Klachtcontingente re-integratie bij kanker
Samenvatting

Korte situatieschets

Een werknemer (55-60) wil re-integreren na een aantal behandelingen wegens kanker. Ze geeft aan het door de bedrijfsarts geadviseerde tijd- en taakcontingente re-integratie plan niet te kunnen volgen omdat haar belastbaarheid zeer wisselend is. De werknemer benadert de arbeidsdeskundige met het verzoek of klachtcontingente re- integratie mogelijk is in plaats van tijd- en taakcontingente re-integratie.

Onderzoeksvraag in de oorspronkelijke casus

Is het wenselijk om klachtcontingente re-integratie toe te passen bij kanker in tegenstelling tot tijdcontingentie re-integratie in verband met wisselende belastbaarheid?

Conclusie arbeidsdeskundige

Normaal gesproken adviseert de arbeidsdeskundige een tijd- en taakcontingent re-integratieplan. In deze casus heeft de arbeidsdeskundige de werkgever echter geadviseerd een deskundigenoordeel aan te vragen. Dit om een doorbraak te bewerkstelligen in de re-integratie. Het deskundigenoordeel adviseert om op basis van een geringer aantal uren tijdcontingent op te bouwen en klachtcontingent met de re-integratie van werknemer verder te gaan.

Kennis en leervragen

  1. In hoeverre toont onderzoek aan welke vorm van re- integratie na kanker het meest effectief is?

  2. Zijn er interventies bekend, door het inschakelen van gespecialiseerde kankerdeskundigen, op het gebied van re-integratie?

  3. Welke werkwijze/richtlijnen dient de bedrijfsarts op basis van de laatste stand der techniek te hanteren op het gebied van kankerdiagnose en behandeling (complicaties en consequenties)?

  4. Wanneer is de inzet van een Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) aan de orde?

  5. Is vermoeidheid bij kanker te objectiveren en zo ja, hoe dan?