Het schatten van de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de polisvoorwaarden AOV vereist als eerste stap het vaststellen van de uitgangspunten
Samenvatting

Korte situatieschets

Verzekerde is een 60-plusser, exploitant van een wervings- en selectiebureau. Hij heeft zich eind 2009 gedeeltelijk arbeidsongeschikt gemeld met lichamelijke klachten. Verzekerde acht zich sinds 2012 volledig arbeidsongeschikt voor zijn werkzaamheden. De verzekeraar stelt op basis van taakverschuivingen binnen de onderneming het arbeidsongeschiktheidspercentage vast op 50 procent.

Onderzoeksvraag in de oorspronkelijke casus

  1. Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van taak-/urenanalyse, rekening houdend met de vastgestelde beperkingen?

  2. Wat zijn de mogelijkheden voor taakverschuiving, taakwijziging en voorzieningen binnen het eigen beroep?

Conclusie van arbeidsdeskundige in casus

Verzekerde wordt op basis van taakverschuiving voor 50 procent arbeidsgeschikt bevonden.

Kennis- en leervragen

  1. Als verzekerde beroep staat op de polis: ‘exploitant van een wervings- en selectiebureau’. Wat is de kern van het arbeidsongeschiktheidscriterium van de polis? Welke werkzaamheden heeft de betrokkene nu verzekerd?

  2. Hoe dient de arbeidsdeskundige uitleg te geven aan de onderstaande polisvoorwaarde? Het criterium is beroepsarbeidsongeschiktheid, als volgt gedefinieerd: Zonder iets af te doen aan de bepaling in artikel 1 lid a is arbeidsongeschiktheid aanwezig als de verzekerde voor ten minste het op het verzekeringsbewijs vermelde percentage ongeschikt is voor het verrichten van werkzaamheden die verbonden zijn aan het beroep of bedrijf, of die in het beroep of bedrijf in redelijkheid van de verzekerde verlangd kunnen worden. Bij het vaststellen van de werkzaamheden houden wij rekening met mogelijke taakaanpassingen, taakverschuivingen, en/of aanpassing van de werkomstandigheden.

  3. Als de in redelijkheid te verlangen werkzaamheden zijn bepaald, hoe wordt dat dan vertaald naar de mate van arbeidsongeschiktheid? Hoe wordt de waarde van de taken daarbij bepaald en hoe dient deze waarde gebruikt te worden om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen?