

Tenminste 1 ouder werkt

Ouders werken niet

Totaal

N = (%)

88 (89.8%)

8 (8.2%)

96

N = (%)

28 (90.3%)

3 (9.7%)

31

N = (%)

119 (89.5%)

12 (9.0%)

131

Attitude ouders tov werk (belangrijk)

104 (88.1%)

31 (97.1%)

143 (90.5%)

Attitude omgeving tov werk (belangrijk)

81 (61.8%)

30 (85.7%)

116 (67.8%)

Vrienden

117 (86.0%)

31 (86.1%)

153 (86.4%)

Werk vrienden

Geen of weinig vrienden werken

Sommige vrienden werken

Meeste vrienden werken

Totaal

13 (10.7%)

30 (24.8%)

78 (64.5%)

121

6 (19.4%)

3 (9.7%)

22 (71.0%)

31

19 (12.1%)

33 (21.0%)

105 (66.9%)

157

Tabel 7.10 Invloed werkgerelateerde factoren op arbeidsparticipatie in UMCG deelproject

Niet succesvol

Wel succesvol

Totale groep

Stage gelopen (ja)

93 (68.9%)

34 (91.1%)

132 (74.6%)

Begeleiding tijdens stage

School (ja)

Werkgever (ja)

Jobcoach (ja)

92 (67.2%)

93 (67.9%)

27 (19.7%)

31 (83.8%)

34 (91.9%)

11 (29.7%)

128 (58.4%)

132 (60.3%)

41 (18.7%)

Onderwijsbegeleiding (ja)

90 (68.2%)

19 (52.8%)

110 (64.0%)

Begeleiding bij vinden/behouden van werk (ja)

86 (66.7%)

30 (83.3%)

120 (70.6%)

Werkplezier

Zou u van baan willen veranderen (ja)

Tevreden met werk (ja)

25 (41.8%)

39 (66.1%)

5 (14.3%)

34 (91.9%)

30 (32.6%)

78 (77.2%)

Tevredenheid aspecten van werk (0-18)

Gem: SD

12.28 (3.47)

Gem: SD

13.71 (2.85)

Gem: SD

12.83 (3.31)

Passend werk

Passend werk qua niveau (ja)

Passend werk qua inhoud (ja)

39 (68.4%)

37 (66.1%)

28 (77.8%)

27 (75.0%)

69 (71.1%)

67 (69.8%)

Kenmerken werk

Initiatief vereist (ja)

Mogelijkheid tot nieuwe dingen leren (ja)

Vindt u uw werk belangrijk? (ja)

38 (66.7%)

42 (73.7%)

44 (75.9%)

25 (69.4%)

29 (80.6%)

32 (86.5%)

68 (69.4%)

74 (75.5%)

80 (80.0%)

Kennis over autisme en de mogelijkheden tot aanpassing van het werk (0-39)

Gem: SD:

29.72 (4.44)

Gem: SD:

31.31 (3.66)

Gem: SD:

30.29 (4.26)

1 

CBBS-criteria

2 

CBBS-criteria

3 

Wajongaanvraag

4 

Als beoordelingsmoment voor het bepalen van de gemiddelde leeftijd per categorie is 1 januari 2012 genomen.

5 

Van 57% (N=197) van de onderzoekspopulatie (N=345) is het TIQ niet bekend.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document