Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Aanleiding

De laatste jaren neemt het aantal Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) toe. Verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen bij het UWV, die in het kader van de Wajong-voorziening zijn betrokken bij de beoordeling en begeleiding van deze groep, hebben dan ook vrijwel dagelijks te maken met ASS. Zij moeten onder meer inschatten hoe beperkend deze stoornis voor een persoon is, zowel met betrekking tot het dagelijks leven als in het kader van werk. Er is echter nog onvoldoende bekend over succes- en faalfactoren op het gebied van duurzame arbeidsparticipatie bij mensen met ASS. Het project Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeidsparticipatie van normaal of hoog begaafde Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is in april 2011 gestart. Doel is een bijdrage te leveren aan de professionalisering en samenwerking binnen Wajongteams. Het project is uitgevoerd met financiering van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en is er concreet op gericht de bestaande kennis op dit terrein te verbreden. Uitgangspunt is dat succesvolle arbeidsparticipatie niet alleen aan het werk zijn én blijven is, maar dat een positieve beleving van het werk ook van belang is. Uit een pilotproject van het AKC uit 2010 blijkt dat Wajongers met ASS beter aan het werk blijven als ze kwalitatief goede begeleiding krijgen op het werk, de werkgever en collega’s bekend zijn met autisme en er voldoende hersteltijd is. Een groot aantal geïnterviewde Wajongers gaf daarbij echter aan ontevreden te zijn over het niveau en de inhoud van het werk.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document