Spoor 2, hoe ver ga je daarmee?
Vraag 1: Modellen

De casusgroep vraagt naar modellen, die arbeidsdeskundigen kunnen gebruiken om de door de bedrijfsarts aangegeven mogelijkheden te vertalen naar geschikte re-integratie-activiteiten en interventies in het tweede spoor. Daarnaast is de casusgroep op zoek naar criteria die rechtvaardigen dat er geen re-integratietraject in spoor 2 wordt gestart.

In deze casus ligt het niet voor de hand om als eerste via andere systematieken en methoden dan de bepalingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) en de Beleidsregels beoordeling Poortwachter (inclusief bijlage) te komen tot de meest geëigende re-integratie-activiteiten. WVP en de hiervoor genoemde beleidsregels bieden voldoende handvatten om met gebruikmaking van de reguliere arbeidsdeskundige expertise tot een antwoord op de opgeworpen vragen te komen.

Accepteer de voorwaarden

Gebruik van dit werk is toegestaan conform licentie creative commons CC-BY-4.0. Deze gebruikslicentie vervalt zes maanden na het verschijnen van een nieuwe editie van het werk. Het auteursrecht op dit werk berust bij de Staat der Nederlanden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Download document Download document