Cahier 12 – Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis
Voorwoord

Gedegen en in de praktijk beproefde kennis over de werkzoekende biedt veel aanknopingspunten om tot duurzame plaatsingen te komen. Deze studie naar de kansen en belemmeringen voor duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis toont dat aan. Dit AKC project is een mooi voorbeeld hoe - als praktijk en wetenschap de krachten bundelen – evidence ontstaat om de arbeidstoeleidingsketen voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis te verbeteren. De (uitkomsten van) dit onderzoek levert een waardevolle bijdrage g aan de verdere professionalisering en samenwerking binnen Wajongteams van UWV en de samenwerkingspartners in de keten. Deze resultaten zijn heel welkom met het oog op alle transities rond de Participatiewet, de Jeugdzorg en de invoering van de wet Passend Onderwijs.

Uit een pilotproject van het AKC uit 20101, groeide een groter opgezet onderzoek waarvan wij hierbij de resultaten presenteren.

Teams van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV zijn in vier regio’s onder begeleiding van het UMCG verdiepend onderzoek gaan doen. Het UMCG koppelde daar een groter data bestand onderzoek aan.

De opbrengst is een integrale analyse - gestoeld op het ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) schema- van de factoren die er toe doen als het gaat om duurzame arbeidsparticipatie van normaal of hoog begaafde Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het schema op pagina 15, biedt een mooi totaal beeld van de samenhang.

Dit AKC Cahier ‘Participeren met een autisme spectrum stoornis; Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeid van normaal tot hoogbegaafde Wajongers’ biedt de basis voor een waardevol (na)scholings programma voor alle spelers in de arbeidsparticipatie keten. Beroepsgroepen als arbeidsdeskundigen, jobcoaches, jeugdartsen , verzekeringsartsen, HRM, stagebegeleiders en bedrijfsartsen kunnen er hun kennis en kunde mee verrijken. Beleidsmakers van gemeenten die rond de transities m.b.t. de Participatiewet, de Jeugdzorg en de invoering van de wet Passend Onderwijs, bezig zijn met nieuwe beleidskaders biedt het een verdiepend inzicht. De op pagina 18-20 samengevatte aanbevelingen en handvatten voor de begeleiding van jongeren met ASS richting werk kunnen zo overgenomen worden als uitgangspunten voor dat beleid.

Nu is het veld aan zet om werk te maken van vertalen en borgen van de geboden inzichten in de dagelijkse praktijk.

Mr. M.Klompé, voorzitter bestuur AKC

Nijkerk, maart 2014

1 

Voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van Wajongers met Autisme Spectrum Stoornis, AKC Cahier 1, Nijkerk november 2010.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document