Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Inleiding

Zoals gezegd heeft elk deelproject een eigen aandachtspunt gekozen met een eigen vraagstelling en onderzoeksopzet. Bij alle deelprojecten is eerst een literatuurstudie uitgevoerd. Daarnaast is voor alle UWV-deelprojecten ofwel een dossierstudie gedaan ofwel door cliënten vragenlijsten laten invullen en interviews gedaan met deskundigen. De wijze waarop dat is gedaan en de resultaten daarvan staan uitgebreid in de bij het AKC op te vragen aparte rapportages per deelstudie, net als de volledige beschrijving van methoden inclusief bijlagen. Hieronder worden per deelstudie in het kort de aanleiding en vraagstellingen van het deelonderzoek beschreven en een samenvatting van de gevolgde methode en resultaten.

De conclusies en aanbevelingen staan in hoofdstuk 5.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document